Comparteix:

Catàleg de serveis TIC v9.9

 

Versió: 9.9  13-10-2023

Comissió Funcional:         Suport i Infraestructura TIC                 

 

Servei Product Owner Subserveis
01 - Suport i Infraestructura TIC
01.01 - Infraestructures de comunicacions
01.01.01 - Xarxa troncal i connexió a Internet Gemma Climent
01.01.02 - DNS. Gestió de dominis d'Internet Gemma Climent
01.01.03 - Administració i connexió de xarxes locals Gemma Climent
01.01.04 - XSF. Xarxa Sense Fils Gemma Climent
01.01.05 - UPClink. Xarxa privada virtual Jose A. Rodríguez
01.01.06 - Manteniment hardware d'equips de comunicacions Gemma Climent
01.01.07 - Reparacions i petites ampliacions de cablat Gemma Climent
01.02 - Infraestructures de càlcul i emmagatzemament
01.02.01 - Administració d'infraestructures comuns Oriol Teixido
01.02.02 - Allotjament servidors CPD UPC Oriol Teixido - Hosting
- Housing
01.02.03 - Plataforma Cloud UPC Oriol Teixido
01.02.04 - Plataforma de contenidors. Rancher, Kubernetes Oriol Teixido
01.02.05 - Allotjament compartit d’aplicacions Oriol Teixido
01.02.06 - Còpies de seguretat de dades de servidors Jose A. Rodríguez
01.02.07 - Monitorització de servidors Oriol Teixido
01.02.08 - Manteniment hardware de servidors Oriol Teixido
01.03 - Llicències de programari
01.03.01 - Servei de distribució de software Gemma Climent
01.03.02 - Gestió de llicències Gemma Climent
01.04 - Programari de plataforma identitat UPC
01.04.01 - Gestió de la identitat Francesc Mancho
01.04.02 - Autenticació i autorització d'usuaris (SSO i LDAP) Jose A. Rodríguez
01.05 - Plataformes de programari
01.05.02 - Framework Plone Cristina Dantart
01.05.03 - MAX. Motor d’activitat social Cristina Dantart
01.05.04 - Bus SOA Carles Espadas
01.05.05 - UPCplay. Motor de gamificació
01.05.06 - SAP Fiori Jose L. Rodríguez
01.05.07 - SAP Content Server Jose L. Rodríguez
01.05.08 - Marc de Desenvolupament Oriol Teixido
01.05.09 - Automatització robòtica de processos (RPA) Jose L. Rodríguez
01.05.10 - Gestió de cookies Cristina Dantart Usercentrics
01.06 - Eines desenvolupament DevOps. Git, Gitlab, Sonarqube
01.06.01 - Eines desenvolupament DevOps. Git, Gitlab, Sonarqube Àlex Muntada
01.07 - Accessibilitat
01.07.01 - Accessibilitat. Cristina Dantart Siteimprove

 

Comissió Funcional:         Seguretat TIC                  

 

Servei Product Owner Subserveis
02 - Seguretat TIC
02.01 - Seguretat TIC
02.01.01 - Gestió de la seguretat Jose A. Rodríguez
02.01.02 - Atenció a incidents de seguretat. IRT Jose A. Rodríguez
02.01.03 - Tallafocs Jose A. Rodríguez
02.01.04 - Detecció de vulnerabilitats Jose A. Rodríguez Tests d'intrusió

 

Comissió Funcional:         Aplicacions de Gestió de les TIC               

 

Servei Product Owner Subserveis
03 - Aplicacions de Gestió de les TIC
03.01 - Aplicacions de Gestió de les TIC
03.01.01 - gN6. Gestor de Serveis TIC Sisco Villas MailToTiquet
03.01.02 - ServeisTIC. Portal de serveis TIC UPC Cristina Dantart
03.01.03 - EquipsTIC. Catàleg d'equipament TIC Rosa Martín
03.01.04 - ProTIC. Gestor de projectes TIC Gemma Climent
03.01.05 - Indicadors TIC Sisco Villas
03.01.06 - gCOT. Gestió de consums telefònics Gemma Climent

 

Comissió Funcional:         Suport TIC al Lloc de Treball                   

 

Servei Product Owner Subserveis
04 - Suport TIC al Lloc de Treball
04.01 - Estacions de treball informàtiques
04.01.01 - Gestió d'estacions de treball (GET) Josep M. Jordana
04.01.03 - Manteniment hardware d'equips ofimàtics Rosa Martín
04.01.04 - Aprovisionament i renovació d'equips del lloc de treball Rosa Martín
04.01.05 - Ravada. Escriptoris virtuals Carme Tallón
04.02 - Impressió
04.02.01 - Impressió en xarxa Francesc Mancho
04.03 - Servei de correu electrònic i agenda
04.03.01 - CorreuUPC. Correu electrònic Cristina Dantart

- Calendari

- Contactes

04.03.02 - MyList. Autoservei de llistes de distribució Francesc Mancho
04.03.03 - Relay i gestió de dominis de correu Cristina Dantart
04.04 - Servei de telefonia
04.04.01 - UPCConnect. Telefonia IP Gemma Climent
04.04.02 - Telefonia mòbil Gemma Climent
04.04.03 - gSMS. Servei d'enviament SMS Gemma Climent
04.04.04 - Plataforma de Call Center Gemma Climent
04.05 - Eines de lloc de treball
04.05.01 - Comunitats UPC Cristina Dantart
04.05.03 - myEnquesta. Enquestes i formularis Francesc Mancho
04.05.04 - Reserva de Recursos Sofia Pascual
04.05.05 - demanaUPC. Gestor de tiquets Rosa Martín
04.05.06 - G Suite Cristina Dantart

- Compte G Suite

- Grups G Suite

- Drive

- Meet

- Hangouts

- Chat

04.05.07 - myCitaPrevia Toni Millán
04.05.08 - Office 365 Gemma Climent
04.06 - Repositori de fitxers
04.06.01 - Repositori de fitxers Francesc Mancho

 

Comissió Funcional:         Suport TIC a la Docència                 

 

Servei Product Owner Subserveis
05 - Suport TIC a la Docència
05.01 - Gestió d'aules i laboratoris docents
05.01.01 - Gestió d'equipament d'imatge/so/TIC en aules ordinàries UTG
05.01.02 - Gestió d'aules informàtiques UTG
05.01.03 - Gestió d'equipament TIC en laboratoris no TIC UTG
05.02 - Espais virtuals i aplicacions de suport a la docència
05.02.01 - Atenea Sisco Villas
05.02.02 - MoocUPC Sisco Villas
05.02.04 - Suport a Treballs de Fi d'Estudis (TFE)
 • ATENEA TFE (PO Sisco Villas)
 • Mercat TFE (Nuria Cuesta)
05.02.05 - ATENEA PhD Sisco Villas
05.02.06 - Detecció de plagi. URKUND Sisco Villas
05.02.07 - Eines per a continguts accessibles Sisco Villas

 

Comissió Funcional:         Suport TIC a la Gestió Acadèmica                  

 

Servei Product Owner Subserveis
06 - Suport TIC a la Gestió Acadèmica
06.01 - Suport TIC a la Gestió Acadèmica
06.01.01 - PRISMA-nou: Nou sistema de gestió acadèmica Nuria Cuesta
06.01.02 - PRISMA - Sistema de gestió acadèmica Nuria Cuesta
06.01.03 - e-Secretaria Nuria Cuesta
06.01.04 - Preinscripció Nuria Cuesta
06.01.05 - HorarisUPC. Sistema de gestió d'horaris acadèmics Francesc Garcia  - Visor d'horaris UPC (PO Josep M Jordana)
06.01.06 - MATUPC - Sistema de gestió de certificats Nuria Cuesta
06.01.07 - Sistema de consulta de dades acadèmiques Nuria Cuesta
06.01.09 - Sistema de gestió de títols propis i estatals Nuria Cuesta
06.01.10 - Sistema de gestió de convenis de cooperació educativa Nuria Cuesta

- Gestió dels convenis de cooperació educativa

- Borsa de pràctiques externes

06.01.11 - GCICE. Sistema de gestió d'activitats de l'ICE Sisco Villas
06.01.13 - Doctorat webs/intranets

- Gestió de l'oferta de programes de doctorat

- Gestió dels premis extraordinaris

 

Comissió Funcional:         Suport TIC a Biblioteques i Ciència Oberta                        

 

Servei Product Owner Subserveis
07 - Suport TIC a les Biblioteques
07.01 - Suport TIC a les Biblioteques
07.01.01 - Catàleg de les biblioteques Andrés Pérez
07.01.02 - Bibliotècnica. Biblioteca digital i eBIB Andrés Pérez
07.01.03 - UPCommons. Portal del coneixement obert Andrés Pérez
07.01.04 - Liquidació de drets d'autor Andrés Pérez
07.01.05 - Reserva de sales de les biblioteques Andrés Pérez
07.01.06 - CanalBIB. Difusió multimèdia Andrés Pérez
07.01.07 - Sistema d'accés a la BRGF Andrés Pérez
07.01.08 - Discovery i Prestatgeria digital Andrés Pérez
07.01.09 - Memòria Digital UPC Andrés Pérez
07.01.10 - Revistes UPC Andrés Pérez
07.01.11 - GEOCommons Andrés Pérez
07.01.15 - Iniciativa Digital Politècnica Andrés Pérez
07.01.16 - Bibadmin: aplicacions de suport a la gestió interna del servei Andrés Pérez
07.01.17 - Sistema d'ocupació en temps real i visitants Andrés Pérez
07.01.18 - Datawarehouse SBPA Andrés Pérez
07.01.20 - GeoUP4: geolocalització de la producció acadèmica de les universitats UP4 Andrés Pérez
07.01.21 - Intranet SBPA Andrés Pérez
07.01.22 - Programari gestió editorial (EditecWin) Andrés Pérez
07.01.23 - Sod: Gtbib (préstec interbibliotecari) Andrés Pérez
07.01.25 - FUTUR. Portal de la Producció Científica Andrés Pérez
07.01.26 - Aprèn. Portal de la producció docent Andrés Pérez
07.01.27 - Geodoctorat Andrés Pérez
07.01.28 - Libguides Andrés Pérez
07.02 - Suport TIC a la producció científica
07.02.01 - DRAC. Descriptor de la Recerca Meritxell Oncins
07.02.02 - Atles UPC. Mapa de coneixement Meritxell Oncins

 

 

Comissió Funcional:        Suport TIC a la Recerca i la Transferència                

 

Servei Product Owner
08 - Suport TIC a la gestió de la recerca i la transferència
08.01 - Suport TIC a la gestió de la recerca i la transferència
08.01.01 - gRDI. Sistema de gestió de projectes de recerca Carme Jiménez
08.01.02 - TimeSheets Carme Jiménez
08.01.03 - IDEAS. Gestió de invencions i patens Carme Jiménez
08.01.04 - Tarifes. Càlcul de costos de projectes europeus Carme Jiménez
08.01.05 - Eines de gestió de la recerca (Mapa de Coneixement, exped. Dèficit, Liquidació Viatges, Impagats, Justificacions, ...) Carme Jiménez
08.01.06 - Flux. Sol·licitud i tramitació de la signatura de contractes/projectes de recerca Carme Jiménez
08.01.07 - Revisió ètica dels projectes de recerca Meritxell Oncins
08.01.08 - SAQRA. Assegurament de la Qualitat de la Recerca Aplicada Carme Jiménez

 

 

Comissió Funcional:         Suport TIC a la Planificació i Avaluació                  

 

Servei Product Owner Subserveis
10 - Suport TIC a la Planificació, Avaluació i Qualitat
10.01 - Suport TIC a la Planificació, Avaluació i Qualitat
10.01.01 - Datawarehouse i Business Intelligence Oriol Teixido
10.01.02 - Sistemes de gestió d'enquestes a estudiants Oriol Teixido - e-enquestes de docència
- Gestor d'incidències de les enquestes de docència
10.01.03 - Sistema de gestió de l'activitat acadèmica del PDI (inclou AAD, assignació, etc) Oriol Teixido - infoPDI
- Règim de Dedicació PDI
- Assignació docent
- Punts direcció i coordinació
- Carrera horitzontal professor Associat
- Programa de Càtedres
10.01.04 - Sistemes de gestió dels complements docents i de gestió Oriol Teixido - Avaluació de mèrits docents
- Avaluació de mèrits de gestió
10.01.05 - Sistema de Seguiment i Acreditació de les Titulacions Oriol Teixido - Seguiment i Acreditació de les titulacions (SAT)
- Resultats de l'Avaluació de les Titulacions (marc VSMA)
10.01.06 - Llibre de dades (GPAQ) Oriol Teixido - Llibre de dades
- Observatori de rànquings

 

Comissió Funcional:         Suport TIC a la Gestió de Personal                   

 

Servei Product Owner Subserveis
11 - Suport TIC a la Gestió de Recursos Humans
11.01 - Suport TIC a la Gestió de Recursos Humans
11.01.01 - SPA. Sistema de gestió SAP Juan L. Moreno
11.01.02 - Base de dades de personal Cristina Garcia
11.01.03 - TEMPUS. Sistema de control Horari José A. Quintana
11.01.04 - Sistema de control d'incidències Juan L. Moreno
11.01.05 - Portal del treballador Cristina Garcia
11.01.06 - Directori UPC Juan L. Moreno
11.01.07 - Portal de Personal, Comunicació IT Cristina Garcia
11.01.08 - Gestió de convocatòria de beques José A. Quintana

 - Iniciació a la recerca INIREC

 - Aprenentatge i INITEACH

11.01.09 - Programa de Promoció de la Salud Cardiovascular José A. Quintana
11.01.10 - Contractació PDI Cristina Garcia
11.01.11 - Expedient Electrònic Personal Cristina Garcia
11.01.12 - Històrics HR-ACCESS José A. Quintana
11.01.13 - Beques INIREC (iniciació a la recerca) José A. Quintana
11.01.14 - Personal vinculat Juan L. Moreno
11.01.15 - Encàrrecs de col·laboració Juan L. Moreno
11.01.16 - UXXI Recursos Humans Juan L. Moreno
11.01.17 - Portal de formació José A. Quintana
11.01.18 - Accés/Oposicions José A. Quintana
11.01.19 - Bases de dades de Prevenció de Riscos Laborals Juan L. Moreno
11.01.20 - SIGRIS. Gestió de riscos laborals Juan L. Moreno
11.01.21 - Revisions Mèdiques Juan L. Moreno

 

 

Comissió Funcional:         Suport TIC a la Gestió Econòmica               

 

Servei Product Owner Subserveis
12 - Suport TIC a la Gestió Econòmica
12.01 - Suport TIC a la Gestió Econòmica
12.01.01 - SAP EcoFin. Gestió econòmica Jose L. Rodríguez
12.01.02 - Gestió de compres i viatges per UTG Rosa M. Martín

 - Gestió de compres per UTG

 - Gestió de viatges per UTG

12.01.03 - Perfil del contractant i plataforma de contractació electrònica Jose L. Rodríguez

 

 

Comissió  Funcional:         Suport TIC a l'Àrea d'Infraestructures                       

 

 

Servei Product Owner
13 - Suport TIC a l'Àrea d'Infraestructures
13.01 - Suport TIC a l'Àrea d'Infraestructures
13.01.01 - ARCHIBUS. Gestió d'edificacions i instal·lacions Gemma Climent
13.01.02 - SIRENA. Monitorització de subministraments Gemma Climent
13.01.03 - Esports Gemma Climent
13.01.05 - Megafonia IP Gemma Climent
13.01.06 - Equipament de laboratoris Gemma Climent

 

Comissió Funcional:         Suport TIC a la Comunicació                        

 

Servei Product Owner
14 - Suport TIC a Comunicació
14.01 - Suport TIC a Comunicació
14.01.01 - Home UPC Cristina Dantart
14.01.04 - GenNews. Newsletters i butlletins UPC Cristina Dantart
14.01.05 - Genweb UPC Cristina Dantart
14.01.06 - 
14.01.07 - CercadorUPC Cristina Dantart
14.01.08 - Analítica web Cristina Dantart
14.01.09 - Llistes corporatives: @llistes.upc.edu Francesc Mancho
14.01.10 - Allotjament i manteniment de sites web específics Cristina Dantart
14.01.11 - Suport a la gestió d'esdeveniments. MyEvent Sisco Villas
14.01.13 - CRM

 

 

Comissió Funcional:         Suport TIC Institucional i Comunitat                      

 

Servei Product Owner Subserveis
15 - Suport TIC Institucional
15.01 - Suport TIC Institucional
15.01.01 - Òrgans de govern Nuria Cuesta
15.01.02 - Gestió dels ens UPC. entitatsUPC Nuria Cuesta
15.01.09 - ACEL - Censos electorals Nuria Cuesta
15.01.10 - Càrrecs Nuria Cuesta
15.01.11 - App UPC Amador Álvarez
15.02 - Suport als serveis per a la comunitat i la innovació
15.02.01 - UPC Alumni Meritxell Oncins UPCAlumniMés (Graduway)
15.02.02 - Suport a la gestió de persones amb capacitats diverses Nuria Cuesta Unidiscat

 

Comissió Funcional:         Suport TIC a l'Administració Electrònica                            

 

Servei Product Owner
16 - Suport TIC a la eAdministració
16.01 - Suport TIC a la eAdministració
16.01.01 - ERES. Gestió del Registre Jose L. Rodríguez
16.01.02 - gPEU. Gestió de processos electorals Juan L. Moreno
16.01.03 - Portafirmes Juan L. Moreno
16.01.04 - Seu electrònica i motor de tràmits Juan L. Moreno
16.01.05 - Administració eines Consorci AOC Juan L. Moreno
16.01.06 - eNotifica. Notificacions electròniques Juan L. Moreno
16.01.07 - eTramita. Tramitador de signatures Juan L. Moreno
16.01.08 - gExpedients. Gestor d'expedients Juan L. Moreno
16.01.09 - Passarel·les de pagament electrònic Juan L. Moreno
16.01.10 - Gestor documental Juan L. Moreno
16.01.11 - Arxiu Físic UPC Juan L. Moreno
16.01.12 - Aplicacions i serveis de gestió de la identitat Juan L. Moreno

 

Comissió Funcional:         Suport TIC a Serveis Jurídics                        

 

Servei Product Owner
17 - Suport TIC a Serveis Jurídics
17.01 - Suport TIC a Serveis Jurídics
17.01.01 - Expedients jurídics. Kmaleon Carles Espadas
17.01.02 - gConvenis Carles Espadas


 

 

Comissió Funcional:         Suport TIC Audiovisual           

 

Servei Product Owner Subserveis
18 - Suport TIC a la Producció Audiovisual
18.01 - Suport TIC a la Producció Audiovisual
18.01.01 - Producció audiovisual  Isabel Darnell  - Enregistrament a plató,
 - Enregistrament fora de plató
 - Postproducció
 - Gravació de veu
18.01.04 - Autoenregistrament Toni Millan

 

18.02 - Zona Video

 

18.02.01 - Publicació i preservació Isabel Darnell
18.02.02 - Directes Isabel Darnell
18.03 - Suport TIC a actes
18.03.01 - Actes Jordi Hernández
18.03.02 - Streaming Jordi Hernández

 - Streamyard

 - OBS

 

Historial

 

Propera versió 10.X [pendent]

 • Preveure l'alta del servei "05.02.08 - Phedra - Suport als processos de doctorat" quan el servei passi a producció.

 

Versió actual  10.0 [11 de març de 2024]

Canvi de denominació CF "Suport TIC a Serveis Jurídics i Avaluació  de Riscos" per "Suport TIC a Serveis Jurídics"

Canvis de serveis de comissió funcional, de la CF "Suport TIC a Serveis Jurídics" a la CF "Suport TIC a la Gestió de Personal":

 • 17.01.03 - Bases de dades de Prevenció de Riscos Laborals
 • 17.01.04 - SIGRIS. Gestió de riscos laborals   
 • 17.01.05 - Revisions Mèdiques

I s'han modificat els seus codis tal com s'indica a continuació:

 • 11.01.19 - Bases de dades de Prevenció de Riscos Laborals
 • 11.01.20 - SIGRIS. Gestió de riscos laborals   
 • 11.01.21 - Revisions Mèdiques
Canvis de denominació del servei "08.01.06 - Flux. Tramitació de convenis de recerca" per "08.01.06 - Flux. Sol·licitud i tramitació de la signatura de contractes/projectes de recerca"

 

Canvis PO [març 2024]:

 • "04.01.01 - Gestió d'estacions de treball (GET)" Josep M. Jordana (PO anterior: Manel Rodero)
 • "17.01.03 - Bases de dades de Prevenció de Riscos Laborals" Juan L. Moreno (PO anterior: Carles Espadas)
 •  "17.01.04 - SIGRIS. Gestió de riscos laborals" Juan L. Moreno (PO anterior: Carles Espadas)
 •  "17.01.05 - Revisions Mèdiques" Juan L. Moreno (PO anterior: Carles Espadas)

 

Versió actual  10.0 [18 de gener de 2024]

  • Alta del servei "02.01.04 - Detecció de vulnerabilitats" i del subservei "Tests d'intrusió"
Canvis PO [gener 2024]:
 
  •  "01.01.01 - Xarxa troncal i connexió a Internet" Gemma Climent
  •  "01.01.02 - DNS. Gestió de dominis d'Internet" Gemma Climent
  •  "01.01.03 - Administració i connexió de xarxes locals" Gemma Climent
  •  "01.01.04 - XSF. Xarxa Sense Fils" Gemma Climent
  •  "01.01.06 - Manteniment hardware d'equips de comunicacions" Gemma Climent
  •  "01.01.07 - Reparacions i petites ampliacions de cablat" Gemma Climent
  •  "01.03.01 - Servei de distribució de software" Gemma Climent
  •  "01.03.02 - Gestió de llicències" Gemma Climent
  •  "03.01.05 - Indicadors TIC" Sisco Villas
  •  "03.01.06 - gCOT. Gestió de consums telefònics" Gemma Climent
  •  "04.02.01 - Impressió en xarxa" Francesc Mancho
  •  "04.04.01 - UPCConnect. Telefonia IP" Gemma Climent
  •  "04.04.02 - Telefonia mòbil" Gemma Climent
  •  "04.04.03 - gSMS. Servei d'enviament SMS" Gemma Climent
  •  "04.04.04 - Plataforma de Call Center" Gemma Climent

Canvis PO [novembre 2023]:

  •  "01.01.05 - UPClink. Xarxa privada virtual"   Jose A. Rodríguez
  •  "04.03.02 - MyList. Autoservei de llistes de distribució"  Francesc Mancho
  •  "04.05.03 - myEnquesta. Enquestes i formularis"   Francesc Mancho
  •  "14.01.09 - Llistes corporatives: @llistes.upc.edu"  Francesc Mancho

 

Versió actual  9.9 [13 d'octubre de 2023]

 • Alta del subservei "Visor d'horaris UPC"  (PO Josep M Jordana), dins de "06.01.05 - HorarisUPC. Sistema de gestió d'horaris acadèmics (PO Francesc Garcia)"
 • Alta dels subserveis "Hosting" i "Housing"  dins de "01.02.02 - Allotjament servidors CPD UPC".
 • Carme Jiménez  PO de "08.01.08 - SAQRA. Assegurament de la Qualitat de la Recerca Aplicada" (en substitució de Oriol Teixido).
 • Canvis al servei "05.02.04 - ATENEA Treballs de Fi d'Estudis":
  • Nova denominació: "05.02.04 - Suport a Treballs de Fi d'Estudis (TFE)".
  • Subserveis: ATENEA TFE (PO Sisco Villas) i Mercat TFE (PO Nuria Cuesta)
 • Alta de "07.01.27 - Geodoctorat"
 • Alta de "07.01.28 - Libguides"
 • Baixa de "07.01.12 - IBRA. Indicadors Bibliomètrics de Revistes d'Arquitectura"
 • Baixa de "07.01.14 - ADRE. Sistema intern"

 

Versió   9.8 [25 d'abril de 2023]

 • Alta de 
  • "01.05.10 - Gestió de cookies". PO Cristina Dantart. Subservei Usercentrics

 

Versió  9.7 [14 de març de 2023]

 •  Canvis al servei "06.01.05 - Sistema de gestió d'horaris acadèmics":
  • Nova denominació "06.01.05 - HorarisUPC. Sistema de gestió d'horaris acadèmics"
  • Nou PO Francesc Garcia Lores
 • Alta de "08.01.08 - SAQRA. Assegurament de la Qualitat de la Recerca Aplicada". PO Oriol Teixido
 • Baixa de:
  • "10.01.07 - Gestor d'incidències integrat a aplicacions GPAQ"  ja és subservei de 10.01.02
  • "13.01.04 - Maphaton. Informació geolocalitzada"  
 • Alta de subserveis de "18.01.01 Producció audiovisual"
  • Enregistrament a plató,
  • Enregistrament fora de plató
  • Postproducció
  • Gravació de veu
 • Baixa de:
  • 18.01.02 - Videoteca
  • 18.01.03 - Streaming
 • Alta de 
  • "18.01.04 - Autoenregistrament". PO Toni Millan
  • "18.02 - Zona Video"
   • "18.02.01 - Publicació i preservació". PO Isabel Darnell
   • "18.02.02 - Directes". PO Isabel Darnell
  • "18.03 - Suport TIC a actes"
   • "18.03.01 - Actes". PO Jordi Hernandez
   • "18.03.02 - Streaming". PO Jordi Hernandez

 

Versió 9.6 [13 de desembre de 2022]

 • Alta de "01.05.09 - Automatització robòtica de processos (RPA)". PO Jose Luis Rodríguez

Versió 9.5 [18 de novembre de 2022]

 • Baixa de "14.01.06 - Gengrup UPC"
 • Alta de "13.01.05 - Megafonia IP"  (PO Gemma Climent)
 • Alta de "13.01.06 - Equipament de laboratoris"  (PO Gemma Climent)

 

Versió 9.4 [13 de juliol de 2022]

 • Canviar denominació de "01.02.03 - Cloud UPC" per  "01.02.03 - Plataforma Cloud UPC"

inclourà els serveis de virtualització que fins ara formaven part de "01.02.01 - Administració d'infraestructures comuns"

 • Actualització del Product Owner de múltiples serveis de Jose A. Rodríguez 

 

Versió 9.3 [28 de febrer de 2022]

 • Alta de "01.05.08 - Marc de Desenvolupament"

 

Versió  9.2 [10 de desembre de 2021]

 • Canviar codificació i denominació de "05.02.08 - App UPC Estudiants" per "15.01.11 - App UPC"

 

Versió 9.1 [14 de setembre de 2021]

 • Canviar denominació de "04.04.04 - Servei d'Atenció telefònica Call Center" per "04.04.04 - Plataforma de Call Center"
 • Canvis de codificació:  
  • "07.03.01 - UPC Alumni"  per  "15.02.01 - UPC Alumni"  
  • "07.03.02  - Suport a la gestió de persones amb capacitats diverses"  per "15.02.02  - Suport a la gestió de persones amb capacitats diverses"

 

Versió  9 [6 de setembre de 2021]

 • Alta de:
  • 01.07 - Accessibilitat
   • 01.07.01 - Accessibilitat.  Subservei: Siteimprove.   PO Cristina D
  • 04.04.04 - Servei d'Atenció telefònica Call Center. PO Lluís Pérez
  • 10.01.09 - Suport a la gestió de persones amb capacitats diverses (Unidiscat). PO pendent
  • 15.01.09 - ACEL - Censos electorals. PO Eulàlia Formentí
  • 15.01.10 - Càrrecs. PO Eulàlia Formentí
 • Canvis de codificació:
  • "09.01.01 - DRAC. Descriptor de la Recerca" per  "07.02.01 - DRAC. Descriptor de la Recerca"
  • "09.01.02 - Atles UPC. Mapa de coneixement" per "07.02.02 - Atles UPC. Mapa de coneixement"
  • "10.01.08 - UPC Alumni" per "07.03.01 - UPC Alumni"
  • "14.01.12 - App UPC Estudiants" per "05.02.08 - App UPC Estudiants". PO pendent
  • "15.01.05 - CRM"  per "14.01.13 - CRM". PO pendent
  • "15.01.08 - Revisions Mèdiques" per "17.01.05 - Revisions Mèdiques". PO pendent
   • Canvis de denominació:
    • "05.02.07 - Eines per a continguts accessibles (Blackboard Ally)"  per  "05.02.07 - Eines per a continguts accessibles"
   • Baixes:
    • 14.01.02 - Canal tv.upc.edu

    

   Versió 8.13 [25 maig 2021]

   • Alta de:
    • 07.01.26 - Aprèn. Portal de la producció docent. PO Jordi Serrano
    • 11.01.17 - Portal de formació. PO José A. Quintana
    • 11.01.18 - Accés/Oposicions. PO  José A. Quintana
   • Canviar denominació de:
    • "12.01.02 - Gestió de viatges" per "12.01.02 - Gestió de compres i viatges per UTG". PO Rosa Maria Martin
    •  "14.01.11 - Suport a la gestió d'esdeveniments. Symposium"  per "14.01.11 - Suport a la gestió d'esdeveniments. MyEvent."
   • Baixa de:
    • 07.01.13 - Bib@prop. APP de geolocalització
    • 07.01.19 - eBib: accés als recursos d'informació contractats
    • 07.01.24 - OpenCourseWare. Materials docents

   Versió  8.12 [12 abril 2021]

   • Unificar servei GET:
    • Canviar denominació del servei "04.01.01 - Gestió d'estacions de treball - entorn Linux" per "04.01.01 - Gestió d'estacions de treball (GET)".
    • Donar de baixa "04.01.02 - Gestió d'estacions de treball - entorn Windows". 
   • Canviar denominació de "08.01.06 - Portals Medi i Flux" per "08.01.06 - Flux. Tramitació de convenis de recerca" (per baixa de Medi a partir de 15-02-2021)
   • Donar d'alta:
    • 09.01.02 - Atles UPC. Mapa de coneixement, PO Meritxell
    • 08.01.07 - Revisió ètica dels projectes de recerca, PO Meritxell
   • Donar de baixa "14.01.03 - Sala de premsa"
   • Recodificar el servei  "04.05.02 - Streaming"  dins de la CF de Suport TIC a la Producció Audiovisual: "18.01.03 - Streaming"

   Versió  8.11 [26 gener 2021]

   • Baixa de WebConference:
    • Canviar "04.05.02 - WebConference i streaming"   per  "04.05.02 - Streaming i es dona de baixa Meet com a subservei
   • Recodificació de  "15.01.09 - Aplicacions i serveis de gestió de la identitat", dins de la Comissió Funcionals de Suport TIC a la eAdministració   "16.01.12 - Aplicacions i serveis de gestió de la identitat"
   • Alta de "04.05.08 - Office 365"
   • Canvi de denominació de Serveis:
    • Canviar "01.04.01 - gAUSS. Gestió de la identitat"   per "01.04.01 - Gestió de la identitat"
    • Canviar "01.04.02 - adAS. Autenticació i autorització d'usuaris"  per "01.04.02 - Autenticació i autorització d'usuaris (SSO i LDAP)"
   • Es suprimeix la columna amb l'equivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0

   Versió 8.10 [30/novembre/2020]

   • Baixa de serveis:
    • 15.10 - e-convenis
   • Canvi de denominació de Serveis:
    • Canvia   "04.05.02 WebConference"   per   "04.05.02 WebConference i streaming" amb el subserveis:
     • Meet
     • Streamyard
     • OBS
    • Canvia "15.09 - Aplicacions i serveis de gestió de la identitat (MyID ...)" per "15.01.09 - Aplicacions i serveis de gestió de la identitat"
    • Canvia 01.05.01 - Gestor documental per  "16.01.10 - Gestor documental"
    • Estendre els tres nivells de codificació a tots els serveis:
     • 01.06 - Eines desenvolupament DevOps. Git, Gitlab, Sonarqube, passa a "01.06.01 - Eines desenvolupament DevOps. Git, Gitlab, Sonarqube"
     • Tots els serveis de "02 - Seguretat TIC" passen a "02.01.XX"
     • Tots els serveis de "03 - Aplicacions de Gestió de les TIC" passen a "03.01.XX"
     • El servei "04.06 - Repositori de fitxers" passa a  "04.06.01 - Repositori de fitxers"
     • "05.03 - Suport TIC a la Producció Audiovisual"   passa a  "18.01 - Suport TIC a la Producció Audiovisual" 
     • "05.03.01 - Producció audiovisual"  passa a "18.01.01 - Producció audiovisual" 
     • "05.03.02 - Videoteca"  passa a "18.01.02 - Videoteca" 
     • Tots els serveis de "06 - Suport TIC a la Gestió Acadèmica" passen a "06.01.XX"
     • Tots els serveis de "07 - Suport TIC a les Biblioteques" passen a "07.01.XX"
     • Tots els serveis de "08 - Suport TIC a la gestió de la recerca i la transferència" passen a "08.01.XX"  
     • Tots els serveis de "09 - Suport TIC a la Producció Científica" passen a "09.01.XX"
     • "09.02 - FUTUR. Portal de la Producció Científica"   passa a  "07.01.25 - FUTUR. Portal de la Producció Científica"
     • Tots els serveis de "10 - Suport TIC a la Planificació, Avaluació i Qualitat" passen a "10.01.XX"
     • Tots els serveis de "11 - Suport TIC a la Gestió de Recursos Humans" passen a "11.01.XX"
     • Tots els serveis de "12 - Suport TIC a la Gestió Econòmica" passen a "12.01.XX"
     • Tots els serveis de "13 - Suport TIC a l'Àrea d'Infraestructures" passen a "13.01.XX"
     • Tots els serveis de "14 - Suport TIC a Comunicació" passen a "14.01.XX"
     • Tots els serveis de "15 - Suport TIC Institucional" passen a "15.01.XX"
     • Tots els serveis de "16 - Suport TIC a la eAdministració" passen a "16.01.XX"
     • "15.03 - Expedients jurídics. Kmaleon"  passa a "17.01.01 - Expedients jurídics. Kmaleon"
     • "15.04 - gConvenis"  passa a "17.01.02 - gConvenis"
     • "15.06 - Bases de dades de Prevenció de Riscos Laborals" passa a "17.01.03 - Bases de dades de Prevenció de Riscos Laborals"
     • "15.07 - SIGRIS. Gestió de riscos laborals" passa a "17.01.04  - SIGRIS. Gestió de riscos laborals"
   • Nou servei:
    • "16.01.11 - Arxiu Físic UPC

    

   Versió 8.9 [24/octubre/2020]

   S'actualitzen les Comissions Funcionals TIC i s'elimina la informació sobre les CETIC

    

   Versió 8.8 [20/octubre/2020]

   S'actualitzen diversos Product Owner

    

   Versió 8.7 [17/setembre/2020]

   • Canvi de denominació del servei:   "14.12 - UPC Student App"   per   "14.12 - App UPC Estudiants"

    

   Versió 8.6 [29/juliol/2020]

   • Nous serveis: 

   04.05.07 - myCitaPrevia

   11.16 - UXXI Recursos Humans

   • Nou subservei:

   Borsa de convenis de cooperació educativa, nou subservei de 06.10 - Sistema de gestió de convenis de cooperació educativa

    

   Versió 8.5 [21/maig/2020]

   • Nou servei:

   04.01.05 - Ravada. Escriptoris virtuals

    

   Versió 8.4 [04/maig/2020]

   • Recodificació del servei: "05.02.03 - OpenCourseWare. Materials docents"   per  "07.24 - OpenCourseWare. Materials docents"

    

   Versió 8.3 [22/abril/2020]

   • Modificació del servei "16.04 - Seu electrònica" per "16.04 - Seu electrònica i motor de tràmits"

    

   Versió 8.2 [17/abril/2020]

   • Nous subserveis per:

   04.03.01 - CorreuUPC

   04.05.06 - G Suite


   Versió  8.2 [16/març/2020]

   • Nou Servei:   "04.05.06 - G Suite"

    

   Versió 8.1 [09/març/2020]

   • Baixa de Serveis:
    • 06.08 - geDAD - Sistema de gestió del Doctorat
    • 06.12 - TESEO. Suport a la base de dades de tesis doctorals del Ministeri
   • Canvi de denominació de Serveis:
    • Canvia "05.03 - Producció audiovisual" per  "05.03.01 - Producció audiovisual"
    • Canvia "16.01 - gRED. Gestió del Registre"  per  "16.01 - ERES. Gestió del Registre"
   • Nous Serveis:
    • "05.02.07 - Eines per a continguts accessibles. Blackboard Ally"
    • "05.03.02 - Videoteca" 
    • "06.13 - Doctorat webs/intranets",  amb el subserveis:
     • Gestió de l'oferta de programes de doctorat
     • Gestió dels premis extraordinaris
    • "13.04 - Maphaton. Informació geolocalitzada"
    • "14.11 - Suport a la gestió d'esdeveniments. Symposium"
    • "14.12 - UPC Student App"
    • "16.08 - gExpedients. Gestor d'expedients"
    • "16.09 - Passarel·les de pagament electrònic"
   • Nou subservei:
    • "MailToTiquet" dins de   "03.01 - gN6. Gestor de Serveis TIC"

    

   Versió 8.0 [07/gener/2020]

   • Nova classificació dels serveis en funció de les noves CETIC i Comissions Funcionals

   Consulta de les versions anteriors del catàleg