Comparteix:

Governança TIC

Governança transparent i participada amb un model de presa de decisions que permeti equilibrar les necessitats globals i les específiques de les unitats.

“Les TIC juguen un paper clau en l’augment de la eficiència i eficàcia dels diferents processos i serveis que ofereix la Universitat”

En aquest sentit, s’ha definit un nou model de governança dels serveis TIC a la UPC. Un model amb una visió més global, alineada amb les necessitats estratègiques de la Universitat i les necessitats específiques de les unitats que la formen, que permetrà generar el valor màxim per a la Universitat, optimitzant la distribució dels recursos TIC existents i assegurant la transparència completa del procés.

Aquest model està basat en el model de govern TI proposat per la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) , que presenta un marc de governança de les TIC per les universitats espanyoles, proporcionant un conjunt de principis, regles i procediments que permetin la priorització, la coordinació i correcta execució dels serveis i projectes TIC.

Governança dels serveis TIC de la UPC amb una visió més global, alienat amb les necessitats estratègiques de la Universitat i les necessitats específiques de les unitats que la formen, que permetrà generar el valor màxim per a la Universitat, optimitzant la distribució dels recursos TIC existents i assegurant la transparència completa del procés.

 


Estratègica

Transparent

Global

Gestió eficient dels serveis TIC de la UPC, garantint la seva continuïtat (basal) i facilitant la seva evolució (millora contínua).

 


Pròxims

Eficients

Orientats a l'usuari

Gestió de projectes globals i compartits, tenint en compte les necessitats de tots els actors des de l'inici i garantint el desenvolupament exitós dels projectes.

 


Estratègics

Transversals