Comparteix:

Àrea TIC de Serveis Generals de la UPC

L'Àrea TIC ofereix serveis TIC de qualitat a la Comunitat UPC.

Perquè sigui així, l'Àrea TIC s'orienta a Serveis i organitza les persones segons perfil per tal que millorin compartint el seu coneixement.

El govern dels serveis el realitzen les Comissions Funcionals TIC i el Comitè de Priorització TIC.

Suport a les Àrees i Serveis de SG

Per a cada Àrea i Servei de SG s'assigna una Comissió Funcional TIC de Referència o un Gestor TIC de Referència que donarà suport (o redirigirà) les noves iniciatives, necessitats o propostes, a més a més de fer el seguiment dels serveis TIC assignats i dels projectes de l'àmbit.

Consulteu les funcions de les Comissions Funcionals.

 

Àrea Acadèmica

ServeiComissió funcional de referència

Servei de Gestió Acadèmica

Suport TIC a la Gestió Acadèmica
Servei de Suport a l'ICE Suport TIC a la Docència

Servei de Biblioteques,
Public. i Arxius

Suport TIC al SBD

Gabinet de Relacions
Internacionals

Suport TIC a la Docència

Àrea de Personal i Organització

ServeiComissió funcional de referència

Servei de personal

Suport TIC a la Gestió de RRHH
Servei de Desenvolupament Organitzatiu Suport TIC a la Gestió de RRHH

Servei de Desenvolupament Professional

Suport TIC a la Gestió de RRHH

Servei de Suport a la Gestió
GEOS

Suport TIC a la Gestió de RRHH

 Àrea Serveis Jurídics i Avaluació Riscos

ServeiComissió funcional de referència

Serveis Jurídics i Convenis

Suport TIC a l'Àrea Jurídica

Servei de Prevenció i Riscos Laborals

 Àrea de Recerca i Transferència / CTT

ServeiComissió funcional de referència

Servei Suport a Recerca i la Innovació

Suport TIC a la Recerca

Serv. Gest. coneixement, recerca i Innova.

Suport TIC a la Recerca

Serv. Gest. econ. recerca i Innovació

Suport TIC a la Recerca

Àrea Econòmica

ServeiComissió funcional de referència

Servei d'Economia

Suport TIC a la Gestió Econòmica
Servei de Control de Gestió Suport TIC a la Gestió Econòmica

Servei de Patrimoni i
Contractació

Suport TIC a la Gestió Econòmica

Àrea d'Infraestructures

ServeiComissió funcional de referència

Servei d'Infraestructures

Suport TIC a l'Àrea d'Infraestructures
Servei d'Esports Suport TIC a l'Àrea d'Infraestructures

Àrea Planif., Qualitat i Prg. Transversal

ServeiComissió funcional de referència

Gabinet Planificació, Aval. i Qualitat

Suport TIC a la Planificació, Avaluació i Programes Transversals

 

Suport TIC a la Producció Científica

Servei de Llengües i Terminologia

Suport TIC a la Planificació, Avaluació i Programes Transversals

Gabinet d'Innovació i Comunitat

Rectorat

ServeiComissió funcional de referència

Rectorat Secretaria General

Suport TIC Institucional
Servei de Comunicació Suport TIC a Comunicació
Gabinet del Consell Social Suport TIC Institucional
Gabinet del Rector Suport TIC Institucional
Gabinet de Suport UPC Alumni Suport TIC Institucional
Gerència Suport TIC Institucional
Sindicatura de Greuges Suport TIC Institucional

 

Responsable de mantenir una relació de confiança amb l’àrea i interlocució directa amb els responsables funcionals de la mateixa:

 • Conèixer l’àrea i les seves necessitats tecnològiques, donant suport en la seva transformació digital.
 • Assessorament tecnològic de l’àrea i els seus serveis.
 • Marcar l’evolució dels sistemes de l’àrea.
 • Treballar contínuament amb els funcionals per generar valor.
 • Detectar noves necessitats, filtrant la demanda poc justificada i promovent iniciatives que aportin valor i tinguin impacte.
 • Participació en comitès estratègics.

 

 

Direcció

 

 • Àlvar Vinacua (VICERECTOR ESTRATEGIA DIGITAL)
 • Mercè Oller Aubia (DIRECTORA)
 • CAP DEL SERVEI SUPORT TIC I INNOVACIÓ
 • Nuria Cuesta García (CAP DEL SERVEI DISSENY I DESENVOLUPAMENT SOLUCIONS TIC)
 • Juan Luis Moreno (CAP DEL GABINET DE PROJECTES TIC ESPECÍFICS)
 • Jose Antonio Rodríguez Garrido (RESPONSABLE DE SEGURETAT DE L' ÀREA TIC)
 • Definir Objectius i Estratègia TIC i comunicar-la.
 • Gestió de les relacions i interlocució estratègica amb altres àrees.
 • Definir especificacions funcionals.
 • Planificar, supervisar i avaluar el funcionament dels serveis TIC.
 • Coordinar i supervisar el desenvolupament i implantació de projectes.
 • Planificació i control pressupostari.
 • Vigilància tecnològica i gestions amb proveïdors.
 • Representar les TIC de la UPC - Suport estratègic i de coordinació a la Direcció.

 

Product owners


 • Alex Muntada Duran
 • Carme Jiménez Abad
 • Carme Tallón Montoro
 • Cristina Dantart Puig
 • Cristina Garcia Garcia
 • Francesc Mancho Ferreras
 • Gemma Climent Piguillem
 • Isabel Darnell Martín
 • Jose Antonio Rodríguez Garrido
 • Jose Antonio Quintana Romero
 • Josep Lluis Rodríguez Pérez
 • Jose Oriol Teixidó Romanos
 • Juan Luis Moreno Martínez
 • Manel Rodero
 • Mercè Oller Aubia
 • Meritxell Oncins Domènech
 • Núria Cuesta García
 • Rosa Martín García
 • Sisco Villas Espitia
 • Sofia Pascual
 • Toni Millán
 • Elaborar propostes sobre els productes de l’àmbit TIC.
 • Ser interlocutor del producte o servei. Definir les Especificacions Funcionals.
 • Fer de pont entre funcionals i el servei TIC.
 • Planificar, supervisar i avaluar el funcionament dels Serveis TIC en diferents àrees de negoci.
 • Vetllar per la qualitat, eficàcia i eficiència dels servis TIC de la UPC.
 • Fer el seguiment pressupostari i de recursos de projectes i Serveis TIC.
 • Relacionar-se amb proveïdors. Fer vigilància tecnològica.
 • Participar a les comissions TIC, i fer la interlocució amb altres Universitats i organismes.
 • Fer seguiment del desenvolupament i l’explotació.
 • Participar a la implantació de Serveis TIC.
 • Excepcionalment, fer suport de nivell 3.
 • Oferir suport expert a la direcció.
 • Vetllar per l'actualització de la informació i els indicadors al portal de serveis TIC.
 • Vetllar per l'actualització de documentació i la informació de seguiment dels projectes.
 • Validar el desenvolupament dels petits evolutius.

Suport TIC i innovació


 • Vacant (CAP de servei)
 • Sisco Villas Espitia (RESPONSABLE)
 • Jesús Aladro Domínguez
 • Cristina Dantart Puig
 • Isabel Darnell Martín
 • Juan Carlos García Molina
 • Sito Ibáñez Escudero
 • Carme Jiménez Abad
 • Rosa Martín García
 • Joaquim Morte Aixandri
 • Meritxell Oncins Domènech
 • Maribel Sánchez Burruezo
 • Implantar noves eines i solucions TIC en diferents àmbits de negoci UPC.
 • Coneixement funcional en aplicacions i serveis TIC transversals.
 • Atendre consultes i necessitats de l’usuari i suport de nivell 2.
 • Relació amb proveïdors de serveis TIC:
  Proveïdors interns: coordinació amb ATIC i amb altres unitats de l’àrea.
  Proveïdors del sistema universitari (RedIRIS, CSUC, CRUE, …): serveis oferts, condicions d’ús,…
  Empreses externes proveïdors de serveis TIC: vetllar per la qualitat del seu servei.
 • Configurar eines pròpies de l’Àrea TIC (mylist, Demana, myenquesta...).
 • Detectar necessitats TIC dels usuaris i vehicular-se per al seu estudi i solució.
 • Donar suport tècnic a les necessitats de l’entorn de treball dels usuaris.
 • Impartir formació a l’usuari funcional.
 • Elaborar documentació i material de suport.
 • Serveis de producció audiovisual.

Qualitat i metodologia


 • Gemma Climent Piguillem
 • Cristina Dantart Puig
 • Isabel Darnell Martín
 • Joan Giralt Duran
 • Aplicar experiència d’usuari a projectes i serveis TIC.
 • Gestió del canvi amb els usuaris.
 • Definició, planificació i revisió de la qualitat de les solucions desenvolupades.
  Definició de normes de disseny de solucions: interfícies, personalització, seguretat,...
  Definició de paràmetres i mètriques de seguretat que han de complir els projectes.
 • Definició i implantació de metodologies estàndards i bones pràctiques de treball.
 • Validació de normes i procediments de seguretat, accessibilitat i usabilitat informàtica. .
 • Assegurar el compliment de les normes, polítiques i millors pràctiques definides.
 • Participació en projectes (presa de requeriments, disseny, testing,...).
 • Prototipat de serveis.
 • Explotació de dades: indicadors, analítica, estadístiques (Indicadors TIC)
 • Gestió catàleg de Serveis TIC i eines internes de gestió (Serveis TIC, Espai TIC,...).
 • Manteniment informacions Catàleg de Serveis TIC (intranets, web,...).
 • Manteniment de la documentació i imatge de la unitat.
 • Anàlisis de riscos.
 • Gestió econòmica: suport a convocatòries, compres, proveïdors, plans, pressupost, ...
 • Gestió i foment de la formació interna de l’àrea.
 • Gestió d’esdeveniments de l’àmbit TIC.
 • Coordinació amb altres unitats de l’àrea.

Disseny i desenvolupament
de solucions TIC


 • Nuria Cuesta García (CAP)
 • Jose Oriol Teixidó Romanos (RESPONSABLE)
 • Francesc Mancho Ferreras (RESPONSABLE)
 • Carles Espades Ors (RESPONSABLE)
 • Alex Canturri
 • David Figueres Villaro
 • Francisco Máñez Sánchez
 • Lluís Malvis Sánchez
 • Robert Moix López
 • Alex Muntada Duran
 • Antonio Juan Prieto Jiménez
 • Isa Corral Navaz
 • Oscar Albareda López
 • Vacant
 • Alberto de la Haba Martínez
 • Miquel Morillo
 • Nuria Navarro Guerra
 • Toni Romero Rodríguez
 • Carlos Sabate Saez
 • Alberto Sánchez González
 • Jacobo Villalón Puertas 
 • Desenvolupament de projectes TIC.
 • Realitzar, mantenir i avaluar programes i Sistemes d’Informació.
 • Explotació de solucions TIC de desenvolupament propi, si escau.
 • Estudi i definició de l’arquitectura TIC.
 • Estudi, definició i implantació de models de dades.
 • Elaborar documentació tècnica i d’usuari.
 • Assessorament tecnològic.
 • Coordinació i interlocució amb altres equips de desenvolupament (UPCnet, UTGs).
 • Coordinació i interlocució amb les unitats de suport.

Projectes TIC específics                            • Juan Luis Moreno (CAP)
 • Cristina Garcia Garcia (RESPONSABLE)
 • Jose Antonio Quintana Romero (RESPONSABLE)
 • Jose Antonio Duran Tamayo
 • Jesús Campos Muñoz
 • Gestionar projectes específics en relació a les aplicacions assignades.
 • Conèixer i entendre els processos de negoci de l’Àrea funcional.
 • Relació amb les unitats funcionals (assessoria, suport especialitzat, formació en les eines i els sistemes d’informació...).
 • Detecció noves necessitats, proactivitat,...
 • Elaboració dels projectes i/o encàrrecs específics, seguiment i avaluació.
 • Interlocució proveïdor de solucions especifiques de la unitat.
 • Dependència directe de la Direcció TIC.