Vés al contingut (premeu Retorn)

Àrea TIC de Serveis Generals de la UPC

L'Àrea TIC ofereix serveis TIC de qualitat a la Comunitat UPC.

Perquè sigui així, l'Àrea TIC s'orienta a Serveis i organitza les persones segons perfil per tal que millorin compartint el seu coneixement.

El govern dels serveis el realitzen els Comitès estratègics de les TIC (CETIC)

 

Suport a les Àrees i Serveis de SG

L'Àrea TIC té l'objectiu de focalitzar-se en el Serveis que ofereix la UPC. Per tal de donar suport a aquestes Àrees i Serveis de Serveis generals es crea la figura del Gestor TIC de referència:

 • És coneixedor de l’àrea de la qual és el referent i de les seves necessitats tecnològiques
 • Actua d’assessor tecnològic de l’àrea i els seus serveis.

 

 

Àrea Acadèmica

ServeiGestor TIC de referència

Servei de Gestió Acadèmica

Oriol Rico
Servei de Suport a l'ICE Sisco Villas

Servei de Biblioteques,
Public. i Arxius

Jose A. Rodríguez

Gabinet de Relacions
Internacionals

Nuria Cuesta

Àrea de Personal i Organització

ServeiGestor TIC de referència

Servei de personal

Juan Luis Moreno
Servei de Desenvolupament Organitzatiu Juan Luis Moreno

Servei de Desenvolupament Professional

Juan Luis Moreno

Servei de Suport a la Gestió
GEOS

Juan Luis Moreno

Gabinet d'Innovació
i Comunitat

Eulàlia Formentí

 Àrea Serveis Jurídics i Avaluació Riscos

ServeiGestor TIC de referència

Serveis Jurídics i Convenis

Eulàlia Formentí /
Montse Mulet

Servei de Prevenció i Riscos Laborals

Jose A. Rodríguez

 Àrea de Recerca i Transferència / CTT

ServeiGestor TIC de referència

Servei Suport a Recerca i la Innovació

Lluís Pérez /
Carme Jiménez

Serv. Gest. coneixement, recerca i Innova.

Lluís Pérez /
Carme Jiménez

Serv. Gest. econ. recerca i Innovació

Lluís Pérez /
Carme Jiménez

 

Àrea Econòmica

ServeiGestor TIC de referència

Servei d'Economia

Jose Luis Rodríguez
Servei de Control de Gestió Jose Luis Rodríguez

Servei de Patrimoni i
Contractació

Jose Luis Rodríguez

Àrea d'Infraestructures

ServeiGestor TIC de referència

Servei d'Infraestructures

Jose A. Rodríguez
Servei d'Esports Oriol Rico

Àrea Planif., Qualitat i Prg. Transversal

ServeiGestor TIC de referència

Gabinet Planificació, Aval. i Qualitat

Jose A. Rodríguez
Servei d'Informació Rdi Jose A. Rodríguez

Servei de Llengües i Terminologia

Jose A. Rodríguez

Rectorat

ServeiGestor TIC de referència

Rectorat Secretaria General

Eulàlia Formentí
Servei de Comunicació Oriol Rico
Gabinet del Consell Social Eulàlia Formentí
Gabinet del Rector Eulàlia Formentí
Gabinet de Suport UPC Alumni Eulàlia Formentí
Gerència Eulàlia Formentí
Sindicatura de Greuges Eulàlia Formentí

 

 • Detecció de noves necessitats
 • Formació en les eines i Sistemes d’informació
 • Marcar l’evolució dels serveis de l’àrea
 • Participar en les CETIC

 

 

 

Organització Interna

 

Direcció

 

 • Agustín Fernández (VICERECTOR TRANSFORMACIÓ DIGITAL)
 • Mercè Oller Aubia (DIRECTORA)
 • Lluis Pérez Alcaraz (CAP DEL SERVEI SUPORT TIC I INNOVACIÓ)
 • Nuria Cuesta García (CAP DEL SERVEI DISSENY I DESENVOLUPAMENT SOLUCIONS TIC)
 • Eulàlia Formentí Famadas
 • Definir Objectius i Estratègia TIC
 • Interlocució estratègica amb altres àrees
 • Definir especificacions funcionals
 • Planificar, supervisar i avaluar el funcionament dels serveis TIC
 • Coordinar i Supervisar el desenvolupament i implantació de projectes
 • Realitzar seguiment (pressupostari, progres i qualitat) de projectes i serveis TIC
 • Vigilància tecnològica i gestions amb proveïdors
 • Representar les TIC de la UPC - Suport estratègic i de coordinació a la Direcció

 

Product owners


 • Mercè Oller Aubia
 • Lluís Pérez Alcaraz
 • Eulàlia Formentí Famadas
 • Núria Cuesta García
 • Jose Antonio Rodríguez
 • Sisco Villas Espitia
 • Meritxell Oncins Domènech
 • Carme Jiménez Abad
 • Juan Luis Moreno Martínez
 • Josep Lluis Rodríguez Pérez
 • Oriol Rico Millán 
 • Gemma Climent Piguillem
 • Alex Muntada Duran 
 • Isabel Darnell Martín 
 • Cristina Dantart Puig 
 • Elaborar propostes sobre els productes de l’àmbit TIC
 • Ser interlocutor del producte o servei. Definir les Especificacions Funcionals
 • Fer de pont entre funcionals i el servei TIC
 • Planificar, supervisar i avaluar el funcionament dels Serveis TIC en diferents àrees de negoci.
 • Vetllar per la qualitat, eficàcia i eficiència dels servis TIC de la UPC.
 • Fer el seguiment pressupostari i de recursos de projectes i Serveis TIC
 • Relacionar-se amb proveïdors. Fer vigilància tecnològica.
 • Participar a les comissions TIC, i fer la interlocució amb altres Universitats i organismes
 • Fer seguiment del desenvolupament i l’explotació.
 • Participar a la implantació de Serveis TIC
 • Excepcionalment, fer suport de nivell 3
 • Oferir suport expert a la direcció
 • Vetllar per l'actualització de la informació i els indicadors al portal de serveis TIC
 • Vetllar per l'actualització de documentació i la informació de seguiment dels projectes
 • Validar el desenvolupament dels petits evolutius

 

Unitat de suport intern i innovació


 • Gemma Climent Piguillem
 • Cristina Dantart Puig
 • Isabel Darnell Martín
 • Joan Giralt Duran
 • Nuria Rodríguez Cámara
 • Gestió econòmica: compres, proveïdors, plans, pressupost,...
 • Suport administratiu de l’àrea
 • Definició i implantació de metodologies de treball a l’àrea
 • Definició i implantació de polítiques de seguretat
 • Aplicar experiència d’usuari a projectes TIC
 • Donar suports als equips de desenvolupament en el testeig i versionat de solucions TIC
 • Promoure i participar en projectes d’Innovació tecnològica
 • Gestió i foment de la formació interna del personal de l’àrea
 • Gestió d’events de l’àmbit TIC
 • Coordinació amb altres unitats de l’àrea

Unitat de suport i atenció a l'usuari


 • Sisco Villas Espitia (RESPONSABLE)
 • Cristina Dantart Puig
 • Isabel Darnell Martín
 • Montserrat Foixench Seuba
 • Juan Carlos García Molina
 • Sito Ibáñez Escudero
 • Carme Jiménez Abad
 • Rosa Martín García
 • Miguel Morillo Imaz
 • Joaquim Morte Aixandri
 • Meritxell Oncins Domènech
 • Maribel Sánchez Burruezo
 • Implantació de noves eines i solucions TIC en diferents àmbits de negoci UPC
 • Suport en el Plantejament i test de projectes TIC aportant la visió d’usuari
 • Atenció usuari ordinària: Atendre consultes i necessitats de l’usuari
 • Suport nivell 2
 • Elaborar Documentació i material de suport
 • Impartir Formació a l’usuari funcional
 • Detecció de necessitats TIC dels usuaris i vehicular-se per al seu estudi i solució.
 • Relació amb empreses externes proveïdors de serveis TIC i vetllar per la qualitat del seu servei.
 • Coordinació amb Atic i amb altres unitats de l’àrea
 • Donar suport tècnic a les necessitats de l’entorn de treball dels usuaris

Factoria 1


 • Jose Antonio Rodriguez Garrido (RESPONSABLE)
 • Jesús Campos Muñoz
 • Javier Clavero Campos
 • David Figueres Villaro
 • Francisco Máñez Sánchez
 • Lluís Malvis Sánchez
 • Robert Moix López
 • Alex Muntada Duran
 • Antonio Juan Prieto Jiménez
 • Realitzar, mantenir i avaluar programes i Sistemes d’Informació
 • Desenvolupament de projectes TIC
 • Definir, planificar, assignar recursos i seguiment de projectes TIC
 • Explotació de solucions TIC de desenvolupament propi, si escau
 • Estudi i definició de l’arquitectura TIC
 • Estudi, definició i implantació de models de dades
 • Elaborar Documentació tècnica i d’usuari
 • Gestió dels projectes de desenvolupament
 • Assessorament tecnològic
 • Coordinació i interlocució amb altres equips de desenvolupament (ATIC, UTGs)
 • Coordinació i interlocució amb les unitats de suport

Factoria 2


 • Oriol Rico Millán (RESPONSABLE)
 • Isa Corral Navaz
 • Jesús Aladro Domínguez
 • Oscar Albareda López
 • Carles Espadas Ors
 • Ana Maria Guitart Carrera
 • Alberto de la Haba Martinez
 • Núria Navarro Guerra
 • Toni Romero Rodríguez
 • Carlos Sabate Saez
 • Alberto Sánchez González
 • Jacobo Villalón Puertas
 • Realitzar, mantenir i avaluar programes i Sistemes d’Informació
 • Desenvolupament de projectes TIC
 • Definir, planificar, assignar recursos i seguiment de projectes TIC
 • Explotació de solucions TIC de desenvolupament propi, si escau
 • Estudi i definició de l’arquitectura TIC
 • Estudi, definició i implantació de models de dades
 • Elaborar Documentació tècnica i d’usuari
 • Gestió dels projectes de desenvolupament
 • Assessorament tecnològic
 • Coordinació i interlocució amb altres equips de desenvolupament (ATIC, UTGs)
 • Coordinació i interlocució amb les unitats de suport