Comparteix:

Què és la Cartera de projectes?

Dins del Pla Estratègic TIC de la UPC (PETIC 2021), s'estableix la millora de la governança de les TIC com un element essencial per assolir uns serveis més àgils, flexibles i centrats en l’usuari, especialment en l’estudiantat. Dins d'aquesta governança TIC s'inclou la priorització de projectes i inversions estratègicament alineats mitjançant una Cartera Estratègica de Projectes TIC.

 

La Cartera de Projectes TIC consisteix en un mecanisme per sol.licitar, avaluar segons uns criteris establerts i proritzar els projectes més estratègics per a la UPC que es duran a terme l'any en curs assegurant la transparència i visibilitat de tot el procés. 

 


La Cartera de Projectes és

Estratègica

Permet prendre decisions sobre la priorització dels projectes TIC alineats amb els objectius estratègics de la UPC i optimitzar l'eficiència en l'ús dels recursos disponibles.

Transparent

La Cartera representa un clar exercici de transparència i visibilitat envers la comunitat, es publicaran tant el resultat de la priorització, com els criteris utilitzats i els recursos assignats.

Global

La cartera té en compte totes les necessitats TIC de la UPC, tant les que sorgeixen de les unitats com les dels serveis centrals.