Comparteix:

Cartera de Projectes 2020

Excepcionalment per l'any 2020, la Cartera de Projectes està conformada amb els projectes prioritzats en l'elaboració del Pla Estratègic TIC (PETIC):

Infraestructura TIC i Lloc de Treball

ProjecteDescripcióEstat
Migració de correu a gmail Migració del sistema de correu, agenda i contactes del PDI, PAS i estudiants a la plataforma G Suite Enterprise for Education , incrementant de forma notable la capacitat de les bústies, les funcionalitats i la usabilitat des de qualsevol dispositiu. 100%
Consolidació de CPDs

Actuacions d'ampliació dels CPDs corporatius per a la consolidació progressiva dels diferents CPDs i sales tècniques de les unitats amb l'objectiu d'incrementar l'eficiència i la seguretat.

- Fase 1: 2020

CPD Omega: renovació del SAI per obsolescència.

CPD Vèrtex: substitució de les refredadores per fi de la seva vida útil.

100%

- Fase 2: 2021

CPD Omega: sustitució del grup electrògen actual per fi de la seva vida útil.

Cartera Projectes 2021

Renovació de la xarxa wifi UPC

La renovació de la infraestructura de la xarxa wifi Eduroam afecta a tots els campus de la UPC i es realitzarà progressivament durant diverses anualitats. Suposarà una millora tecnològica que incrementarà la qualitat,  quantitat i seguretat de les connexions, així com la incorporació de funcionalitats emergents (com Wi-Fi 6). Durant l'any 2020 s'ha resolt la licitació i l'adjudicació de la contratació, així com el lliurament i instal.lació de dues controladores físiques en clúster d’alta disponibilitat amb instal·lació d'uns quants punts d'accés. Es preveu finalitzar el projecte en el 2021amb el lliurament de la resta dels nous APs fins a substituir els obsolets i cobrir les necessitats de creixement de la XSF actual.

40% (Continua 2021)

Inici remot de les estacions de treball El sistema per gestionar l'inici i l'apagat dels PC permetrà actuar de forma automàtica programada i manualment de forma remota. Serà molt útil per a les persones que facin teletreball, millorarà la seguretat i generarà estalvi energètic.

 

100%

Model comú estació de treball del PAS Estendre el servei GET (Gestió d'Estació de Treball) a les estacions del PAS UPC. Cartera Projectes 2021
Punt únic d'atenció pels serveis TIC

L'atenció unificada de primer nivell per a tots els serveis informàtics de la UPC permetrà ampliar els horaris d'atenció i simplificar els canals d'accés. Durant el 2020 s'abordarà la definició del model i al 2021 es preveu que comenci l'explotació centralitzada.

Cartera Projectes 2021
Definició d'un model de servei per a la gestió de les xarxes locals de les UTGs

L'administració conjunta de les xarxes locals UPC oferirà un servei homogeni i optimització de recursos.

- Fase 1: 2020 - S'ha realitzat una anàlisis de les xarxes locals dels Campus de Terrassa i UTGAEIB (arquitectura, serveis associats,  aspectes organitzatius, ...). S'han definit i avaluat dos possibles models.

100%

- Fase 2: 2021 - Desplegament de la solució escollida a dues UTGs.

Cartera Projectes 2021

Sistema de monitorització 24x7 Nou sistema de monitorització que permetrà generar alertes i automatitzar actuacions en els sistemes informàtics de la UPC i millorar la seguretat i la disponibilitat dels serveis. 30% (Continua 2021)
Renovació del DHCP corporatius La renovació tecnològica dels sistemes corporatius de DHCP i DNS millorarà la disponibilitat, la seguretat i les prestacions de la xarxa de dades de la UPC. Cartera Projectes 2021
Evolució de la plataforma de contenidors i Kubernetes

Evolució de la plataforma de contenidors i kubernetes. Millorar la integració de la plataforma amb noves eines per optimitzar el desenvolupament, les proves i el traspàs a explotació dels nous sistemes desenvolupats a la UPC. Durant l'any 2020 s'ha posat en funcionament el nou cluster k8s UPC i s'han migrat les aplicacions.

50%
(Continua 2021)
Gestió de la identitat - Desplegament de la nova plataforma
Ha finalitzat el projecte iniciat al 2019 pel desplegament de la nova plataforma corporativa per a la gestió de la identitat. Durant el 2020 s'han integrat les aplicacions que faltaven (gFotos, gCarnets, myID i Directori) amb la nova identitat i s'ha desenvolupat el nou portal de la Identitat que substitueix gAUSS. 100%

Gestió de la identitat  - Grups

Creació de grups d'identitats digitals segons diversos criteris i utilitzant com a font altres sistemes d'informació. Per exemple, crera grups per unitats (i perfils), per assignatura, per campus, etc. Els grups serviran com a font per crear llistes de correu, grups a G-suite, controls d'accés a les aplicacions, etc.

Cartera Projectes 2021

Gestió de la identitat  - Càrrecs

Definició i implementació de l'aplicatiu de càrrecs UPC que contempla els càrrecs que provenen del servei
de personal, càrrecs que provenen dels processos de nomenaments i la resta de càrrecs de la UPC

5%
(Continua 2021)

Gestió de la Seguretat

ProjecteDescripcióEstat
Gestió de vulnerabilitats i pentesting tècnic

- Fase 1 - 2020: Projecte per realitzar el descobriment de vulnerabilitats de seguretat en diverses aplicacions de serveis corporatius seguint un model de pentesting d'OWASP a serveis web.

100%

- Fase 2 - 2021: Continuar l'activitat d'autoria sobre nous serveis web corporatius i serveis web propis d'algunes UTGs.

Cartera de Projectes 2021
Gestió de Logs UPC

-  Fase 1 - 2020: S'ha finalitzat el projecte per a la identificació de Logs de seguretat dels serveis TIC corporatius, i la seva necessitat de preservació per complir amb els requeriments legals pel que fa a la seva  autenticitat, traçabilitat i integritat.

100%

- Fase 2 - 2021:  Garantir la generació dels logs identificats en la fase 1 i emmagatzemar-los per a la seva preservació temporal.

Cartera de Projectes 2021
Implantació d'un model de gestió de riscos
- Fase 1 - 2020: Definició d'un model de gestió de riscos alineat amb l’ENS (Esquema Nacional de Seguertat) per a les UTGs basat en l'eina uPILAR de CCN-CERT. Permetrà que les UTGs puguin fer autoavaluació de riscos. 100%
- Fase 2 - 2021:  Pilot de la metodologia d’anàlisi de riscos en una UTG. Revisió i validació del model. Formació en anàlisi de riscos al personal funcional i TIC de la UTG.
Cartera de Projectes 2021
Millora de la seguretat proactiva. Setup del ATP de McAffee Durant el 2020 s’ha ampliat la llicència de l’antivirus McAfee per disposar d’una nova facilitat (ATP) per la detecció de malware a les estacions GET i facilitar una resposta més ràpida.
5%
(Continua 2021)
Conscienciació i formació Online en ciberseguretat Posar en marxa un pla de conscienciació de seguretat a la UPC per ajudar a mitigar el risc de que les amenaces externes aprofitin la baula més feble de la cadena: les persones.
L' objectiu és conscienciar al PDI/PAS i Estudiantat, de la importància de la ciberseguretat i formar-los amb una plataforma virtual d’aprenentatge en com fer un ús responsable dels serveis TIC  per a millorar el seu nivell de protecció enfront a atacs i incidents.
5%
(Continua 2021)
Model de connexió a xarxa. Normativa i protocol Definició d'una normativa i protocol d'assignació d'adreçament IP. Definició dels criteris de protecció perimetral, avaluació de solucions tecnològiques, i identificació de recursos i viabilitat (FW locals). Definició d'arquitectura i model operatiu de registres de seguretat (LOGs/SIEM). 10%
(Continua 2021)
Millores en el control d'accés Identificar millores (idees, nous procediments, noves solucions...a nivell d’autenticació o credencials) en el que respecta a l’accés als serveis i aplicacions de la UPC amb una solució alineada amb els requisits establerts a l’Esquema Nacional de Seguretat. Avaluació de la funcionalitat d’autenticació amb doble factor d’ADAS.
5%
(Continua 2021)

Suport TIC a la Docència

ProjecteDescripcióEstat
Estudi possibles integracions de Google Suite a ATENEA

La incorporació de les utilitats de Google Suite a la UPC, fa que per tal de explotar-les al màxim, sigui necessari la integració amb la plataforma ATENEA. És per això que s'han estudiat les APIs de G Suite disponibles que permeten integracions amb Moodle. En concret:
• Sincronitzar terminis d'activitats d'un curs d'Atenea a un Google Calendar del curs.
• Disposar d'un Drive compartit d'assignatura dins del curs Atenea.

• Creació automàtica de grups de distribució per als grups d’assignatures d’Atenea.

100%

Inici de la implantació de la primera part de l'estudi (Calendar i Grups)

10%
(Continua 2021)

Noves funcionalitats a ATENEA
Noves funcionalitats i millores implementades al Campus Virtual: Notes integrades a l'App d'Estudiants, activitats sigiloses, control d'assistència.

100%

Integració d'ATENEA amb el BI UPC

Integrar els indicadors d'ATENEA al BI de la UPC a fi de poder interrelacionar informació de diferents fonts de dades i extreure més coneixement per a la presa de decisions. El projecte contempla:

- Revisar, integració i evolucionar el sistema de visualització de dades d'Atenea desenvolupat per l'ICE, canviant l'origen de dades a una Datamart integrat en el Datawarehouse UPC.

- Accés a informació interrelacionada i ampliar la cobertura dels indicadors: indicadors envers la docència online mitjançant eines de Google, detecció de correlacions entre ús del campus digital i el rendiment acadèmic dels estudiants...

30%

(Continua 2021)

APRÈN, el portal de producció docent de la UPC

Desenvolupament d’una aplicació que ofereixi accés als materials docents del professorat/autors que s'usen a ATENEA i altres plataformes d'aprenentatge, per tal que els estudiants puguin accedir‐hi.

50%
(Continua 2021)

Accessibilitat dels recursos d'aprenentatge

Implementar la plataforma Blackboard Ally i integrar-la al campus virtual ATENEA per millorar el grau d'accessibilitat dels materials i complir amb la legislació sobre accessibilitat digital.

Descartat

Millores ATENEA TFE i ATENEA PhD

Revisió dels fluxos de treball (workflows) implementats dels espais de TFE i PhD, i millora del seguiment de l’activitat dels estudiants i doctorands  per part dels diferents rols (director, tribunal i gestor administratiu entre d’altres) que intervenen.

40%
(Continua 2021)

Migració ATENEA Moodle 3.9 (LTS)

L'actualització periòdica de la plataforma Moodle és imprescindible donat que el suport de seguretat de la versió actual finalitza al maig de 2021. La nova versió aporta millores funcionals i d'estabilitat. Durant el 2020 s'ha actuatizat la infraestructura bàsica de totes les plataformes basades en Moodle de la UPC a la darrera versió de Moodle 3.9  (LTS): ATENEA, ATENA-PhD, ATENEA-TFE i MOOCs UPC.

Durant el 2021 s'han d'actualitzar les adaptacions desenvolupades de la UPC.

70%

(Continua 2021)

Integració d'ATENEA amb la Videoteca Anàlisi i integració d'ATENEA amb la nova plataforma de Videoteca UPC i basat en el producte PumuKit.

5% (Continua 2021)

Sistema de reserva per realitzar exàmens al campus virtual Funcionalitat per evitar la concurrència massiva d'exàmens al Campus Virtual en un determinat període de temps.

10%

(Continua 2021)

Suport TIC a la Recerca

ProjecteDescripcióEstat
Evolutiu de Timesheets La nova versió de Timesheets suposa una renovació completa del sistema tant a nivell de funcionalitats com de tecnologia i usabilitat, i s'adapta als nous requisits per a la gestió dels projectes de recerca i la justificació dels ajuts de diferents tipologies de convocatòries.

 

100%

Evolutiu del gRDI (Sistema de Gestió de Projectes de Recerca) - Noves funcionalitats

- Sistema de recollida de la informació dels ingressos dels projectes de recerca

90%
(Continua 2021)

- Traspàs informes MED

 100%

Millorar la gestió i explotació de dades pels perfils de Directors i altres IPs responsables d'un mateix projecte.

Cartera de Projectes 2021 

Nova versió DRAC 3.0 La nova versió de DRAC 3.0, el descriptor de la recerca i l'activitat acadèmica de la UPC, millora la plataforma tecnològica i la usabilitat. És multi-idioma. Millora el cercador, l'edició del currículum, les notificacions i la integració amb altres sistemes de la UPC.

 

100%

Evolutiu del DRAC 3.0

Ampliar el DRAC amb noves funcionalitats:- Identificació d'actuacions vinculades a Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)  

- Càrrega automàtica de publicacions a partir del DOI (Digital Object Identifier)

- Traspàs funcionalitats d'arquitectura 2.0 a 3.0 (currículums i memòries, activitats, punts PAR)

 

100%

 

Suport TIC a la Gestió

ProjecteDescripcióEstat
Migració SPA a Universitas XXI RRHH

Migració del sistema de gestió de Recursos Humans basat en el ERP SAP HCM a Universitas XXI RRHH:

- Licitació i adjudicació a Universitas XXI RRHH
- Instal·lació dels entorns
de proves, pre-producció i producció
- Migració de dades
de SPA a UXXI
- Integració amb sistemes
corporatius: EcoFin, Identitat, etc.
- Posada en marxa
dels components nuclears (a inici de 2021)

55%
(Continua 2021)

Ús de les eines de l’eAdministració en procediments acadèmics

- eSol.licitud del títol acadèmic.

 

 

- Actes de TFG/TFM

 

 

- Emissió del certificats acadèmics amb signatura electrònica.
- Reclamació pagaments matrícula amb notificació electrònica.
- Suspensió temporal de serveis acadèmics per impagament amb notificació electrònica

- Altres certificats amb signatura electrònica: beques MOBINT, matricula per doctorat

90% (Continua 2021)

60% (Continua 2021)

100%

100%

100%

100%

Traspàs de funcionalitats al nou sistema de PRISMA A mesura que van sorgint millores en els diferents mòduls de PRISMA, s'aprofita per redissenyar a fi de millorar la usabilitat i les funcionalitats respecte a l’actual sistema i eliminar la necessitat de tenir el JAVA.
40%
(Continua 2021)
Implantació del CRM

La implementació del CRM (Customer Relationship Management) basat en el software lliure Odoo permetrà gestionar la relació amb estudiants i la promoció dels estudis. El projecte es planteja en dues fases:

- Fase 1 - 2020: Desplegament al Servei de Comunicació i Promoció de la UPC. S'han implementat funcionalitats per la gestió dels contactes, demandes, esdeveniments, taulers de controls pels usuaris,...

90%
(Continua 2021)

- Fase 2 - 2021: Desplegament als centres docents

1%
(Continua 2021)

Business Intelligence (BI UPC)
La construcció del repositori de dades agregades, indicadors i eines d’anàlisi a l’abast dels serveis permet als diferents usuaris crear informes i quadres de comandament, realitzar cerques i consultes avançades. Durant l'any 2020 s'elaboraran els indicadors de rendiment acadèmic definits pel GPAQ amb la tecnologia de visualització Microsoft PowerBI

90%

(Continua 2021)

Enquestes a estudiants Es desenvoluparà un sistema de gestió d'enquestes d'estudiants que permetrà integrar-lo amb l'App de l'estudiantat. Cartera de Projectes 2021
Mèrits de Gestió del PDI

S'ha completat la refactorització i millora tecnològica de l'aplicació de Mèrits de gestió del PDI en la que s'ha dut a terme una reimplementació interna i una millora i actualització de la interfície d'usuari.

100%
Eina de sol·licitud i tramitació de vinculats

Automatitzar el procés d'autorització i alta del personal vinculat de la UPC (PAS/PDI i Estudiants). El sistema facilitarà la  generació de les invitacions, la tramitació, validació  i signatura electrònica de les autoritzacions i per últim l'alta en el sistema d'identitat UPC.

Desenvolupament de l'aplicació finalitzada per part de l'Àrea TIC. Pendent de validació funcional.

100%
Evolucionar les eines de contractació S'han implementat noves millores associades a la gestió del contracte menor a IG4S i als expedients del GEXSAP a fi de facilitar la gestió associada a la contractació.

100%

Adaptació de subvencions El nou pla general comptable implica canvis en la forma de realitzar les comptabilitzacions i seguiment de les subvencions.

Iniciat
(Continua 2021)

Sistema Immediat d'informació Adaptar els actuals procediments del SII a SAP per a l’enviament d’informació a l’AEAT per tal de complir la normativa legal.

Iniciat
(Continua 2021)

Integrar CCE amb SAP-Ecofin

Integrar la nova aplicació de convenis de cooperació educativa amb la gestió de facturació en SAP: consulta de deutor, generar factures, estat de les factures....

100%

Millora comunicacions de Tresoreria

- Avisos i notificacions de tresoreria als creditors.
- Avisos al personal intern de pagaments realitzats.

Cartera de Projectes 2021

Suport TIC a la Institució

ProjecteDescripcióEstat
ALMA - Nou sistema de gestió de les biblioteques de les universitats catalanes dins el marc del CSUC
Renovació del servei d'un sistema de gestió bibliotecària conjuntament amb la resta de les universitats catalanes mitjançant el CSUC. El servei consistirà en la preparació prèvia de les dades a migrar, en el programa precís de migració de dades i implementació del programari negociat amb cada institució beneficiària del servei, i en l'execució del servei de gestió bibliotecària.

25%

(Continua 2021)

SIGRIS El nou sistema d'informació donarà suport als processos de gestió de la prevenció de riscos laborals de la UPC.

Cartera de Projectes 2021

Gestor d'esdeveniments Es desplegarà la plataforma de gestió d'esdeveniments Symposium. Facilitarà la gestió i la difusió de congressos, seminaris, activitats formatives i tota mena d'esdeveniments de recerca, docència i altres, incloent la gestió de les inscripcions i dels mitjans de pagament.


100%

Renovació del gestor documental S'ha migrat l'antic gestor documental  basat en Documentum a la nova plataforma gDOC (Gestor Documental Consorciat) del Consorci de Serveis Universitaris. El projecte ha suposat una renovació tecnològica que aporta millores funcionals, integració amb el quadre de classificació comú a totes les universitats, eficiència en la gestió administrativa i estalvi de costos. 100%
gExpedients - Nou gestor d'expedients electrònics 

Durant el 2020 s'ha desenvolupat la versió inicial de gExpedients per donar suport als processos d'administració electrònica enregistrant totes les accions que es poden fer sobre un expedient, integrat amb el gestor documental i altres eines corporatives de suport a la tramitació electrònica (registre, notificacions...). Pendent: posar en explotació

100%

Registre i signatura de resolucions

S'ha incorporat al gExpedients una funcionalitat per la gestió del registre de resolucions que permet associar un num. de resolució als documents del gestor documental (gDOC) que siguin resolucions i gestionar la seva signatura. Aquest registre és únic per tota la UPC. Pendent: posar en explotació

100%

eTramita

El nou sistema per a la tramitació de documents interns que no provenen de cap procediment informatitzat. Permet tramitar aquests documents, enviar-los a signatura i endreçar-los en el gestor documental. 

El sistema està en producció i actualment s'hi estan incorporant progressivament sol.licituds i tramitació electrònica de diferents processos (per exemple, projectes de recerca).

100%

Nova versió de la urna electrònica

La plataforma de vot electrònic Pnyx, utilitzada de forma consorciada, per totes les universitats públiques catalanes a través del CSUC, s'ha actualitzat a la darrera versió (v.14). Com a conseqüència, s'ha tingut que integrar el gPEU (Gestor de Processos Electorals) amb aquesta nova versió de la urna.

100%

Passarel·les de pagament

Les passarel·les electròniques de pagament facilitaran als usuaris la realització de pagaments i simplificaran la gestió dels cobraments per a la UPC.

Cartera de Projectes 2021

Gestió de censos

El nou sistema d'informació donarà suport als processos de creació i manteniment dels censos electorals i facilitarà la integració amb els sistemes d'urna electrònica.

Cartera de Projectes 2021

Projectes Transversals

ProjecteDescripcióEstat
UPC Student App

Desenvolupament de l'app d'estudiants i desplegament per fases.

- Fase 1 - 2020: Desplegament de diferents versions de l'app que han anat incorporant les funcionalitats establertes pel 2020: Informació pràctica, Qualificacions, Consulta horaris acadèmics dels centres, Consulta els horaris i l'ocupació de les Biblioteques, Notificacions i avisos, etc.

100%

- Fase 2 - 2021: Noves versions de la app que reculli les funcionalitats establertes pel 2021

Cartera de Projectes 2021
Gestió de Convenis de Cooperació Educativa

Sistema d’informació per la gestió integral de les pràctiques externes (Convenis de Cooperació Educativa) de la UPC. Es tracta d'un producte format per mòduls integrables. El projecte desenvolupat al 2020 correspon als mòduls de la Borsa de Pràctiques i el Gestor de Convenis integrant la facturació econòmica i  les eines d'administració electrònica. En fases posteriors s'abordarà el mòdul de l'avaluació i seguiment de les pràctiques i el portal d'empresa.
Coordinació: UTGCT i Àrea TIC.

75%
(Continua 2021)

Gestió de Viatges L’actual aplicació de viatges actualment està funcionant de forma estable a la UTGCNTIC.

Actualment en procés d'implantar l'eina a la UTG Industrials. El projecte ha de permetre identificar requisits i necessitats per a la futura eina de gestió de viatges refactoritzada i a escala UTG.
Coordinació: Serveis TIC UTGCNTIC.

25%
(Continua 2021)

Gestió d'Horaris L' aplicació actual sobre el sistema de gestió d'horaris és obsoleta i no ofereix totes les funcionalitats desitjades. El projecte consisteix en desenvolupar un nou aplicatiu per substituir l'anterior i que tingui en compte la major part dels requisits de les unitats. Cartera de Projectes 2021
Videoteca

S'ha posat en marxa la nova videoteca de la UPC anomenada zonavideo.upc.edu. Es tracta d'un repositori de vídeos per a docència, promoció, formació, etc. El servei està disponible de moment en una versió beta, ja que en breu està prevista la incorporació de noves funcionalitats.

Ha estat un projecte transversal participat per diverses unitats: UTGCT, UTGAC, UTGCM, SBDA, SCP i Àrea TIC.

100%
Gestió centralitzada de logs

Definició i disseny d'un sistema centralitzat (arquitectura/software) per fer la recollida i gestió integrada de logs  a fi de monitoritzar, analitzar i visualitzar a través d’una interfície web totes les dades generades pels servidors, sistemes, aplicacions i infraestructures administrades.  Facilita el tractament d'aquestes dades, permet una millor diagnosi de problemes, identificació de patrons, detecció d’incidents de seguretat, presa de mesures i provisió d’informació per als tècnics desl Serveis TIC d'una unitat.
Coordinació: CaminsTech (Serveis TIC UTG Camins)

80%

(Continua 2021)

Senyalització Digital

Implantació d’un sistema de senyalització digital basat en software lliure que permeti mostrar informació a les diverses pantalles que hi ha als edificis de la UPC. El projecte consisteix en:

- Avaluar software a utilitzar

- Visualitzar imatges, vídeos, pàgines web i contingut de canals RSS.

- Canviar el contingut segons el valor d’una consulta web.

- Les pantalles han de poder utilitzar clients basats en maquinari Raspberry Pi 3.

Coordinació: CaminsTech (Serveis TIC UTG Camins)

10%
(Continua 2021)

Govern i Organització de les TIC

ProjecteDescripcióEstat
Model de Govern TIC

Definició i posada en funcionament d'un nou model de govern de les TIC de la UPC:

- Posada en marxa del nou model basat en les Comissions de Priorització i les Comissions Funcionals TIC

- Posada en marxa la primera convocatòria de Projectes Estratègics TIC

80%

(Continua 2021)

Metodologia de gestió de projectes Durant l'any 2020 s'ha definit una metodologies de gestió de projectes TIC: model de processos i model documental. A partir de l'any 2021, caldrà fer la gestió del canvi i l'acompanyament per estendre la metodologia al personal TIC UPC. 100%

Marc de                                      desenvolupament d'aplicacions       

Durant l'any 2020 s'ha definit un marc de desenvolupament comú amb la finalitat d'adoptar metodologies comuns per a tots els desenvolupaments d'aplicacions de la UPC. A partir de l'any 2021, caldrà fer la gestió del canvi i l'acompanyament per estendre la metodologia al personal TIC UPC.

100%

 

Darrera actualització: 05-01-2021