Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Cartera de projectes / Cartera de Projectes 2022 / Seguiment Cartera de Projectes 2022

Seguiment Cartera de Projectes 2022

Seguiment de l'evolució dels diferents projectes presentats i prioritzats a la Cartera de Projectes TIC 2022

Àmbits

Àmbit de Recerca

Suport TIC a la Recerca

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
76

1553

1554

Justificacions 2022 de projectes de recerca

Noves funcionalitats per a la justificació de projectes de les convocatòries competitives de finançament públic i amb l’adaptació del sistema d’informació TARIFES.
Planificació dels projectes a justificar, adaptació de la justificacions dels projectes nacionals a nous requeriments del Ministeri, elaboració de les dades econòmiques dels informes tècnics a realitzar pels PDI, automatització de la justificació dels projectes europeus, descàrrega de la documentació de forma massiva i ordenada, adaptació del programari TARIFES a qualsevol convocatòria.

Iniciat (80%)
35

1581

1582

FLUX2- Sol·licitud, tràmit, seguiment i signatura electrònica de Contractes i projectes de recerca Avançar en el desenvolupament del projecte aprovat e iniciat en el 2021 de sol·licitud, tramitació, validació i signatura dels documents amb certificat digital per part del Rector i del Client, i finalment l’alta del projecte a la UPC per a la seva gestió. 

Iniciat (81%)

32 1586 TIMESHEETS - Millores 2022 Timesheets és el sistema per a la justificació econòmica i horària de dedicació dels investigadors en els de projectes de recerca competitius. Aquest any s'ampliaran les funcionalitats, principalment les que restaven pendents per al PDI i PAS de gestió de la recerca.

Planificat

48 TICKETING  RECERCA 2022. Fase 1 Nova eina d'atenció, gestió, seguiment i optimització de tasques per la solució eficient de necessitats del PDI i PAS de suport a la recerca inter i intra Àrea de Recerca i les UTG.

Planificat

42 1555 gRDI 2022 millores funcionals Les principals millores son per a la direcció de la gestió de convocatòries, la previsió d'ingrés, la gestió de permisos, les notificacions, les consultes de personal contractat i integració a participants, explotació de dades de projectes, accés a la documentació pròpia del projecte, informació agregada per grups de recerca, departament, escola, universitat i presa de decisions. En espera
21

1589

1590

IDEAS2022 Millores en la gestió de les invencions pel seguiment econòmic i integració amb altres sistemes (gRDI, DRAC...) En espera

Àmbit de Docència

Suport TIC a la Docència

 

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
66

1599

1600

Estudi nou servei: Publicació de cursos des d'ATENEA

El servei LTI provider permet la publicació de cursos i recursos docents des d’una plataforma d’aprenentatge, i així, des d’una altra plataforma d’aprenentatge externa que disposi del servei LTI client pot fer ús del recursos publicats a la plataforma proveïdora.

Finalitzat (100%)
133

1615

1616

Migració ATENEA a moodle 4.1 LTS Migrar ATENEA a la nova versió 4.1 LTS

Iniciat (10%)

70

1602

1603

Noves funcionalitats del maletí del professorat a ATENEA Fer més àgil i més usable el treball del professor a l’espai del maletí d'ATENEA incorporant 2 funcionalitats noves.

Finalitzat (100%)

106

1609

1610

Repositori de plantilles de disseny de cursos a ATENEA Crear un espai de plantilles per ajudar al professorat a dissenyar el seus cursos a ATENEA. Finalitzat (100%)
81

1611

1612

Millorar la nomenclatura del nom dels cursos a ATENEA Canviar la nomenclatura dels cursos d’ATENEA per tal de fer més àgil la navegació i cerca de cursos.

Finalitzat (100%)

94

1613

1614

Integració d'evidències amb ATENEA Exams Integració de les evidències d'ATENEA i ATENEA Exams.

Finalitzat (100%)

134 Dipòsit de material docent a UPCommons des d'ATENEA (II) El projecte previst per a l’any 2022 contempla la finalització de l’iniciat el 2021, fer-ne un estudi d’ús i avaluació i realitzar i executar (si escau) propostes de millora del servei.

En espera

67 Integració de les tutories acadèmiques a l’ATENEA. Pla pilot EETAC Estudi i viabilitat de la integració de la tutoria acadèmica EETAC a l’Atenea.

En espera

43 Desenvolupament d’una API per automatitzar altes i baixes d’usuaris a l’Atenea Desenvolupament d'una API que permeti a les aplicacions de les Unitats dur a terme a Atenea, de forma automàtica: altes i baixes (i consultes) d'estudiants, professors i assignatures. S'utilitzaria per les activitats que no estan relacionades amb la docència de les assignatures dels Graus i Màsters oficials, dels treballs de fi d’estudis i doctorat.

En espera

100 Saps què? Novetats, notificacions, tips i consultes sobre ATENEA Millorar la comunicació d’avisos, faqs i noves funcionalitats d’ATENEA i la creació d'un espai col·laboratiu per la resolució de dubtes i compartició d’experiències d’ATENEA.

En espera

74 ATENEA no reglat Creació d'una nova plataforma Moodle amb característiques similars a ATENEA per allotjar les activitats que no estan relacionades amb la docència de les assignatures dels Graus i Màsters oficials, dels treballs de fi d’estudis i doctorat.

En espera

88 Accés als materials històrics d'ATENEA per part del PDI i dels estudiants Revisar la gestió actual dels cursos històrics d’ATENEA, millorar l’accés per part del professorat i permetre l'accés als estudiants.

En espera

83 Aplicació gestió formació SLT Aplicació per a la gestió de la formació en llengües i comunicació (itinerari dins les activitats objecte de reconeixement d’ECTS) i per a l’acollida d’estudiantat internacional.

En espera

Suport TIC a la Gestió Acadèmica

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
149 Portal de les empreses

Gestió integral dels convenis de cooperació educativa desglossat en dos subprojectes:
1. El portal informatiu de les formules de col·laboració per a la formació dels estudiants que tenen les empreses (portal d’empreses “general”).
2. El gestor integral de convenis per a les empreses (portal d’empreses “gestió CCE”),

Planificat
60 Integració a PRISMA de la gestió dels títols universitaris oficials 

Integració a PRISMA de la gestió dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctorat, així com dels títols anteriors a l’EEES. Aquesta integració ha d’incloure la migració de dades de tots els títols expedits fins ara per la UPC des del 3 de gener de 1988, que inclou plans d’estudis no reformats i centres que ja no pertanyen a la UPC.

Planificat
68

1620

1621

Sistema de seguiment i avaluació de les pràctiques externes Realitzar un seguiment integrat de les pràctiques tant curriculars com extracurriculars des de la plataforma ATENEA. Planificat
13 Gestió de les Dobles Titulacions Internacionals a Prisma Gestionar les dobles titulacions internacionals amb què la UPC ha establert un conveni i els expedients dels estudiants tant incoming com outgoing que les cursen. En tots dos casos, seran expedients d’estudiants que obtindran un títol oficial de l’estat espanyol. Planificat
61 Gestió Integral del cicle de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions de la UPC.  Gestió Integral del cicle de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions de la UPC. Fer evolucionar l’actual eina de gestió de suport al procés d’acreditació de graus i màsters a una més integral. Planificat
135 Mòdul estudiants en pràctiques a l’aplicació  VINCULATS Incorporació de la tramitació dels acords de pràctiques dels estudiants internacionals d’altres institucions a la UPC a l’aplicació VINCULATS, donada la similitud d’aquesta figura, requeriments i necessitats, amb el PDI i PAS vinculat Planificat
126

1607

1608

Paquet de millores ATENEA PhD Millores que cal acabar de desenvolupar per a que a través de l’eina es puguin gestionar completament els documents de compromís, el Pla de Recerca i la Tesi Doctoral.

Iniciat (72%)

123 Preservació evidències ATENEA PhD Guardar a l'expedient de PRISMA de cada doctorand/a les evidències de l’activitat realitzada a ATENEA PhD de manera que puguin estar disponibles per la seva consulta.

En espera

139 Aplicatiu per a la Gestió de la Mobilitat Internacional del PDI i PAS a la UPC (mobilitat incoming i outgoing) Crear una nova aplicació que reculli totes les dades de mobilitat i els serveis prestats als investigadors estrangers visitants a la UPC i als UPC que marxin fora. Així mateix, l’eina hauria de recollir la mobilitat incoming i outgoing del Personal d’Administració i Serveis. 

En espera

99 Gestió integral planificació acadèmica: Encàrrec docent Continuar amb el desenvolupament del projecte ja iniciat de gestor d'horaris, amb el mòdul d'encàrrec docent per aquest 2022 per tal de disposar d’un sistema d’informació que permeti gestionar la planificació acadèmica des de l’encàrrec docent (ED) fins a l’anàlisi de l’activitat docent (AAD) amb dada única i permetent la visualització de la informació segons les necessitats dels diferents agents implicats, des dels Vicerectorat de Política acadèmica i de personal fins a la visualització de l’horari als estudiants, passant pel servei de personal (contractació) i GPAQ (encàrrec, AAD i enquestes), així com els departaments i centres implicats en la docència i incorporant eines de previsió i optimització en la distribució d’horaris i capacitats dels grups de matrícula.

En espera

113 Preservació evidències ATENEA TFE Guardar a l'expedient de PRISMA de cada estudiant les evidències de l’activitat realitzada a ATENEA TFE de manera que puguin estar disponibles per la seva consulta.

En espera

127 Accés de les persones externes UPC a la plataforma ATENEA PhD Automatitzar l’accés dels participants que no tenen identitat UPC a la plataforma ATENEA PhD.

En espera

114 Paquet de millores ATENEA TFE Incorporar noves funcionalitats per agilitzar i automatitzar el procés dels TFE a la UPC.

En espera

118 Evolució Atenea TFE Incorporar a ATENEA TFE la funcionalitat per poder realitzar online l'informe del director i l'autoavaluació de l'estudiant, així com la seva explotació.

En espera

44 Sistema de gestió acadèmica d’estudis no oficials (diploma sènior, cursos) Implantar un Sistema de gestió d'estudis no oficials que contempli:
MÒDUL DE PREINSCRIPCIÓ (Incorporar taxes administratives per als tràmits de preinscripció).
MATRÍCULA (Cursos sencers i assignatures soltes ; Incorporar tot el mòdul de seguiment de pagaments, beques i devolució de matrícules).
QUALIFICACIONS (Mòdul de introducció de qualificacions per part del PDI ; Consulta d’expedient i expedició de documents acreditatius d’expedient acadèmic).
TÍTOLS (Mòdul d’expedició de títols).
El sistema donarà resposta a les necessitats de gestió del diploma sènior de l’ESEIAAT, i també a cursos d’especialització que es duen a terme als Centres o a d’altres Unitats UPC.

En espera

131 Mòdul renovació a l’aplicació VINCULATS Es requereix que la nova aplicació vinculats, disposi d’una funcionalitat per poder realitzar les renovacions del personal que s’ha donat d’alta.

En espera

 

Suport TIC a Biblioteques i Ciència Oberta

 

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
82 1596 DRAC-Càrrega expedients tancats de doctorands de PRISMA

Actualment la integració de doctorands de PRISMA a DRAC només tracta les noves matrícules, però no les baixes per renúncia i els ja titulats.
El que es pretén amb aquest projecte és tractar totes les casuístiques que ens arriben via la vista de PRISMA de doctorands matriculats.

Finalitzat (100%)

71 1597 DRAC – Integració amb gRDI

Càrrega automàtica de participants a projectes de recerca que consten a gRDI cap a DRAC. Fins ara només es disposa dels projectes i el responsable (IP), no dels participants, que cal informar-los manualment a petició dels interessats. Amb aquesta càrrega tan l’IP com la resta d’investigadors del projecte vindran de gRDI.

Planificat
87 1654 Migració de forma consorciada del sistema de gestió bibliotecària de la UPC amb la resta de biblioteques del CSUC: ALMA i Primo VE L’aplicació ja es troba en explotació, però encara queden pendents la implementació de diverses funcionalitats i integració amb algunes aplicacions del SBPA.
A data d’avui pendent d’integrar per part de l’empresa i CSUC: Préstec consorciat (PUC), préstec interbibliotecari i la parametrització del magatzem cooperatiu (GEPA) per a l'emmagatzematge de documents de baix ús de les biblioteques del CSUC.
Finalitzat (100%)
120 Evolutius del portal FUTUR: portal de la producció científica dels investigadors de la UPC. Encàrrec de Col·laboració extern Nova versió del portal Futur. Portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC. Planificat
89 1651  Evolutius del portal Aprèn: portal de la producció docent de la UPC Implementació d’alguns evolutius que responen per una part a l’avaluació i millora de la primera versió de l’Aprèn, així com al desplegament de noves funcionalitats: Estadístiques d’ús dels continguts docents, millores en la indexació per part de cercadors web, millores en el cercador de continguts del web, opcions de seleccionar continguts, gestió d’organitzacions altres que centres o departaments.

Finalitzat (100%)

92 1647 Evolutius a UPCommons : portal del coneixement obert de la UPC Evolutius del repositori UPCommons: Dades de recerca, migració videoteca, integració amb Atenea, integració amb AteneaPhD, gestió de DOIs, integració amb l’API, recol·lecta de projectes de recerca nacionals.

Finalitzat (100%)

128 Evolutius del portal Bibliotècnica: la biblioteca digital de la UPC Nova versió de la plataforma Drupal i també a la implementació d'algunes actuacions evolutives. Planificat
84 1598 DRAC-Traspàs funcionalitats d’arquitectura 2.0 a 3.0-2022 Continuació del traspàs de funcionalitats de DRAC a la nova  arquitectura 3.0, amb l’objectiu de millorar el temps de resposta a l’usuari, la robustesa de l'aplicació, i la usabilitat, principalment. Al 2022 es prioritzen 3 dels 8 processos de DRAC-JOBS que executa les càrregues nocturnes d’altres sistemes d’informació de la UPC: UXXI, Sèniors i projectes de recerca. Finalitzat (100%)
95 Captura i preservació de webs acadèmiques de la UPC L’objectiu del projecte és l’estudi de la viabilitat d’establir un servei de captura, preservació i difusió de webs acadèmiques desenvolupats pel PDI i usats en les activitats docents i de recerca

En espera

121 IBRA: actualització del portal d'indicadors bibliomètrics de revistes d'arquitectura Actualització del sistema IBRA per poder donar servei tant a nivell de l’avaluació de la recerca a la UPC com a nivell de la resta d’universitats i agències d'avaluació estatals o autonòmiques en l’àrea de l'arquitectura

En espera

85 Millores al portal GeoCommons: geolocalització de la producció acadèmica de la UPC Millores, principalment en el procés d’actualització, filtres per unitats altres que centres i redisseny de la interfície Web

En espera

116 DRAC- Automatització incorporació PDI a Grups de Recerca Automatitzar el procés mitjançant la integració amb seu-e, gExpedients i eTramita, perquè finalment la petició d’incorporació a un grup de recerca es faci automàticament a DRAC.

En espera

90 DRAC-Datasets i altres activitats de transferència Incorporació a DRAC de nous apartats/activitats relacionades amb la transferència: datasets de recerca, spin-offs, productes, projectes, activitats de caràcter professional, col·laboració amb entitats del tercer sector, etc. per tal de complir amb els requeriments de les convocatòries de projectes AEI-UE (datasets) i millorar la visibilitat, el reconeixement i la valoració de la transferència.

En espera

Suport TIC Audiovisual

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
63 1639 Accessibilitat de la producció Audiovisual UPC

Estudi previ per l'acompliment de la legislació sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per dispositius mòbils del sector públic segons marca la WCAG 2.1 AA.

Finalitzat (100%)
40 1646 Actualització dels serveis existents d’autoenregistrament de vídeos i estudi de la viabilitat d’estendre el servei a altres Campus. Actualització dels serveis existents, tant des del punt de vista tècnic, com d’adaptació a les noves necessitats dels usuaris, la validació del model de servei i determinar la viabilitat d’estendre el servei a altres biblioteques de la UPC. Planificat
39 1645 Proposta de servei avançat de videoconferència web de petit abast i per a necessitats específiques  Estudi d’alternatives per disposar a la UPC d’un servei avançat de videoconferència web complementari als serveis actuals (Google meet i Microsoft teams).
Aquest servei serà de petit abast (no d’ús massiu) i per a necessitats específiques de confidencialitat, de control necessitats esporàdiques avançades per docència.

Iniciat (85%)

Àmbit de Gestió

Suport TIC a la Gestió de Personal

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
25 Evolutiu d’aplicatius relacionats amb els Recursos Humans de la UPC 2022

Evolutius de la base de dades per gestors, comunicacions baixes mèdiques, contractació PDI, expedient electrònic de personal, gestió de convocatòries de beques d’iniciació a la recerca i d’aprenentatge, portal del treballador PDI/PAS/Gestor, sistema de gestió de presència per al PAS

Planificat

19 Integració dels sistemes de control de presència amb la funcionalitat de Teletreball en UXXI La gestió del Teletreball és una evolució de l’aplicació UXXI que es consorciarà amb la resta d’universitats. Caldrà adaptar la integració actual del Tempus amb aquesta nova aplicació de gestió. S’afegirà també funcionalitats de quadre de comandament per a gestors per fer el control del teletreball de les persones de les quals són responsables.

Planificat

26 Conversió de l’aplicació Contractació PDI en una eina dinàmica i no estàtica.

Actualització periòdica de les dades per tal que els departaments coneguin l’estat de la seva plantilla. 

Planificat

28 Publicació de la vinculació PDI i altres funcionalitats a la Base de Dades de Personal La UPC disposa de l’aplicació base de dades de personal com a eina que permet als gestors de la UPC consultar, extreure i exportar dades dels llocs de treball i el personal assignats a les unitats que gestionen. Incorporar a l’aplicació les dades per tal que estiguin disponibles a la consulta i extracció de dades de la vinculació del PDI a la Base de Dades de Personal. Incorporar un cercador de persones.

Planificat

27 Evolutiu del racó personal del Portal del treballador Modificar totes les finestres del racó personal dels diferents portals del treballador PAS, PDI i Becaris on es fa una sol·licitud d’alta/modificació de l’adreça particular i els telèfons i adreces electròniques incloent el correu electrònic personal com a camp obligatori, per tal que quan es gestioni la sol·licitud a UXXI-RH es traslladin les dades de la sol·licitud a les dades de l’empleat de manera correcta.

Planificat

30 Informe personalitzat UXXI amb les dades necessàries per la Base de dades d’Assignació de PUCs del Servei de Personal Fer l'Informe personalitzat de UXXI amb les dades necessàries per la Base de dades d'Assignació de PUCs del Servei de Personal

Planificat

29 Anàlisi de la viabilitat d’incorporar la formació del PDI al mòdul de formació d’UXXI-RH Fer l'anàlisi de la viabilitat d’incorporar la formació del PDI al mòdul de formació d’UXXI-RH.

Planificat

144 Portal de les UTG Construir i implentar un portal de serveis de les UTG a fi de facilitar l’accés als serveis i als tràmits que dur a terme el PDI de forma habitual.

Planificat

31 Evolutiu de les integracions d’UXXI-RH amb altres sistemes d’informació de la UPC Evolucionar les integracions existents d’UXXI amb la nova aplicació de càrrecs de la que disposarà la UPC i  incloure algun camp addicional en la integració amb PRISMA, com és la nacionalitat.

Planificat

Suport TIC a la Gestió Econòmica

 

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
143 1546 Extensió de l’aplicació de compres de les UTG

El projecte abordarà la incorporació de noves funcionalitats a l’aplicació de compres de les UTG, la millora de la integració amb el sistemes corporatius i l’extensió a noves UTG, un cop completats els pilots iniciats a 2021.

Finalitzat (100%)

3 1541 Portafirmes (següents fases) Ingressos CTT/descentralitzats Ampliar l'actual procés de signatura amb altres classes de documents. Finalitzat (100%)

8 / 7

1534 Interfase Aplicació Compres UTG Integracions SAP i l'aplicació de compres UTG

Finalitzat (100%)

5 1539 Millores Emissió Facturació Millores al mòdul de facturació i en la gestió de l'emissió de factures. Finalitzat (100%)
4 1537 Automatització indicadors de IVA Millores en la comptabilitat Finalitzat (100%)
18 1533 BI Econòmic Quadres de comandament i de diagnòstic econòmic i pressupostari per al BI de la UPC Planificat
14 1532 Arxiu de dades històriques Estudi sobre l’arxivat d’exercicis anteriors Finalitzat (100%)
15 1531 Mestre de tercers Migració a BP per treballar amb interlocutors comercials Finalitzat (100%)
117 1540 Desenvolupament Aplicacions SCAC: Millores GEXAP i IG4S Implementar noves millores associades a la gestió del contracte menor a IG4S i als expedients del GEXSAP. Finalitzat (100%)
6 1542 Actualització de Base de dades i sistema operatiu SAP FICO Actualització d’ Oracle Database 12.1.0.2 i Sistema Operatiu RH7.4

Finalitzat (100%)

11 1535 Model 190 Adaptar el Portal de creditors per proporcionar la descàrrega amb PDF del M190 per al personal extern a la UPC

Finalitzat (100%)

122 Portal Web Economia (all in one) Web de l’Àrea Econòmica que englobi i millori la informació existent actualment a les tres webs dels serveis inclosos a l’Àrea. Planificat
12 Factures simplificades de Tercers amb dades fiscals Poder emetre factura simplificada indicant les dades fiscals del destinatari sense haver de donar-los d'alta a SAP. Planificat
9 1536 PMP Selecció per data comptable Millores en el sistema d’informació que evitaria errors en la presentació d’informació.

Finalitzat (100%)

10 79 Millora entrada projectes/estructura Automatitzar l’alta dels programes pressupostaris.

Finalitzat (100%)

1 Digitalitzar assentaments Manuals Incorporar al canal digital el workflow associat als seients manuals usant l’arxiu digital i el Portafirmes de la UPC.

En espera

Suport TIC a Comunicació

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
72 1601 Compliment en la gestió de les cookies dels llocs web UPC del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

Implementar la gestió de les cookies per a tots els webs UPC.

Iniciat (75%)
69 1595 Atenció durant la matrícula via Whatsapp o altres eines xat

Estudiar diferents solucions de comunicació per xat per oferir atenció ràpida i àgil durant el procés de matrícula.

Finalitzat (100%)
78 1594 Eliminar l’aplicació UPCmaps i geolocalitzar al Google Maps Eliminar l’aplicació UPCmaps i geolocalitzar al Google Maps Iniciat (15%)
115 Adaptació de la plataforma d’esdeveniments MyEvent per a concursos i premis UPC

Disposar d’una aplicació genèrica per organitzar concursos i premis UPC, i així donar resposta a diferents necessitats de les unitats i serveis.

En espera

Suport TIC Institucional i Comunitat

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
77 1626 ACEL: Aplicació de Censos ELectorals

Disposar d'un sistema de gestió de censos electorals, per optimitzar el procés d’elaboració dels censos per facilitar-ne la seva gestió i assegurar-ne la qualitat dels resultats i facilitar la consulta als afectats.

Planificat

75 1587 Renovació de l’aplicatiu gPEU (gestor de processos electorals) i integració amb la nova urna electrònica. 

 Renovació tecnològica i funcional del gPeu que és és l’aplicatiu de suport a la gestió dels processos electorals de la UPC. El sistema gestiona les dades necessàries per portar a terme una elecció electrònica i s’integra amb l’actual urna electrònica (PNYX). D’altre banda permet gestionar les eleccions a Rector. Està relacionat amb el projecte 77. 

Finalitzat (100%)

96 BD Unidiscat Millores al sistema d’informació per gestionar i custodiar els expedients de l’estudiantat amb necessitats de suport educatiu.

Planificat

145 APP PDI/PAS: Anàlisi de necessitats, disseny inicial i implementació fase inicial

Implementar la fase inicial de l'app per PDI i PAS.

Planificat

111 Conversió de la BD Lotus Notes de càrrecs de Secretaria General Traspassar informació històrica de càrrecs i òrgans de la UPC des d'una BD Lotus Notes a altres Sistemes d'informació: Càrrecs, Entitats UPC o un nou sistema.
En espera
80 Gestió de càrrecs Fase 2

Implementar la gestió dels càrrecs i membres que composen els diferents òrgans de la Universitat, derivats de processos electorals i els de designació directa.

En espera
105 Sistema d’informació per a gestió dels Alumni i els seus clubs Sistema de gestió dels Alumi que permeti integrar a la identitat digital, altes, baixes i modificacions d’usuaris, comunicació UPC amb els Alumni, dotar als Alumni d’un carnet digital en el mòbil i la gestió integrada i descentralitzada dels clubs. En espera
98 Identitat Alumni Dotar als Alumni d’una identitat compatible amb la identitat UPC. En espera
73 APP per votar en Òrgans de Govern UPC Desenvolupament d’una APP per a dispositius mòbils que permetrà als membres d’un òrgan de govern de la UPC que assisteixin a una sessió, votar les esmenes i acords que s’hi sotmetin.
En espera
91 Món CCD Aplicació web per a la gestió de les convocatòries de projectes de cooperació al desenvolupament vinculats al Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) del Gabinet d'Innovació i Comunitat (GIC). En espera
79 Mapathon UPC Aplicació web que utilitza els Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS) per ajudar a resoldre reptes al territori de forma col·laborativa. Els resultats permeten que els grups d’interès puguin diagnosticar i prioritzar accions i decisions amb suport tecnològic i de forma participativa. En espera

Suport TIC a l'Administració Electrònica

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
101 Evolució funcional i millores de la Seu electrònica, publicació automatica del catàleg de tràmits i integració amb eTauler

Actualització, millores d'usabilitat i automatització de la publicació del catàleg de tràmits a la Seu i integració amb eTauler

Planificat
110 1637 Evolució i millores relacionades amb el gestor documental. Creació EXPEDIENT ACADÈMIC ELECTRÒNIC Completar la integració iniciada al 2021 dels diferents sistemes d’informació UPC al GDOC: 
- Creació de l’Expedient Acadèmic electrònic de l’estudiant
Iniciat (90%)
109 1629 Passarel·la de pagaments.  Implantar una passarel·la de pagaments única que permeti fer operacions bancàries a través d’internet amb identificació clara de la unitat gestora del tràmit que ha generat el pagament i del codi de tràmit i pagador. Presentació a oposicions, taxes, lloguer espais, …. Planificat
107 1588 Evolució g-Expedients i integració modular de noves funcionalitats (inclou nomenaments i cessaments)  Continuar implantació de l’ús del gExpedients i integrar funcionalitats ja existents i generar noves: integrar eTramita, integrar eNotifica, integrar EACAT, completar el traspàs d’expedients entre unitats, desenvolupar funcionalitat “Nomenament i cessament"

Finalitzat (100%)

93 Evolució funcional i millores del motor de formularis per convertir-lo en el Gestor del Catàleg de tràmits amb o sense registre i per tant amb publicació o sense a la Seu.

Continuar amb l’evolució i ampliació del motor de formularis. Tancament programa GRED: extracció a document de BDD històrica i signatura per SG i incorporació a GDOC, incorporar unitats de  GRED que fan resolucions a gExpedients. Funcionalitat per recollir tot el catàleg de tràmits UPC (seu-e i no seu-e) 

Creació de "jocs" de formularis estàndards per les diferents eleccions (Claustre, Claustre parcial, Mesa, Juntes Escola / Facultat, ....)


Planificat
119 Evolució funcional i millores de les aplicacions de gestió de la Identitat per adaptar-les a les noves necessitats derivades de la implantació del CARNET VIRTUAL en tots els col·lectius - Evolució funcional de les diferents aplicacions de gestió de la identitat (gCarnets, gFotos, MyId, SCAIS, Carnet, PAU... ) relacionat amb la virtualització del carnet.
- Identificar i desenvolupar necessitats relacionades amb el canvi de suport CARNET
- Considerar l’aplicació personal vinculat com una aplicació de la Identitat i incrementar el seu ús per part d’altres col·lectius.
- Gestionar les baixes i modificacions dels certificats quan la persona és baixa a UPC o hi ha algun canvi a la seva vinculació
Planificat
97 Accions derivades de la Política d'Identitat i signatura i Autenticació i signatura de personal extern a la UPC Signatura de personal extern.

En espera

103 Facilitat i potenciar la INTEROPERABILITAT de dades tant entre unitats de la UPC com accedint a les dades de Via Oberta. Integració amb la consulta de les dades de la identitat (Nom, DNI...) del Servei Via Oberta dels sistemes UXXI i PRISMA - Integració de PRISMA i UXXI a la consulta de les dades d’identitat de Via Oberta (DNI, NIE, …)
- Ampliar els serveis d’intercanvi de dades tant internes com externes (CAOC Via Oberta, SOA): Titulacions (Via Oberta), Titulats (UPC)
- Revisar el govern i subscripcions del catàleg SOA amb la finalitat de vetllar per la qualitat de l'ús dels serveis relacionats amb eAdministració.

En espera

112 Implantar i integrar a la plataforma d'evidències electròniques e-logs els sistemes: Motor de formularis, UXXI i PRISMA Implantar la plataforma d'evidències electròniques o e-logs del CSUC.

En espera

Suport TIC a Serveis Jurídics i Avaluació Riscos

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
137 1591 SIGRIS. Gestió de riscos laborals Eina electrònica d’avaluació de riscos en base a la comunicació de l’usuari al SPRL de les activitats que desenvolupa, amb quins equips i en quins espais, ja sigui dins com fora de la UPC. Iniciat (45%)
138 Eina de gestió patrimonial Estudi d'eines de mercat per la gestió de patrimoni

Planificat

Suport TIC a la Planificació i Avaluació

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
33 Info PDI: Dades i indicadors de l’activitat acadèmica del PDI Evolutiu d'InfoPDI: aplicació que permeti donar suport a la presa de decisions vinculada a l’activitat acadèmica del PDI.

Planificat

 

142 Evolució BI docent. UNIDIGITAL El projecte consisteix en desenvolupar algoritmes d’Intel·ligència Artificial per predir comportaments dels estudiants i ajudar a la presa de decisions basada en dades.

 Planificat

38 Aplicació per a l'avaluació de les titulacions i els Sistemes de Garantia Interna de Qualitat de les unitats acadèmiques Implementar una eina informàtica per simplificar i automatitzar els processos d’avaluació de la qualitat de les titulacions (seguiment i acreditació) i dels sistemes de qualitat (revisió dels sistemes de garantia interna de la qualitat) de les unitats acadèmiques. En espera
49 Catàleg Oficial d’Unitats Crear un servei per distribuir la informació oficial de les unitats de la UPC i la relació entre elles (Single Source of Truth)
Avisar dels canvis a la resta dels Serveis d’Informació interessats quan es produeixin
Millorar l’aplicació de directori d’unitats 
En espera
50 App d’estudiants: Enquestes Oficials Incorporar a l’App d’estudiants les enquestes sobre assignatures i professors
Facilitar a l’estudiant l’emplenament de les enquestes apropant-les al seu mòbil
Reduir el temps necessari per generar les enquestes
Millorar la presentació de resultats i permetre al professor reportar problemes
En espera

Àmbit d'Infraestructures i Seguretat

Serveis de Suport i Infraestructura TIC

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
148 1580 adAS: Control d’accés, doble autenticació Implantar el doble factor d'autenticació per millorar el control d'accés als sistemes. Iniciat (60%)
147 1564 Renovació i rearquitectura de la plataforma de LDAP Renovació i re-arquitectura de la plataforma de LDAP (segona part) Iniciat (25%)
47 1617 Sincronització de les credencials de la gestió de la identitat amb l’Active Directory corporatiu UPC Propagar i sincronitzar les credencials dels usuaris de la Identitat Digital de la UPC a l’Active Directory UPC de forma anàloga al que es fa actualment amb el LDAP. Iniciat (10%)
124 1644 Recol·lecció dels indicadors d'ús del software llicenciat per UPC i presentació al BI Sistema per recollir informació del software que s'utilitza en les ET de treball i des dels servidors. Planificat
34 1579 Servei Base de Dades SQL Creació d’un nou servei per proveir de Bases de Dades amb backup. Orientat als desenvolupadors d’aplicacions: UTG, Àrea TIC i UPCnet
Iniciat (4%)
36 Consolidar la nova GID Principalment cal una millora tecnològica i funcional de l’aplicació encarregada de gestionar la fotografia (gFotos) i del portal d’usuari (myId). També és necessària la integració del servei de Llibreta d’adreces amb la nova Identitat. I, per últim, millorar algunes de les operacions de l’API REST de la nova Identitat per facilitar la integració d’altres serveis d’informació. En espera
37 Llistes de distribució institucionals Estudi de l'evolució tecnològica del servei de llistes institucionals. En espera
51 Desplegar el nou servei de xarxa local per a UTG - Fase inicial 2022 Desplegament progressiu del servei corporatiu de xarxa local. En espera

Seguretat TIC

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
54 Mesures de protecció addicional per evitar atacs de ramsonware

Implantació de noves mesures organitzatives i tècniques per millorar la protecció.

Planificat
53 Gestió de vulnerabilitats i pentesting  Avaluar el grau de vulnerabilitat d’una web enfront atacs externs o interns, amb el descobriment de vulnerabilitats de seguretat en les aplicacions de serveis corporatius seguint un model de pentesting d’OWASP a serveis web. Planificat
55 Polítiques i procediments: Avaluació  Revisar l'acreditació de l’adequació al Esquema Nacional de Seguretat dels serveis i sistemes d’informació. Planificat
46 Anàlisi de Riscos TIC UPC

Pilot de la metodologia d’anàlisi de riscos basada en Magerit i l’eina uPILAR en una UTG. Revisió de la metodologia. Formació en anàlisi de riscos al personal funcional i TIC de la UTG. Suport a les UTG en el procés d’anàlisi de riscos.


Planificat
58 Extensió dels firewalls perimetrals Primera fase del projecte d'estendre els firewalls perimetrals a les UTG.
Planificat
52 Anàlisi de vulnerabilitats en serveis web de les UTG
Validar el grau de vulnerabilitat d’una web enfront atacs externs o interns, amb el descobriment de vulnerabilitats de seguretat en les aplicacions de serveis de les UTG seguint un model de pentesting d’OWASP a serveis web. Planificat
59 Actualització i ampliació de la plataforma del SIEM al servei de SOC

Renovació i adaptació del servei SIEM que recull i consolida els registres de les fonts identificades, per correlacionar i posar-les a disposició de l'anàlisi posterior.

En espera

57 Anàlisi gap ENS a les UTG (Fase 1: Pilot 1 UTG) 

Anàlisi gap de l’Esquema Nacional de Seguretat a les UTG (Fase 1: Pilot 1 UTG) 

En espera

Aplicacions de Gestió de les TIC

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
62 1584 Implantació d’una eina de gestió única per als TIC UPC. Fase 2022 Implantació d'una eina de gestió única per als TIC UPC. A la fase de 2022, es farà la recollida de requeriments, parametrització, integracions amb altres SI i posada en explotació en una primera unitat i un cop avaluat i amb les millores que calguin s’iniciarà el desplegament en altres unitats TIC. Iniciat (30%)
64 Evolució del Status Page d’estat dels serveis Es tracta d’evolucionar un primer desenvolupament d’una pàgina que indiqui als usuaris l’estat dels serveis.

En espera

Suport TIC al Lloc de Treball

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
129 1583 Modernització de la gestió de l'estació de treball Disseny, prova de concepte i proves pilot per assentar les bases de la gestió moderna de les estacions de treball Windows de nova generació de la UPC. Planificat
130 1630 Ravada UPC: Definir model del servei i la governança de ravada vdi Definir el servei i la governança del servei ravada vdi (virtualització desktop)
- Definir el model de servei: ravada distribuït, ravada centralitzat, ravada mixt,
- Definir el model d'evolució del servei i roadmap
- Definir l'equip necessari per evolucionar, fer el manteniment i l'assessoria del projecte ravada UPC
- Recursos necessaris per a la viabilitat del model
Planificat
24 1618 Portal gOffice ATIC Disposar d’un portal web que faciliti l’execució de tasques de gestió de comptes Office365 al personal d’ATIC sense necessitats de coneixements avançats d’administració de la plataforma. 

Finalitzat (100%)

23 1619 gOffice Baixes Afegir a l’eina de gOffice desenvolupada el 2021 (per integrar la gestió dels comptes Office365 amb Identitat UPC) la gestió adequada de baixes d’usuaris Office365 per evitar l’esborrat de documentació associada a l’usuari donat de baixa, que pot estar compartida i fent-se servir per altres membres de la comunitat UPC. Planificat
41 1642 Estudi d’alternatives a l’actual servei de reserva de recursos El projecte consisteix en l’avaluació d’alternatives existents de sistemes de reserves de recursos.
Les alternatives proposades han de permetre substituir, d’una banda, l’actual sistema de Reserves de recursos, i d’altra banda, l’actual sistema de reserves de les biblioteques.

Iniciat (25%)

22 Baixes a Google Workspace Gestionar adequadament les baixes d’usuaris a Google Worspace per evitar l’esborrat de documentació del Drive personal, que pot estar compartida i que estiguin fent servir altres membres de la comunitat UPC.

En espera

108 Desenvolupaments UPC per l'aplicatiu myCitaPrevia Desenvolupament de: Integració dels usuaris amb LDAP UPC a nivell de camps, Edició dels camps de les instàncies des del backend, Consultes globals i visualització de dades històriques, Manipulació de les comunicacions per missatge als usuaris En espera
20 Desplegar servei d’atenció unificada als usuaris de les TIC de la UPC. Fase 2022 Desplegament del servei d’atenció unificada als usuaris de les TIC de la UPC, unificant i simplificant en un mateix punt d’atenció les consultes, peticions i incidències dels usuaris de la UPC.  En espera
104 Estudi de millora per al gestor de tíquets demana UPC Estudi de solucions per fer possible la creació directa de tiquets des de les Web de UTG i Unitats (on es descriu la prestació dels serveis), sense haver d’anar als portals d’usuari demanaUPC i haver de buscar el tema d’ajuda per poder crear el tiquet. En espera
132 Repositori de fitxers institucional Espai de disc institucional, hostejat en les infraestructures TIC de la UPC. Per poder emmagatzemar documents amb requisits de protecció de dades o confidencials. En espera

Suport TIC a l'Àrea d'Infraestructures

Codi CarteraID ProticProjecteDescripcióEstat
125 1561 Estudi renovació web Servei d’Esports

Estudi de l’actual sistema de gestió de la informació del Servei d’Esports i de les seves eines (web, newsletter...) i de la sincronització automàtica d’activitats i serveis online amb la plataforma Omesa (v.1, 2013).

Finalitzat (100%)

65 Directori Espais: Servei transversal (API) per distribuir la informació dels espais

Una aplicació per mostrar informació informació dels espais de la UPC (a nivell públic i intranet), similar al existeix per persones. Farà ús d'un servei (API) per distribuir la informació sobre els espais i que serà el Single Source of truth d'aquest domini per altres Sistemes d'Informació.

En espera

140 1665 Gestió d'Equipament LAB Nou sistema informàtic per la gestió d’equipament de laboratoris per fer un inventari de laboratoris i d'equipament per desplegar eines de gestió i ús (preventius, procediments d'ús i normatives de seguretat d'equips, etc.)

Iniciat (70%)

141 Actualització de la interfície del programa Archibus (“Fàcil”) sobre la caràtula personalitzada existent. Actualització de la interfície actual de Fàcil (manteniment d'equips i instal·lacions). En espera
102 Gestor documental pel Servei d'Infraestructures Aplicació informàtica que permeti gestionar i guardar tota la documentació i arxius generada d’edificis de la UPC, llicencies, projectes, certificacions, documentacioócontractual, auditories, imatges, vídeos, informes tècnics, etc. També ha de tenir accés al circuit de firmes. En espera

 

Darrera actualització: 27-01-2023