Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Cartera de projectes

Cartera de Projectes TIC

Presentació

 

L'elaboració del Pla Estratègic TIC de la UPC (PETIC 2021), emmarcat dins el Pla d'actuacions de la UPC 2018-2021, ha determinat els àmbits d'actuació prioritaris en les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions fins l'any 2021, d'entre els quals hi ha la millora de la governança de les TIC, element essencial per assolir uns serveis TIC més àgils, flexibles i centrats en l’usuari, especialment en l’estudiantat. Dins d'aquesta governança TIC s'inclou la priorització de projectes i inversions estratègicament alineats mitjançant la nova Cartera de Projectes TIC, que serà un instrument per prioritzar i dotar de recursos els projectes TIC més estratègics per a la UPC i, alhora, donar transparència i visibilitat a tot el procés.

 

Anualment es realitzarà una convocatòria d'aquesta Cartera de Projectes TIC, que recollirà les sol·licituds de projectes TIC, l'avaluació dels mateixos segons criteris establerts i la priorització dels projectes a realitzar dins la Cartera de Projectes de l’any següent. Excepcionalment per l'any 2020, la Cartera de Projectes està conformada amb els projectes prioritzats en l'elaboració del Pla Estratègic TIC.

 

L'elaboració del Pla Estratègic TIC de la UPC (PETIC 2021), emmarcat dins el Pla d'actuacions de la UPC 2018-2021, ha determinat els àmbits d'actuació prioritaris en les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions fins l'any 2021, d'entre els quals hi ha la millora de la governança de les TIC, element essencial per assolir uns serveis TIC més àgils, flexibles i centrats en l’usuari, especialment en l’estudiantat. Dins d'aquesta governança TIC s'inclou la priorització de projectes i inversions estratègicament alineats mitjançant la nova Cartera de Projectes TIC, que serà un instrument per prioritzar i dotar de recursos els projectes TIC més estratègics per a la UPC i, alhora, donar transparència i visibilitat a tot el procés.

 

Anualment es realitzarà una convocatòria d'aquesta Cartera de Projectes TIC, que recollirà les sol·licituds de projectes TIC, l'avaluació dels mateixos segons criteris establerts i la priorització dels projectes a realitzar dins la Cartera de Projectes de l’any següent. Excepcionalment per l'any 2020, la Cartera de Projectes està conformada amb els projectes prioritzats en l'elaboració del Pla Estratègic TIC.

 

 

Cartera de Projectes 2020

Infraestructura TIC i Lloc de Treball

ProjecteDescripcióEstat
Migració de correu a gmail Es migrarà el sistema de correu, agenda i contactes del PDI, PAS i estudiants a la plataforma G-suite de Google, incrementant de forma notable la capacitat de les bústies, les funcionalitats i la usabilitat des de qualsevol dispositiu. 95%
Renovació de la xarxa wifi

La renovació de la infraestructura de la xarxa wifi Eduroam afectarà a tots els campus de la UPC i es realitzarà progressivament durant diverses anualitats. Suposarà una millora tecnològica que incrementarà la qualitat, la quantitat i la seguretat de les connexions.

Iniciat
Inici remot de les estacions de treball El sistema per gestionar l'inici i l'apagat dels PC permetrà actuar de forma automàtica programada i manualment de forma remota. Serà molt útil per a les persones que facin teletreball, millorarà la seguretat i generarà estalvi energètic. Finalitzat
Model comú estació de treball del PAS Estendre el servei GET (Gestió d'Estació de Treball) a les estacions del PAS UPC. Pendent
Punt únic d'atenció pels serveis TIC

L'atenció unificada de primer nivell per a tots els serveis informàtics de la UPC permetrà ampliar els horaris d'atenció i simplificar els canals d'accés. Durant el 2020 s'abordarà la definició del model i al 2021 es preveu que comenci l'explotació centralitzada.

Pendent
Servei de xarxa local per a les UTG L'administració conjunta de totes les xarxes locals de la UPC oferirà un servei més homogeni optimitzant els recursos necessaris. Durant el 2020 s'abordarà la definició del model i al 2021 es preveu que comenci l'explotació centralitzada. Iniciat
Sistema de monitorització 24x7 Es desplegarà un nou sistema de monitorització que permetrà generar alertes i automatitzar actuacions en els sistemes informàtics de la UPC i millorar la seguretat i la disponibilitat dels serveis. Iniciat
Renovació del DHCP i DNS corporatius La renovació tecnològica dels sistemes corporatius de DHCP i DNS millorarà la disponibilitat, la seguretat i les prestacions de la xarxa de dades de la UPC. Iniciat
Evolució de la plataforma de contenidors i Kubernetes L'evolució de la plataforma de contenidors i kubernetes millorarà la integració de la plataforma amb noves eines per optimitzar el desenvolupament, les proves i el traspàs a explotació dels nous sistemes desenvolupats a la UPC. Pendent
Gestió de la identitat Es continuarà el projecte iniciat al 2019 pel desplegament de la nova plataforma corporativa per a la gestió de la identitat. Durant el 2020 s'integraran les aplicacions que falten (gFotos, gCarnets, myID i Directori) amb la nova identitat i es desenvoluparà un nou portal que substituirà gAUSS. 90%
Grups per la gestió de la identitat
Creació de grups d'identitats digitals segons diversos criteris i utilitzant com a font altres Sistemes d'Informació. Per exemple es podran crear grups per unitats (i perfils), per assignatura, per campus, etc. Els grups serviran com a font per crear llistes de correu, grups a G-suite, controls d'accés a les aplicacions, etc. 50%
Gestió centralitzada de logs Consisteix a implantar un sistema de gestió de logs (registres o evidències) centralitzats per tal de monitoritzar, analitzar i visualitzar a través d’una interfície web totes les dades generades pels servidors, sistemes, aplicacions i infraestructures dels Serveis TIC d'una unitat, i permetrà donar compliment a la LOPDGDD, és a dir, garantir la persistència de les dades, control d’accés, autoritzacions, etc. Iniciat

 

Gestió de la Seguretat

ProjecteDescripcióEstat
Gestió de vulnerabilitats i pentesting tècnic Conscienciació del personal TIC en l’àmbit de la gestió de vulnerabilitats. Posada en marxa d’un model de gestió d'incidents de seguretat que permeti implantar una solució per ajuda a l’anàlisi, investigació i resolució d’incidents de forma proactiva. Elaboració de pentesting tècnic en serveis webs crítics. Iniciat
Privacy and Security by Design Identificació de funcions i rols en àmbit de seguretat TIC, per tal de comunicar els criteris d’anàlisi de riscos a realitzar prèviament al disseny, desenvolupament i posada en marxa de sistemes i serveis TIC. Millores en el Control d'accés implantat eines de doble factor d’autenticació. Iniciat
Model de connexió a xarxa. Normativa i protocol Definició d'una normativa i protocol d'assignació d'adreçament IP. Definició dels criteris de protecció perimetral, avaluació de solucions tecnològiques, i identificació de recursos i viabilitat (FW locals). Definició d'arquitectura i model operatiu de registres de seguretat (LOGs/SIEM). Iniciat

 

Suport TIC a la Docència

ProjecteDescripcióEstat
Integració de Google Suite a ATENEA S'estudiarà la integració de les eines de Google Suite al campus virtual ATENEA: repositoris, eines de comunicació (xat, videoconferència), etc. Pendent
Integració d'ATENEA amb l'App de l'estudiantat Integrar ATENEA amb la nova App de l'estudiantat per tal de poder visualitzar la informació de les qualificacions que els professors van introduint al Campus Virtual i poder realitzar un seguiment més actiu del seu progrés acadèmic. 45%
Integració d'ATENEA amb el BI UPC

Integrar els indicadors d'ATENEA al BI de la UPC a fi de poder interrelacionar informació de diferents fonts de dades i extreure més coneixement per a la presa de decisions.

Actualment, existeix un sistema de visualització de dades d'Atenea desenvolupat per l'ICE. L'objectiu és revisar i evolucionar aquest sistema, canviant l'origen de dades a una Datamart integrat en el Datawarehouse UPC.

70%
APRÈN, el portal de producció docent UPC

Desenvolupament d’una aplicació que ofereixi accés als materials docents del professorat/autors que s'usen a ATENEA i altres plataformes d'aprenentatge, per tal que els estudiants puguin accedir‐hi.

Pendent
Accessibilitat dels recursos d'aprenentatge

Implementar la plataforma Blackboard Ally i integrar-la al campus virtual ATENEA per millorar el grau d'accessibilitat dels materials i complir amb la legislació sobre accessibilitat digital.

Pendent
Millores ATENEA TFE i ATENEA PhD

Revisió dels fluxos de treball (workflows) implementats dels espais de TFE i PhD, i millora del seguiment de l’activitat dels estudiants i doctorands  per part dels diferents rols (director, tribunal i gestor administratiu entre d’altres) que intervenen.

40%
Migració ATENEA Moodle 3.9 (LTS) L'actualització periòdica de la plataforma Moodle és imprescindible i aportarà millores funcionals i d'estabilitat. 50%

 

Suport TIC a la Recerca

ProjecteDescripcióEstat
Evolutiu de Timesheets La nova versió de Timesheets suposa una renovació completa del sistema tant a nivell de funcionalitats com de tecnologia i usabilitat, i s'adapta als nous requisits per a la gestió dels projectes de recerca i la justificació dels ajuts de diferents tipologies de convocatòries. Iniciat
Evolutiu del gRDI (Sistema de Gestió de Projectes de Recerca)

Ampliar el gRDI amb noves funcionalitats:

- Gestió i explotació de dades pels perfils de Directors i altres Investigadors Principals responsables.

- Sistema de recollida de la informació dels ingressos dels projectes de recerca.

- Preparació i Seguiment de propostes i pressupostos.

Iniciat
Nova versió DRAC 3.0 La nova versió de DRAC 3.0, el descriptor de la recerca i l'activitat acadèmica de la UPC, millora la plataforma tecnològica i la usabilitat. És multi-idioma. Millora el cercador, l'edició del currículum, les notificacions i la integració amb altres sistemes de la UPC. Finalitzat
Evolutiu del DRAC 3.0

Ampliar el DRAC amb noves funcionalitats:- Procediment per identificar actuacions vinculades a Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

- Adaptació als informes dels projectes Plan Estatal i memòries unitats/GR.

- Integrar l'assistència a congressos dels doctorands.

Iniciat

 

Suport TIC a la Gestió

ProjecteDescripcióEstat
Migració SPA a Universitas XXI RRHH La migració del sistema de gestió de Recursos Humans basat en el ERP SAP HCM al nou sistema Universitas XXI RRHH permetrà a mig termini una reducció del cost. Iniciat
Ús de les eines de l’eAdministració en procediments acadèmics

- eSol.licitud del títol acadèmic.

- Emissió del certificats acadèmics amb signatura electrònica.
- Reclamació pagaments matrícula amb notificació electrònica.
- Suspensió temporal de serveis acadèmics per impagament amb notificació electrònica.

Iniciat
Finalitzat
Iniciat
Iniciat
Traspàs de funcionalitats al nou sistema de PRISMA A mesura que van sorgint millores en els diferents mòduls de PRISMA, s'aprofita per redissenyar a fi de millorar la usabilitat i les funcionalitats respecte a l’actual sistema i eliminar la necessitat de tenir el JAVA.
Iniciat
Implantació del CRM
La implementació del CRM (Customer Relationship Management) basat en el software lliure Odoo permetrà gestionar la relació amb estudiants i la promoció dels estudis. Iniciat
Business Intelligence (BI UPC)
La construcció del repositori de dades agregades, indicadors i eines d’anàlisi a l’abast dels serveis permet als diferents usuaris crear informes i quadres de comandament, realitzar cerques i consultes avançades. Durant l'any 2020 s'elaboraran els indicadors de rendiment acadèmic definits pel GPAQ amb la tecnologia de visualització Microsoft PowerBI 90%
Enquestes a estudiants Es desenvoluparà un sistema de gestió d'enquestes d'estudiants que permetrà integrar-lo amb l'App de l'estudiantat. Pendent
Mèrits de Gestió del PDI

S'ha completat la refactorització i millora tecnològica de l'aplicació de Mèrits de gestió del PDI en la que s'ha dut a terme una reimplementació interna i una millora i actualització de la interfície d'usuari.

Finalitzat: 04-05-2020

Finalitzat
Eina de sol·licitud i tramitació de vinculats Automatitzar el procés d'autorització i alta del personal vinculat de la UPC (PAS/PDI i Estudiants). El sistema facilitarà la  generació de les invitacions, la tramitació, validació  i signatura electrònica de les autoritzacions i per últim l'alta en el sistema d'identitat UPC. Iniciat
Consolidació gestió de l'administració pública (contractació menor) IG4S Evolucionar les eines de contractació: Implementar noves millores associades a la gestió del contracte menor a IG4S i als expedients del GEXSAP.

76%

Adaptació de subvencions El nou pla general comptable implica canvis en la forma de realitzar les comptabilitzacions i seguiment de les subvencions. Iniciat
Integrar CCE amb SAP-Ecofin Integrar la nova aplicació de convenis de cooperació educativa amb la gestió de facturació en SAP. Iniciat
Millora comunicacions de Tresoreria - Avisos i notificacions de tresoreria als creditors.
- Avisos al personal intern de pagaments realitzats.
Iniciat


Suport TIC a la Institució

ProjecteDescripcióEstat
Nou sistema de gestió bibliotecària Renovació del servei d'un sistema de gestió bibliotecària conjuntament amb la resta de les universitats catalanes mitjançant el CSUC. El servei consistirà en la preparació prèvia de les dades a migrar, en el programa precís de migració de dades i implementació del programari negociat amb cada institució beneficiària del servei, i en l'execució del servei de gestió bibliotecària. Iniciat
SIGRIS El nou sistema d'informació donarà suport als processos de gestió de la prevenció de riscos laborals de la UPC. Iniciat
Gestor d'esdeveniments Es desplegarà la plataforma de gestió d'esdeveniments Symposium. Facilitarà la gestió i la difusió de congressos, seminaris, activitats formatives i tota mena d'esdeveniments de recerca, docència i altres, incloent la gestió de les inscripcions i dels mitjans de pagament. 90%
Renovació del gestor documental El nou gestor documental de la UPC es basa en la plataforma del Gestor Documental Consorciat (GCD) del Consorci de Serveis Universitaris i suposarà una renovació tecnològica que aportarà millores funcionals, integració amb el quadre de classificació comú a totes les universitats, eficiència en la gestió administrativa i estalvi de costos. 75%

Nou gestor d'expedients

El nou sistema per a la gestió d'expedients electrònics (gExpedients) donarà suport als processos d'administració electrònica enregistrant totes les accions que es poden fer sobre un expedient i s'integrarà amb el gestor documental i utilitzar altres eines corporatives de suport a la tramitació (registre, notificacions...).

 

Subprojecte - Registre de resolucions: El nou gExpedients disposarà d'una funcionalitat per la gestió del registre de resolucions que permetrà associar un nro de resolució als documents del gDOC que siguin resolucions i gestionar la seva signatura. Aquest registre és únic per tota la UPC, qualsevol unitat podrà generar ua resolució d'un document.

75%

 

 

 

 

90%

 

eTramita

El nou sistema per a la tramitació de documents interns que no provenen de cap procediment informatitzat. Permet tramitar aquests documents, enviar-los a signatura i endreçar-los en el gestor documental. 

El sistema està en producció i actualment s'hi estan incorporant progressivament sol.licituds i tramitació electrònica de diferents processos (per exemple, projectes de recerca)

95%

Nova urna electrònica

L'evolució cap a la darrera versió del sistema d'urna electrònica (Pnyx v.14) suposa una renovació tecnològica amb millores funcionals.

45%

Passarel·les de pagament

Les passarel·les electròniques de pagament facilitaran als usuaris la realització de pagaments i simplificaran la gestió dels cobraments per a la UPC.

Pendent

Gestió de censos

El nou sistema d'informació donarà suport als processos de creació i manteniment dels censos electorals i facilitarà la integració amb els sistemes d'urna electrònica.

Pendent

 

Projectes Transversals

ProjecteDescripcióEstat
UPC Student App

Desenvolupament de l'app d'estudiants i desplegament per fases.

Març 2020 publicació App v1.0.

Maig 2020 publicació App v2.0.

Setembre 2020 incorporació: Notes, Consulta horaris acadèmics (ETSEIB i ETSAB), Notificacions.

50%
Gestió de Convenis de Cooperació Educativa

El nou gestor de Convenis de Cooperació educativa suposarà una renovació tecnològica i inclourà un nou portal d'empreses, integració amb facturació SAP i integració amb la signatura electrònica. Es tracta d'un producte format per mòduls integrables.

El projecte es desenvolupa entre la UTGCT, pel que fa la desenvolupament del mòdul de la borsa de convenis, i la Unitat PRISMA de l'Àrea TIC, per a la gestió del conveni.

En fases posteriors s'abordarà el mòdul de l'avaluació.
Coordinació: UTGCT i Àrea TIC.

Iniciat
Gestió de Viatges L’actual aplicació de viatges actualment està funcionant de forma estable a la UTGCNTIC.

Actualment en procés d'implantar l'eina a la UTG Industrials. El projecte ha de permetre identificar requisits i necessitats per a la futura eina de gestió de viatges refactoritzada i a escala UTG (projecte del PETIC).
Coordinació: UTGCNTIC.

Iniciat
Gestió d'Horaris L' aplicació actual sobre el sistema de gestió d'horaris és obsoleta i no ofereix totes les funcionalitats desitjades. El projecte consisteix en desenvolupar un nou aplicatiu per substituir l'anterior i que tingui en compte la major part dels requisits de les unitats. Pendent
Videoteca Posada en marxa de la nova videoteca de la UPC, el repositori de vídeos per a docència, promoció, formació, etc. En aquest projecte hi participen diversers unitats de la UPC: UTGCT, UTGAC, UTGCM, SBDA, SC i Àrea TIC. 90%
Senyalització Digital

Implantació d’un sistema de senyalització digital basat en software lliure que permeti mostrar informació a les diverses pantalles que hi ha als edificis de la UPC. El sistema ha de permetre:

- Visualització d’imatges, vídeos, pàgines web i contingut de canals RSS.

- Canviar el contingut segons el valor d’una consulta web.

- Les pantalles han de poder utilitzar clients basats en maquinari Raspberry Pi 3.

Coordinació: UTGAC.

Iniciat
Model de Govern TIC Definició i posada en funcionament d'un nou model de govern de les TIC de la UPC. Iniciat
Metodologia gestió de projectes Adopció de noves metodologies de gestió de projectes TIC. Iniciat

Metodologia desenvolupament aplicacions

Adopció de metodologies comuns per a tots els desenvolupaments d'aplicacions de la UPC. Iniciat

 Darrera actualització: 01-09-2020

Cartera de Projectes 2021

 • Convocatòria

  Publicació de la convocatòria de la Cartera de Projectes 2021 amb el calendari i tota la informació del procés complet de presentació de sol·licituds, criteris d'avaluació i priorització, procediment d'avaluació i publicació de resultats 

 • Sol·licituds

  A finals d'aquest semestre, es podran presentar sol·licituds de projectes TIC a la Cartera de Projectes, omplint el document de sol·licitud que trobareu en aquesta mateixa web.

  Qualsevol membre de la comunitat universitària pot presentar sol·licituds, sempre que siguin avalades per un membre de l'equip de govern de la UPC.

  L'Àrea TIC donarà suport a tot el procés de gestió i presentació de sol·licituds projectes a través de l'Oficina de Projectes. Tota la informació es publicarà en aquesta mateixa web.

 • Avaluació de les sol·licituds

  El segon semestre de 2020, les sol·licituds rebudes en temps i forma seran avaluades i prioritzades per l'equip de govern de la UPC, prèvia revisió de l'Àrea TIC, el vicerector de Transformació Digital i les Comissions Estratègiques corresponents.

 • Publicació dels resultats

  A inicis de 2021 es publicarà el resultat de la Cartera de Projectes 2021 que inclourà els projectes prioritzats d'aquesta convocatòria.

 • Compromís de seguiment

  Durant l'execució dels projectes prioritzats a la Cartera l'any 2021 es publicarà en aquesta mateixa web informació de seguiment de l'estat dels mateixos.


La Cartera de Projectes és

Estratègica

Permet prendre decisions sobre la priorització dels projectes TIC alineats amb els objectius estratègics de la UPC i optimitzar l'eficiència en l'ús dels recursos disponibles.

Transparent

La Cartera representa un clar exercici de transparència i visibilitat envers la comunitat, es publicaran tant el resultat de la priorització, com els criteris utilitzats i els recursos assignats.

Global

La cartera té en compte totes les necessitats TIC de la UPC, tant les que sorgeixen de les unitats com les dels serveis centrals.