Comparteix:

Criteris per a valorar els projectes TIC

(fins a la Cartera de 2022)

CRITERIS DE VALORACIÓ

Avalua de 0 a 5PuntsPuntuació (sobre 100)

Puntuació total: 000 

1. PRIORITAT (Aquesta dimensió es valora en els Comitès de Priorització)

Prioritat assignada al projecte

5: Prioritat màxima

4: Prioritat alta
3: Prioritat mitjana - alta
2: Prioritat mitjana - baixa
1: Prioritat baixa
0: No és prioritari

20

2. NECESSITAT

El projecte busca resoldre una necessitat important?
5: molt necessari, 0: no és necessari

8

3. URGÈNCIA

És urgent la necessitat a cobrir?
5: Legislativa
4: Tecnològica
3: Alta
2: Mitja
1: Baixa
0: No és urgent

8

4. ALINEACIÓ (Aquesta dimensió es valora en el Consell de Direcció)

El projecte està alineat amb l'estratègia de la UPC?
5: Totalment alineat, 0: No alineat.

20

5. IMPACTE

Com de gran és el col·lectiu d'usuaris beneficiats pel projecte?
5: Tota la comunitat universitària
4: Col·lectiu gran
3: Àrea o servei
2: Col·lectiu mitjà
1: Col·lectiu petit
0: Usuaris concrets

12

6. BENEFICI

El projecte comporta millores en la qualitat dels processos, millores en la gestió,
estalvis de temps i/o econòmics?

5: Grans estalvis/millores fàcilment quantificables
4: Grans estalvis/millores no fàcilment quantificables
3: Estalvis/millores moderades però quantificables
2: Estalvis/millores moderades no quantificables
1: Alguns estalvis/millores
0: Sense estalvis/millores

12

7. RISC

El projecte conté dimensions: tècniques, organitzatives, normatives, pressupostaries,
de dades, interdependències de sistemes, que poden dificultar la seva execució
o condicionar el seu èxit?

5: Risc molt baix, 0: Risc molt alt

6

8. COMPLEXITAT (veure Nota 1)

Dimensions del projecte en hores de desenvolupament i costos associats.
0: Projecte enorme, > 5000 hores, o >200K €
1: Projecte molt gran, >2000 i <5000 hores, o >100K i <200K €
2: Projecte gran, >1000 i <2000 hores, o >50K i <100K €
3: Projecte mitjà, >400 i <1000 hores, o > 20K i <50K €
4: Projecte petit, >100 i < 400 hores, o >5K i <20K €
5: Projecte molt petit, < 100 hores

6

9. CORRECCIÓ (veure Nota 2)

La memòria del projecte presentada és completa i detallada.
5: Memòria completa i ben especificada, 0: Memòria molt pobre

4

10. PROGRAMACIÓ (veure Nota 2)

L'equip del projecte està ben identificat, així com les fites, entregables i programació de tasques.
5: Equip, fites, entregable i programació perfectament identificats
0: No existeix programació del projecte ni equip definit

4

Nota 1: el projecte ha de ser abordable dins l'any de la cartera, si el projecte és més gran caldrà desglossar-lo en fases.

Nota 2: cal obtenir un mínim de cinc punts entre els criteris de correcció i programació. L’experiència ens indica que la majoria de projectes amb memòries deficients o programacions inexistents tenen una altíssima probabilitat de fracàs.