Comparteix:

FAQ Cartera de projectes 2021

Què és la cartera de projectes TIC?

La cartera de projectes TIC d'un any en concret, és la relació de projectes TIC que s'han prioritzat i dotat de recursos per a la seva realització en aquell any i que es desenvolupen en el si del Vicerectorat amb competències TIC.

És un instrument per prioritzar i dotar de recursos els projectes TIC més estratègics per a la UPC i, alhora, donar transparència i visibilitat a tot el procés.

La Cartera de Projectes es defineix per a un any natural.

Què és un projecte TIC?

Un projecte TIC es defineix com a un conjunt de tasques fetes en un període de temps finit per obtenir un producte o un servei relacionat amb les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.

Un projecte que es presenti a la Cartera anual, ha d'estar pensat per ser desenvolupat dins l'any en qüestió, en cas contrari, s'ha de desglossar en fases.

El projectes poden sorgir de necessitats derivades de:

  • Normativa externa
  • Normativa UPC
  • Millora funcional
  • Millora tecnològica
  • Estudi / Assessorament

Què és el basal d'un Servei TIC?

Esforç indispensable per poder prestar (mantenir en funcionament) el servei. Incorpora:

  • Correctius
  • Petits evolutius
  • Operació i manteniment
  • Suport funcional
  • Suport usuaris

 El basal NO s'ha de presentar a la cartera de projectes TIC.

Quan puc sol·licitar un projecte?

Cada convocatòria disposa d'un calendari associat. Cal consultar el calendari dins la convocatòria en curs, on s'indica el periode de presentació de sol·licituds.

Quins són els criteris de priorització de la cartera de projectes?

Els criteris de priorització són: prioritat, necessitat, urgència, alineació, impacte, benefici, risc, complexitat, correcció i programació.

Per a una descripció detallada de cadascun d'ells, consulta el detall a la taula de criteris.

Qui pot sol·licitar un projecte?  

Qualsevol membre de la comunitat universitària pot proposar una sol·licitud  amb el suport de la Comissió Funcional TIC corresponent. Per tant, si es té una idea de projecte, cal contactar amb la Comissió Funcional TIC que correspongui, a través de la figura del Dinamitzador TIC. La proposta tindrà que tenir l'aval d'un promotor.

Com puc sol·licitar un projecte?

Pots sol·licitar un projecte mitjançant el formulari de sol·licitud habilitat a la pàgina web de la convocatòria. S'ha d'annexar al formulari, el document memòria del projecte.

També es pot adjuntar més documentació addicional.

La proposta es treballarà prèviament a la Comissió Funcional TIC corresponent.

Que passa amb els projectes que en convocatòries anteriors van quedar en estat "EN ESPERA" o "PLANIFICAT"?

Cal presentar el projecte novament mitjançant el formulari de sol·licitud i annexar el document memòria del projecte. S'ha d'aprofitar per actualitzar el projecte i la memòria corresponent, doncs és possible que desprès d'un any estigui desactualitzat. Com la resta de sol.licituds, cal treballar la proposta prèviament a la Comissió Funcional TIC corresponent.

Qui és el promotor del projecte?

És la persona que proposa el projecte i té la comesa de defensar la necessitat o conveniència de la seva execució davant el Consell de Direcció. Ha de ser un membre del Consell de Direcció o de l'Equip de Gerència.

Qui és el responsable funcional del projecte?

És la persona assignada per a la direcció i execució posterior del mateix i tindrà la responsabilitat d’aconseguir els objectius proposats. Ha de conèixer perfectament l’àmbit d’implantació del projecte TIC.

Qui és el responsable tècnic del projecte?

És el tècnic que ha assessorat tècnicament en l'elaboració de la proposta.

Si tinc dubtes, on puc dirigir les meves consultes?

L' Àrea TIC donarà suport a tot el procés de gestió i presentació de sol·licituds projectes. Si teniu qualsevol dubte podeu enviar un correu a cartera.projectes2021@mylist.upc.edu.