Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Cartera de projectes / Cartera de Projectes 2022 / Propostes acceptades per Comissions

Propostes acceptades per Comissions

Propostes acceptades després de la revisió de l'Oficina de Projectes (PMO) de l'Àrea TIC

Comitè Priorització: Docència

Comissió Funcional: Suport TIC a la Docència

16

Desenvolupament d'una eina d'interacció entre treballadors socials i el CUV: CUVSocial

17

Desenvolupament de mòduls del programari de gestió clínica del CUV (Openvisió): Dispensació d’ulleres

43

Desenvolupament d’una API per automatitzar altes i baixes d’usuaris a l’Atenea

66

Estudi nou servei: Publicació de cursos des d'ATENEA

67

Integració de les tutories acadèmiques a l’ATENEA. Pla pilot EETAC

70

Noves funcionalitats del maletí del professorat a ATENEA

74

ATENEA no reglat

81

Millorar la nomenclatura del nom dels cursos a ATENEA

88

Accés als materials històrics d'ATENEA per part del PDI i dels estudiants

94

Integració d'evidències amb ATENEA Exams

100

Saps què? Novetats, notificacions, tips i consultes sobre ATENEA

106

Repositori de plantilles de disseny de cursos a ATENEA

133

Migració ATENEA a moodle 4.1 LTS

134

Dipòsit de material docent a UPCommons des d'ATENEA (II)

146

Evolució 2022 App Estudiant: Descentralització de la publicació de continguts i mecanismes de subscripció.

Comissió Funcional: Suport TIC a la Gestió Acadèmica

13

Gestió de les Dobles Titulacions Internacionals a Prisma

44

Sistema de gestió acadèmica d’estudis no oficials (diploma sènior, cursos)

60

Integració a PRISMA de la gestió dels títols universitaris oficials (projecte prioritzar CdP2021, fet l'anàlisi funcional)

68

Sistema de seguiment i avaluació de les pràctiques externes

83

Aplicació gestió formació SLT

99

Gestió integral planificació acadèmica: Encàrrec docent

113

Preservació evidències ATENEA TFE

114

Paquet de millores ATENEA TFE

118

Evolució Atenea TFE

123

Preservació evidències ATENEA PhD

126

Paquet de millores ATENEA PhD

127

Accés de les persones externes UPC a la plataforma ATENEA PhD

135

Mòdul estudiants en pràctiques a l’aplicatiu VINCULATS

139

Aplicatiu per a la Gestió de la Mobilitat Internacional del PDI i PAS a la UPC (mobilitat incoming i outgoing)

Comissió Funcional: Suport TIC a Biblioteques i Ciència oberta

 71 

DRAC – Integració amb gRDI

 82 

DRAC-Càrrega expedients tancats de doctorands de PRISMA

 84 

DRAC-Traspàs funcionalitats d’arquitectura 2.0 a 3.0-2022

 85 

Millores al portal GeoCommons: geolocalització de la producció acadèmica de la UPC

 87 

Migració de forma consorciada del sistema de gestió bibliotecària de la UPC amb la resta de biblioteques del CSUC: ALMA i Primo VE

 89 

Evolutius del portal Aprèn: portal de la producció docent de la UPC

 90 

DRAC-Datasets i altres activitats de transferència

 92 

Evolutius a UPCommons : portal del coneixement obert de la UPC

 95 

Captura i preservació de webs acadèmiques de la UPC

 116 

DRAC- Automatització incorporació PDI a Grups de Recerca

 120 

Evolutius del portal FUTUR: portal de la producció científica dels investigadors de la UPC

 121 

IBRA: actualització del portal d'indicadors bibliomètrics de revistes d'arquitectura

 128 

Evolutius del portal Bibliotècnica: la biblioteca digital de la UPC

Comissió Funcional: Suport TIC Audiovisual

  39  

Proposta de servei avançat de videoconferència web de petit abast i per a necessitats específiques [projecte aprovat a CdP2021]

40 

Actualització dels serveis existents d’autoenregistrament de vídeos i estudi de la viabilitat d’estendre el servei a altres Campus.

63  

Accessibilitat de la producció Audiovisual UPC

Comitè Priorització: Recerca

Comissió Funcional: Suport TIC a la Recerca

21

IDEAS2022

32

TIMESHEETS - Millores 2022

35

FLUX2- Sol.licitut, tràmit, seguiment i signatura electrònica de Contractes i projectes de recerca

42

gRDI 2022 millores funcionals

48

TICKETING RECERCA 2022

76

Justificacions 2022 de projectes de recerca

Comitè Priorització: Gestió

Comissió Funcional: Suport TIC a la Gestió de Personal

19

Integració dels sistemes de control de presència amb la funcionalitat de Teletreball en UXXI

25

Evolutiu d’aplicatius relacionats amb els Recursos Humans de la UPC 2022

26

Conversió de l’aplicació Contractació PDI en una eina dinàmica i no estàtica

27

Evolutiu del racó personal del Portal del treballador

28

Publicació de la vinculació PDI i altres funcionalitats a la Base de Dades de Personal

29

Anàlisi de la viabilitat d’incorporar la formació del PDI al mòdul de formació d’UXXI-RH

30

Informe personalitzat UXXI amb les dades necessàries per la Base de dades d’Assignació de PUCs del Servei de Personal

31

Evolutiu de les integracions d’UXXI-RH amb altres sistemes d’informació de la UPC

Comissió Funcional:  Suport TIC a la Gestió Econòmica

1

Digitalitzar assentaments Manuals

3

Portafirmes (següents fases) Ingressos CTT/descentralitzats

4

Automatització indicadors de IVA

5

Millores Emissió Facturació

6

Actualització de Base de dades i sistema operatiu SAP FICO

7

Consulta tipus de material inventariable (Access) + proposta d'alta

8

Interfase Aplicació Compres UTG

9

PMP Selecció per data comptable

10

Millora entrada projectes/estructura

11

Model 190

12

Factures simplificades de Tercers amb dades fiscals

14

Arxiu de dades històriques

15

Mestre de tercers

18

BI Econòmic

117

Desenvolupament Aplicatius SCAC: Millores GEXAP i IG4S

122

Portal Web Economia (all in one)

143

Extensió de l’aplicació de compres de les UTGs

Comissió Funcional: Suport TIC a Comunicació

69

Atenció durant la matrícula via Whatsapp o altres eines xat

72

Compliment en la gestió de les cookies dels llocs web UPC del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

78

Eliminar l’aplicació UPCmaps i geolocalitzar al Google Maps

86

Traducció automàtica webs

115

Adaptació de la plataforma d’esdeveniments MyEvent per a concursos i premis UPC

144

Portal de les UTGs

Comissió Funcional: Suport TIC Institucional i Comunitat

73

APP per votar en Òrgans de Govern UPC

75

Renovació de l’aplicatiu gPEU (gestor de processos electorals) i integració amb la nova urna electrònica

77

ACEL: Aplicació de Censos ELectorals

79

Mapathon UPC

80

Gestió de càrrecs Fase 2

91

Món CCD

96

BD Unidiscat

98

Identitat Alumni

105

Sistema d’informació per a gestió dels Alumni i els seus clubs

111

Conversió de la BD Lotus Notes de càrrecs de Secretaria General

145

APP PDI/PAS: Anàlisi de necessitats, disseny inicial i implementació fase inicial.

Comissió Funcional: Suport TIC a l'Administració Electrònica

 93  

Evolució funcional i millores del motor de formularis per convertir-lo en el Gestor del Catàleg de tràmits amb o sense registre i per tant amb publicació o sense a la Seu.

 97  

Accions derivades de la Política d'Identitat i signatura i Autenticació i signatura de personal extern a la UPC.

 101  

Evolució funcional i millores de la Seu electrònica, publicació automatica del catàleg de tràmits i integració amb eTauler.

 103  

Facilitat i potenciar la INTEROPERABILITAT de dades tant entre unitats de la UPC com accedint a les dades de Via Oberta. Integració amb la consulta de les dades de la identitat (Nom, DNI,...) del Servei Via Oberta dels sistemes UXXI i PRISMA

 107  

Evolució g-Expedients.i integració modular de noves funcionalitats (inclou nomenaments i cessaments)

 109  

Passarel·la de pagaments

 110  

Evolució i millores relacionades amb el gestor documental. Creació EXPEDIENT ACADEMIC ELECTRÔNIC

 112  

Implantar i integrar a la plataforma d'evidències electròniques e-logs els sistemes: Motor de formularis, UXXI i PRISMA

 119  

Evolució funcional i millores de les aplicacions de gestió de la Identitat per adaptar-les a les noves necessitats derivades de la implantació del CARNET VIRTUAL en tots els col·lectius.

Comissió Funcional: Suport TIC a Serveis Jurídics i Avaluació Riscos

137

SIGRIS. Gestió de riscos laborals

138

Eina de gestió patrimonial

Comissió Funcional: Suport TIC a la Planificació i Avaluació

33

Info PDI: Dades i indicadors de l’activitat acadèmica del PDI

38

Aplicació per a l'avaluació de les titulacions i els Sistemes de Garantia Interna de Qualitat de les unitats acadèmiques

49

Catàleg Oficial d’Unitats

50

App d’estudiants: Enquestes Oficials

61

Gestió Integral del cicle de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions de la UPC (projecte prioritzat CdP2021)

131

Mòdul renovació a l’aplicatiu VINCULATS

142

Evolució BI docent

Comitè Priorització: Infraestructures i Seguretat TIC

Comissió Funcional: Suport i Infraestructura TIC

34

Servei Base de Dades SQL

36

Consolidar la nova GID

37

Llistes de distribució institucionals

47

Sincronització de les credencials de la gestió de la identitat amb l’Active Directory corporatiu UPC

51

Desplegar el nou servei de xarxa local per a UTGs - Fase inicial 2022

124

Recol·lecció dels indicadors d'ús del software llicenciat per UPC i presentació al BI UPC

147

Renovació i rearquitectura de la plataforma de LDAP

148

adAS: Control d’accés, doble autenticació

Comissió Funcional: Seguretat TIC

  45

Posada en marxa de l'autenticació amb doble factor (2FA)
  46 Anàlisi de Riscos TIC UPC
 52 Anàlisi de vulnerabilitats en serveis web de les UTGs

 53

Gestió de vulnerabilitats i pentesting [PETIC I11-01 ]

 54

Mesures de protecció addicional per evitar atacs de ramsonware

  55

Polítiques i procediments: Avaluació ENS [PETIC I11-04]
   56 Extensió de l'EDR com protecció addicional a les estacions de treball del PDI i PAS

  57

Anàlisi gap ENS a UTGs (Fase 1: Pilot 1 UTG) [PETIC I11-04]
  58 Extensió dels fw's perimetrals
 59 Actualització i ampliació de la plataforma del SIEM al servei de SOC

Comissió Funcional: Aplicacions de Gestió de les TIC

62

Implantació d’una eina de gestió única per als TIC UPC. Fase 2022.

64

Evolució del Status Page d’estat dels serveis

Comissió Funcional: Suport TIC al Lloc de Treball

20

Desplegar servei d’atenció unificada als usuaris de les TIC de la UPC. Fase 2022

22

Baixes a Google Workspace

23

gOffice Baixes

24

Portal gOffice ATIC

41

Estudi d’alternatives a l’actual servei de reserva de recursos [aprovat a CdP’21]

104

Estudi de millora per al gestor de tíquets demana UPC

108

Desenvolupaments UPC per l'aplicatiu myCitaPrevia

129

Modernització de la gestió de l'estació de treball

130

Ravada UPC: Definir model del servei i la governança de ravada vdi

132

Repositori de fitxers institucional

Comissió Funcional: Suport TIC a l'Àrea d'Infraestructures

65

Directori Espais: Servei transversal (API) per distribuir la informació dels espais

102

Gestor documental pel Servei d' Infraestructures

125

Estudi renovació web Servei d’Esports

140

Gestió d'Equipament LAB

141

Actualització de la interfície del programa Archibus (“Fàcil”) sobre la caràtula personalitzada existent.


 

Data publicació: 08/11/21 (Última revisió:  1/12/21 9:20)