Comparteix:

Cartera de Projectes 2021

Àmbits

Àmbit de Recerca

Suport TIC a la Producció Científica

CodiProjecteDescripcióEstat
109 DRAC - Punts PAR: Valoració dels articles altament citats

El CG 09/12/2020 va aprovar un canvi a la valoració dels punts PAR per incloure punts pels articles altament citats.  Per fer-ho possible caldrà introduir modificacions a DRAC, tant en l’alta d’aquests articles com al mòdul d’assignació de punts PAR, així com en els informes de resultats.

Finalitzat (100%)
164 ATLES UPC - Estudi de l’eina d’ús intern UPC

En aquest projecte es desenvoluparà la part d’ús intern de les dades de Atles UPC, que permetrà la seva explotació i posterior presa de decisions tant a l’equip de govern, com als tècnics de l’Àrea de Recerca i Transferència. 

Finalitzat (100%)
112 DRAC - Traspàs funcionalitats d’arquitectura 2.0 a 3.0

Amb aquest projecte continuem traspassant funcionalitats de DRAC de l’antiga arquitectura a la nova 3.0, amb l’objectiu de millorar el temps de resposta a l’usuari, la robustesa de l’aplicatiu, i la usabilitat, principalment. Al 2021 es prioritza el traspàs dels dos currículums de l’AQU, i 2 dels 8 processos de DRAC-JOBS que executa les càrregues nocturnes d’altres sistemes d’informació de la UPC.

Finalitzat (100%)
115 DRAC - Integració amb IDEAS (dades de propietats industrials/intel·lectuals)

Amb aquesta millora es pretén implementar una càrrega automàtica de les propietats industrials/intel·lectuals de IDEAS a DRAC, que actualment es fan de forma manual. 

Iniciat (1%)
120 DRAC - Datasets i altres activitats de transferència

Consisteix a l'incorporació a DRAC de nous apartats/activitats relacionades amb la transferència: datasets de recerca, spin-offs, productes, projectes, activitats de caràcter professional, col·laboració amb entitats del tercer sector, etc. 

Planificat
117
DRAC - Automatització incorporació PDI/PAS recerca a Grups de Recerca

DRAC és la font dels Grups de Recerca (GR) de la UPC i actualment tot el procés d’incorporació d’un PDI o PAS de suport a la recerca a un GR es fa manualment mitjançant formularis. Aquests projecte automatitzarà el procés mitjançant DRAC.

Planificat
113
DRAC - Integració amb gRDI

Es carregaran a DRAC, de forma automàtica, els participants a projectes de recerca que consten a gRDI. 

Planificat

 

Suport TIC a la Recerca

CodiProjecteDescripcióEstat
94 Revisió ètica dels projectes de recerca

Implementar el sistema de suport al Comitè d’Ètica de la UPC utilitzant ‘Open Journal System’ (OJS).

Iniciat (90%)
98 Millores 2021 de l’aplicatiu TimeSheets 

Timesheets és imprescindible per a la justificació econòmica i horària de dedicació dels investigadors en els de projectes de recerca competitius. La darrera versió de Timesheets s’ha implantat a finals del 2020. Aquest any s'ampliaran les funcionalitats que van quedar pendents, i s'afegiran noves funcionalitats detectades durant l’ús de l’eina.

Iniciat (82%)
114 Justificacions 2021 de projectes de recerca - Fase 1

La primera fase d'aquest projecte afegirà noves funcionalitats per a la justificació de projectes de les convocatòries competitives de finançament públic.

 • Elaboració de les dades econòmiques dels informes tècnics a realitzar pels PDI
 • Adaptació de la justificacions dels projectes nacionals a nous requeriments del Ministeri (justificació per actuacions)
 • Descàrrega de la documentació de forma massiva i ordenada
 • Automatització de la justificació dels projectes europeus

Posteriorment es preveu una segona fase per a la continuació d'aquest projecte.

Planificat
111 Flux 2021 (PETIC I17-P02)

Flux és l'eina per a la generació dels documents de recerca entre la UPC i els seus clients: acords, contractes, donacions, llicències, pressupostos de serveis, etc. A més de la seva tramitació, validació i signatura dels documents amb certificat digital per part del Rector i del Client, permet finalment l’alta del projecte al sistema per la seva gestió

Planificat
106 gRDI gestor de projectes millores 2021

El gRDI s’ha implantat durant el 2019 deixant pendent millores funcionals pel PDI i pels gestors centralitzats i de les USRs.  Aquest projecte finalitzarà la gestió de la previsió d’ingressos i realitzarà la nova gestió de la parametrització de les convocatòries, necessària per a la justificació de projectes, implicant també als sistemes Timesheets i Tarifes.

Iniciat (85%)
199 Justificacions 2021 de projectes de recerca - Fase 2.

Aquesta fase 2 és una continuació de la fase 1 anterior. Noves funcionalitats per:

 • Planificació dels projectes a justificar
 • Adaptació del programari Tarifes a altres convocatòries
 • Gestió de viatges i justificacions
En espera
102 Intranet Deutors. Millores de funcionalitat i qualitat dels clients

Correspon a les funcionalitats pendents de desenvolupar a l’alta de deutors (clients) de la UPC, qualitat dades del deutor, actualització de contactes i consultes.

En espera

Àmbit de Docència

 

Suport TIC a la Docència

 

CodiProjecteDescripcióEstat
116 Bàsics i Millores ATENEA PhD

Posar en marxa funcionalitats bàsiques i funcionalitats per millorar les tasques dels usuaris dins de la plataforma ATENEA PhD.

Finalitzat (100%)
119 Millores ATENEA TFE 

Posar en marxa les funcionalitats proposades pel responsable funcional atenent les peticions dels gestors acadèmics dels centres, les fetes durant el 2020 i les que es proposin durant el 2021.

Donar prioritat a la següent funcionalitat: accés a la consulta/gestió de l'acta avaluació dels TFE des de la plataforma ATENEA TFE.

Iniciat (44%)
121 Plantilles d'ajuda per al disseny de cursos

Creació d'un espai de recursos en format de cursos Moodle que serveixin d'exemple pel professorat i que els puguin afegir totalment o parcialment als seus cursos a ATENEA.

Planificat
122 Millora dels qüestionaris (activitat quiz)

Millorar l’activitat “qüestionari” del campus virtual ATENEA incorporant funcionalitats que facilitaran al PDI la seva tasca docent.

Iniciat (80%)
BI docent

Integrar els indicadors d'ATENEA al BI de la UPC a fi de poder interrelacionar informació de diferents fonts de dades i extreure més coneixement per a la presa de decisions.

Projecte iniciat 2020 que continua

Finalitzat (100%)

Migració ATENEA Moodle 3.9 (LTS) - capa UPC

 Al 2020 s’ha fet la migració del codi base de moodle. Ara queda per implementar la capa de les adaptacions UPC per tal de que el campus virtual ATENEA sigui operatiu en la versió 3.9 LTS de moodle.

Projecte iniciat 2020 que continua

Finalitzat (100%)
141 Dipòsit de material docent a UPCommons des d'ATENEA

Integrar ATENEA amb el Dipòsit d'Exàmens i el Dipòsit de Materials Docents d’UPCommons: el portal del coneixement obert de la UPC, per a la seva preservació, consulta per part de tota la comunitat universitària i publicació en accés obert, si s’escau.

Iniciat (90%)
144
ATENEA - Noves funcionalitats del maletí del professorat

Incorporar 2 funcionalitats al maletí del professorat:

 • Importar part d'un curs dintre d’un curs del maletí (actualment s'ha d'importar tot)
 • Duplicar un curs del maletí que ha estat compartit per un altre professor sense haver de crear-ne un de nou i després importar el contingut.
En espera
150
Integració d'evidències amb ATENEA Exams

Aquest projecte analitzarà les possibilitats d'integració de les evidències d'ATENEA Exams i ATENEA per a centralitzar-les, facilitant així la seva consulta i explotació. És possible que d'aquest estudi, es derivi algun tipus de desenvolupament addicional.

En espera
147
ATENEA - Personalització del tauler pel professor a ATENEA. 

El projecte consisteix en el disseny d’un nou tauler del professor al campus virtual ATENEA per tal de que disposi d’una millor organització i accés a les seves assignatures.

En espera
148
Accés a materials històrics d'ATENEA per part de l'estudiantat

Des de diverses fonts s’ha demanat que els estudiants puguin seguir accedint als materials dels cursos del campus virtual ATENEA que ja ha cursat.

El projecte consisteix en refinar la gestió actual dels cursos històrics d’ATENEA on hi pot accedir el professorat i permetre l’accés als estudiants.

En espera
145
ATENEA no reglat

Aquesta proposta demana la creació d’una nova instancia Moodle amb característiques similars a ATENEA per allotjar les activitats que no estan relacionades amb la docència de les assignatures dels Graus i Màsters oficials, dels treballs de fi d’Estudis, Doctorat i dels cursos MOOC.

En espera

Suport TIC a la Gestió Acadèmica

CodiProjecteDescripcióEstat
Gestió de Convenis de Cooperació Educativa

Sistema d’informació per la gestió integral de les pràctiques externes (Convenis de Cooperació Educativa) de la UPC. Es tracta d'un producte format per mòduls integrables. El projecte desenvolupat al 2020 correspon als mòduls de la Borsa de Pràctiques i el Gestor de Convenis integrant la facturació econòmica i  les eines d'administració electrònica. En fases posteriors s'abordarà el mòdul de l'avaluació i seguiment de les pràctiques i el portal d'empresa.

Coordinació: UTGCT i Àrea TIC.
Projecte iniciat 2020 que continua

Iniciat
(80%)

132 Projecte EWP

La Comissió Europea posarà en marxa, seguint la seva estratègia de digitalització de la seva administració, el projecte Erasmus Without Papers (EWP), convertint a partir del curs 2021-22 la gestió d’Erasmus de forma exclusivament digital. Per tant, com a universitat beneficiària d’aquest programa, ens veiem abocats a adoptar el calendari i els procediments d’obligatori compliment, adaptant o generant les eines informàtiques requerides per convertir els processos i les documents a la nova i única realitat contemplada per la UE.

Iniciat
(10%)
165 Portal empreses convenis cooperació educativa

El projecte per la gestió integral dels convenis de cooperació educativa es desglossa en tres subprojectes en si mateix: el gestor de convenis, la borsa de pràctiques i el portal focalitzat a les empreses. 

Aquest projecte correspon al mòdul del «Portal d’empresa» que pretén ser un aparador per a les empreses on puguin trobar tot el necessari per fer les ofertes o gestionar els seus convenis, integrant les funcionalitats dels altres dos mòduls dins aquest portal.

Planificat
174 Projecte Gestor d’horaris acadèmics El projecte consisteix en el desenvolupament d’un nou sistema gestor d’horaris a mida  de les necessitats de diferents escoles i facultats, i que interactuï amb els sistemes  corporatius (Prisma, Atenea, StudentApp...) i locals (intranets, reserves...). Planificat
152 Integració a PRISMA de la gestió dels títols universitaris oficials Integració a PRISMA de la gestió dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctorat, així com dels títols anteriors a l’EEES. Aquesta integració ha d’incloure la migració de dades de tots els títols expedits fins ara per la UPC des del 3 de gener de 1988, que inclou plans d’estudis no reformats i centres que ja no pertanyen a la UPC. Planificat

Suport TIC audiovisual

CodiProjecteDescripcióEstat
195 Evolució de la videoteca de la UPC - Zonavídeo

Recentment s'ha engegat la nova videoteca central de la UPC - Zonavídeo - que aglutina els diferents portals Media de la UPC. Aquesta proposta consisteix en implementar 4 millores identificades al 2020.

Iniciat (73%)

193 Millorar l’organització TIC en el suport a actes

El projecte consisteix en dur a terme una millora en la coordinació dels diferents equips de treball de les diferents UTGs (en alguns casos, persones aïllades) per compartir coneixements, tecnologies, eines, caràtules, repositoris i protocols i fer el servei més transversal, eficient i homogeni.
Alhora es millorarà la informació relativa al servei que reben els usuaris, publicant-la al portal de ServeisTIC.

Planificat
194 Proposta de servei avançat de videoconferència web de petit abast i per a necessitats específiques

Estudi d’alternatives per disposar a la UPC d’un servei avançat de videoconferència web complementari als serveis actuals (Google meet i en breu Microsoft Teams).

Aquest servei serà de petit abast (no d’ús massiu) i per a necessitats específiques:

Planificat

Suport TIC al SBDA

CodiProjecteDescripcióEstat
153 Migració consorciada del sistema de gestió de biblioteques

Migració de forma consorciada del sistema de gestió bibliotecària de la UPC amb la resta de biblioteques del CSUC: ALMA i Primo VE.

Iniciat (73%)

154 Aprèn. Portal de la Producció Docent del Professorat de la UPC

Implementar el portal ‘Aprèn. Portal de la Producció Docent del Professorat de la UPC’, que permet l’accés unificat als continguts docents elaborats pel PDI i les unitats de la universitat millorant-ne l’accés i l’impacte.

Finalitzat (100%)
160 Sistema d'accés i control als continguts de la biblioteca digital de la UPC

Control d’accés a la biblioteca digital: Avaluar la viabilitat de migrar l’actual sistema d’accés al Cloud del proveïdor (OCLC) o bé contractar un nou aplicatiu.

Iniciat (10%)
155 Evolutius d'UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

Millores i evolutius relacionats amb l’automatització de la ingesta de continguts provinents d’altres sistemes d’informació de la UPC (DRAC, Atenea, AteneaPhd), la migració de continguts cap a noves plataformes desenvolupades per l’UPC (Zonavídeo) i la millora en la quantitat i qualitat de metadades que s’estan servint a serveis externs (CrossRef, Recolecta).

Iniciat (23%)
159 Posada en funcionament del portal GEOdoctorat. Geolocalització dels doctorats de la UPC

Desenvolupament i implementació del projecte GEOdoctorat. Geolocalització dels doctorats de la UPC.

Iniciat (13%)
162
IBRA: actualització del portal d'indicadors bibliomètrics de revistes d'arquitectura

Actualitzar el sistema IBRA per poder donar servei tant a nivell de l’avaluació de la recerca a la UPC com a nivell de la resta d’universitats i agències d'avaluació estatals o autonòmiques en l’àrea de l'arquitectura.

Per a l’any 2021, es preveuen les següents actuacions:

 • implementació dels canvis d’indicadors d’avaluació de revista aprovats.
 • publicació de la Llista revistes IBRA 2019 (primer trimestre 2021)
 • publicació de la Llista revistes IBRA 2020 (darrer trimestre 2021)
Iniciat (14%)
157
Nova versió del portal Revistes UPC

Implementar una nova versió del servei ‘Revistes UPC’ (https://revistes.upc.edu/), a partir de l’actualització del programari ‘Open Journal System’ (OJS) sobre el qual s’ha desenvolupat la plataforma. 

Iniciat (85%)
156
Nova versió del portal Futur. Portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC

Nova versió del portal Futur. Portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC.

Iniciat (99%)

Àmbit de Gestió

Suport TIC a Comunicació

CodiProjecteDescripcióEstat
82 Student APP

L’App UPC Estudiants és l’aplicació per a mòbils que pretén ser al dia a dia dels estudiants. En una primera fase s’ha abordat mostrar a l’aplicatiu aquella informació necessària quan arribes a la universitat. Durant el 2021 el projecte pretén abordar problemes relacionats amb la seva estada a la Universitat. Expedient acadèmic, tutories dels alumnes, reserva de sales i recursos, integració amb el campus virtual, comunicació amb la seva escola i d'altres serveis de la universitat...

Finalitzat (100%)
56 Web corporativa UPC. Gestor d'estudis

S'ha fet un estudi de les funcionalitats actuals i estat tecnològic de l’eina "Gestor d'Estudis" i altres eines al voltant de la Home així com de l’impacte en les diverses plataformes on proporciona informació. Com a resultat es tenen diferents escenaris de com evolucionar en un futur aquesta eina que caldrà avaluar.

Finalitzat (100%)
55 Web corporativa UPC. Portada institucional

S'ha fet un estudi de la portada institucional i s'han determinats els requeriments de nous evolutius futurs. D'aquestes millores, s'ha avançat en automatizar la millora de la qualitat d'imatge i l'enquadrament de les fotografies de la pàgina principal.

Finalitzat (100%)
Implantació del CRM

La implementació del CRM (Customer Relationship Management) basat en el software lliure Odoo permetrà gestionar la relació amb estudiants i la promoció dels estudis. El projecte es planteja en dues fases:

- Fase 1 - 2020: Desplegament al Servei de Comunicació i Promoció de la UPC. S'han implementat funcionalitats per la gestió dels contactes, demandes, esdeveniments, taulers de controls pels usuaris...

Projecte iniciat 2020 que continua

Iniciat

(90%)

- Fase 2 - 2021: Desplegament als centres docents

Projecte iniciat 2020 que continua

Iniciat

(43%)

21 Genweb 5 - Considerat només fase 1

La versió actual es va desenvolupar fa cinc anys i ja són necessàries actualitzacions del
programari base, i millores en usabilitat, accessibilitat i disseny. Amb la nova versió donarem continuïtat a un servei amb 400 webs publicats.

En espera
60 CRM. Màrqueting digital

CRM és una eina de gran abast que ha de servir a la UPC per gestionar la relació amb els seus públics preferents i molt especialment el màrqueting que la UPC desenvolupa digitalment en l’àmbit de la promoció d’estudis (grau i màster). Aquesta gestió permetrà fer més eficient la inversió publicitària, més efectiva i, especialment, més individualitzada en funció dels interessos i perfils dels potencials futurs estudiants UPC.

En espera
83
GenNews: actualització a versió Mautic 3

GenNews fa servir el programari base Mautic, actualment a la versió 2. A partir del 15 de desembre del 2020 ja no es fan més actualitzacions de Mautic 2.x i es recomana passar el més aviat possible a Mautic 3.2.1.

En espera
57
Xatbot

Implementació d’un xatbot al site corporatiu de la UPC i, posteriorment, a altres sites de la Universitat equival a incrementar la informació de qualitat a públics preferent per a determinats processos crítics, com ara la matrícula o la informació sobre els estudis.

En espera
84
GenNews: revisió funcionalitats del servei

Els usuaris de GenNews ens han fet arribar peticions per gaudir de més llibertat en l’edició dels butlletins, i per poder prescindir de l’anonimització de contactes en alguns casos.
S’ha d’estudiar si és possible oferir aquestes funcionalitats, i si fos possible definir en quines condicions podran gaudir-ne els usuaris.

En espera

Suport TIC a la Gestió de Recursos Humans

CodiProjecteDescripcióEstat
198 Evolutiu d'aplicacions de l'àrea de RH

La UPC disposa d’una sèrie d’aplicatius relacionats amb els RH que són utilitzats pel personal PDI/PAS/Becari i pels gestors de la UPC. Aquest projecte engloba els evolutius d’aquests aplicatius per l’any 2021.

Iniciat (81%)

183 Migració al nou gestor documental GDC (Sèrie de personal)

Migració dels expedients de la Sèrie de Personal al nou gestor documental, tenint en compte la fusió de dossiers que s’ha de dur a terme pels empleats amb doble vinculació PAS/PDI. Aquesta fusió de dossiers es veu motivada pel canvi del Sistema d’Informació de Recursos Humans que s’està duent a terme d’SPA a UXXI-RRHH, la qual cosa s’ha de veure reflexada al nou gestor documental.


El canvi de gestor documental també té un impacte directe a la Seu Electrònica, a l’Expedient Electrònic de Personal, el Sistema de RH UXXI-RRHH i al Portal  del treballador, on s’han de fer les adaptacions necessàries per la seva integració amb el nou gestor documental, assegurant el correcte funcionament.

Finalitzat (100%)

189 UXXI: Mòdul Formació, Selecció i finalització fase 1

Migració, implantació i posada en producció del segon bloc del projecte d’implantació del nou ERP de Recursos Humans Universitas XXI corresponent als mòduls de Gestió de la Formació, Selecció, Concursos i la finalització i posada en explotació del primer bloc desenvolupat al 2020.

Finalitzat (100%)

197 UXXI: Fase 2 (Ampliació de funcionalitat)

Fase 2 del projecte d’implantació del nou ERP de Recursos Humans Universitas XXI.

El projecte inclou una ampliació de la funcionalitat desenvolupada al 2020. Els aspectes més significatius son la millora en la integració i gestió del processos d'administració electrònica, gestió de demandes judicials, ampliació de la gestió del pla de pensions, connexió dels processos de selecció amb la seu electrònica, publicació al portal i Seu electrònica dels processos selectius, RLT, organigrames, unitats, llocs de treball, perfils, integració amb la nova aplicació per la gestió de censos, integració  amb el nou gestor documental consorciat GDC…   

Iniciat (11%)
180 Directori Històric

Ampliar l’abast del Directori UPC actual per incorporar el “Directori Històric”: PAS/PDI que han estat en actiu a la universitat i que formen part del patrimoni personal, acadèmic i social de la UPC.

Finalitzat (100%)

Suport TIC a la Gestió Econòmica

CodiProjecteDescripcióEstat
110 Aplicació Compres

Desenvolupament d’una eina per a la gestió de compres de les UTGs, que cobreixi el procés d’inici a fi, i que estigui integrada amb els sistemes corporatius relacionats amb la gestió econòmica, amb els sistemes de gestió d’equipament TIC, amb els sistemes d’indicadors i de BI, amb la identitat digital, etc. de manera que s’eviti al màxim haver d’introduir les mateixes dades del nou equipament en més d’un sistema d’informació, es garanteixi l’acompliment normatiu, i alhora es pugui disposar d’indicadors i d’informació sobre les compres realitzades.

Iniciat (70%)

5 Eina de quadre de la informació enviada a SI

Procés de quadre de la informació del SII en SAP i en AEAT.

Descartat
200 Brexit

Aplicar el Brexit en el procés actual de gestió econòmica.

Finalitzat (100%)
8 Subvencions 2021

Subvencions 2021: Continuar amb el paquet quatre definit en el procés de subvencions.

Finalitzat (100%)
9 Recepció Efactura (següents fases) Rectificativa

Continuació i millora del projecte de recepció de la e-factura: rectificativa.

Iniciat (37%)
6 Millores funcionals bàsiques (fitxa dels projectes SE)

Millores funcionals bàsiques: per als projectes del servei d'economia adherir-se a la fitxa de projectes definida per als projectes CTT.

Iniciat (23%)

13 Millores als contractes IG4S i GEXSAP

Implementar noves millores associades a la gestió del contracte menor a IG4S  i als expedients del GEXSAP. Canvi a planificat.

Iniciat (66%)
7 Portafirmes (següents fases) Ingressos

Ampliar l'actual procés de signatura i dels circuits de signatura amb altres classes de documents.

Finalitzat (100%)
10 Comunicacions Tresoreria

Avisos i notificacions de tresoreria als creditors.

En espera
4 Digitalitzar assentaments Manuals

Incorporar al canal digital el workflow associat als seients manuals usant l’arxiu digital al SAP Content Server i el Portafirmes de la UPC.

En espera
11 Consulta tipus de material inventariable

Incorporar en SAP las dades de la base de consulta accéss sobre el tipus de material inventariable. Disposar de la seva consulta via REST.

Descartat

12 CASUC/CANOA

Adaptar l’actual model de Comptabilitat Analítica de la UPC al model de CANOA i/o CASUC d’acord amb el que estableixi la legislació estatal, autonòmica i normativa interna de la UPC.

Descartat

Suport TIC a la Planificació, Avaluació i Programes Transversals

CodiProjecteDescripcióEstat
91 Assegurament de la qualitat de la recerca aplicada (SAQRA)

El projecte SAQRA té com a objectiu dotar la UPC i totes les unitats de recerca de la UPC d’un sistema per a l’assegurament de la qualitat de la recerca aplicada. SAQRA està basat, en un sentit conceptual, en la norma ISO 9001-2015, que és l’enfocament que té més prestigi internacional en l’àmbit de l’assegurament de la qualitat. Per poder administrar el SAQRA, cal un programari de suport que permeti administrar tot aquest  paquet d’activitat d’assegurament de la qualitat.

Iniciat (34%)

90 Aplicació per a l'avaluació de les titulacions i els S. de Garantia Interna de Qualitat de les unitats acadèmiques

Implementar una eina informàtica per simplificar i automatitzar els processos d’avaluació de la qualitat de les titulacions (seguiment i acreditació) i dels sistemes de qualitat (revisió dels sistemes de garantia interna de la qualitat) de les unitats acadèmiques.

Planificat
89 Evolutiu d'InfoPDI

Evolutiu d'InfoPDI: aplicació que permeti donar suport a la presa de decisions vinculada a l’activitat acadèmica del PDI.  

Planificat
131 Gestió Integral del cicle de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions de la UPC

Gestió Integral del cicle de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions de la UPC. Fer evolucionar l’actual eina de gestió suport al procés d’acreditació de graus i màsters a una més integral.

Planificat
61
Enquestes oficials a l'App d'Estudiants

Incorporar les enquestes a l’APP d’estudiants pot augmentar la participació en aquest procés, ja que ens permet aplicar diverses tècniques: avisos i recordatoris, gamificació, facilitat de resposta, etc. Només s’abordarà la part corresponent al Back-End.

Planificat
80
BI Facturació

BI Factures Electròniques (ampliació del projecte actual).

Iniciat (90%)
65
Renovació plataforma tecnològica i Base de dades de les aplicacions del GPAQ

Renovació tecnològica: Migració de les aplicacions i base de dades que estan en un servidor físic GPAQ a un nou servidor virtual amb versions més actualitzades de PHP i de la Base de dades. Incorporació d'algunes d'aquestes aplicacions en un entorn de contenidors. 

Finalitzat (100%)
169
La memòria en un Click. Varis equips implicats

La memòria en un Click: aquest projecte pretén automatitzar al màxim l’obtenció d’aquestes memòries acadèmiques a partir d’eines d’informació de les que la UPC ja disposa.

En espera
62
Catàleg d'Unitats

Crear un servei per distribuir la informació oficial de les unitats de la UPC i la relació entre elles (Single Source of Truth).

 

Avisar dels canvis a la resta dels Serveis d’Informació interessats quan es produeixin d’unitats (ara en https://gpaq.upc.edu/eines/?op=unitats)

En espera
104
Aplicació gestió formació SLT

Aplicació per a la gestió de la formació en llengües i comunicació (itinerari dins les activitats objecte de reconeixement d’ECTS) i per a l’acollida d’estudiantat internacional: inscripció, gestió econòmica, gestió d’expedients, avaluació dels estudiants i emissió de certificats dels cursos i activitats organitzats pel Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.

En espera
133
Projecte TIC Mobilitat PDI i PAS

Crear una nova aplicació que reculli totes les dades de mobilitat i els serveis prestats  als investigadors estrangers visitants a la UPC i als UPC que marxin fora. Així mateix, l’eina hauria de recollir la mobilitat incoming i outgoing del Personal d’Administració i Serveis.

En espera

Suport TIC a l'Administració Electrònica

CodiProjecteDescripcióEstat
185 Gestor d'Expedients - Millores de funcionalitats i integracions (notificacions, EACAT...)

Posada en marxa del gestor d’expedients i integració “modular” de les diferents funcionalitats (eCopia, Resolucions, eNotifica, Signatura, Intertramitació, EACAT, motor de formularis…) per optimitzar la gestió interna i la tramitació dels documents i expedients complint amb el marc legal del procediment administratiu i i garantint l’autenticitat, integritat i conservació de la documentació en la serie documental que pertoca per a cada expedient.

Finalitzat (100%)
179 Aplicacions i serveis de Gestió d'Identitat: identificar necessitats pel canvi de suport Carnet UPC

Evolució i millora de les diferents aplicacions de gestió de la identitat (gCarnets, gFotos, MyId, SCAIS, Carnet, PAUs... ) i identificar i desenvolupar necessitats relacionades amb el canvi de suport CARNET.

Planificat
186 Passarel·la de pagaments electrònics

Implantar una passarel·la de pagaments unica que permeti fer operacions bancàries a través d’internet amb identificació clara de la unitat gestora del tràmit que ha generat el pagament i del codi de tràmit i pagador. Durant 2021 ha finalitzat l'avaluació tècnica de dues solucions.

Finalitzat (100%)
178 Aplicació de les consideracions derivades de la implantació de la política d'identitat i signatura de la UPC

Aplicació de les consideracions derivades de la implantació de la política d'identitat i signatura de la UPC: instal·lació i ús de segells electrònics; signatura personal extern a UPC;  mitjançant portafirmes UPC; plataforma de Custodia de Certificats Digitals (PCCD); arxiu d’evidències signatura amb PAN i altres possibles claus concertades, etc.

Iniciat (35%)
187 Integració i migració dels diferents sistemes d’informació al GDOC (Gestor Documental Consorciat) i posada en explotació de l’eina de consulta de l’arxiu

Integració i migració dels diferents sistemes d’informació al GDOC (Gestor Documental Consorciat) i posada en explotació de l’eina de consulta de l’arxiu.
L'antic gestor Documentum, queda a partir de desembre 2021 en mode consulta.

Finalitzat (100%)
182
Ampliar serveis d'intercanvi de dades tant internes com externes (CAOC, viaOberta, SOA)

Revisar el govern i subscripcions del catàleg SOA amb la finalitat de vetllar per la qualitat de l'ús dels serveis relacionats amb eAdministració. D’altre banda, ampliar els serveis d’intercanvi de dades tant internes com externes (CAOC, Via Oberta, SOA).

En espera
188
Implantar la gestió de logs electrònics mitjançant l’eina consorciada eLogs 

Implantar la gestió d'evidències electròniques (logs) mitjançant l’eina consorciada eLogs del CSUC.

En espera
184
Adequació d'eTramita a les necessitats derivades de la implantació de l'estructura documental a les unitats

Adequació d'eTramita a les necessitats derivades de la implantació de l'estructura documental a les unitats.

En espera
181
Actualització, millores d'usabilitat i automatització de la publicació del catàleg de tràmits a la Seu Electrònica

Actualització, millores d'usabilitat i automatització de la publicació del catàleg de tràmits a la Seu Electrònica.

En espera

Suport TIC a Serveis Jurídics

CodiProjecteDescripcióEstat
45 Eina per a la prevenció de riscos laborals

Eina de gestió per a l’avaluació dels riscos laborals i la definició de les mesures preventives a respectar de cada lloc de treball i que afecten a la seguretat i salut del personal de la UPC.

Iniciat (30%)
58 Patrimoni UPC

La UPC necessita disposar d’un aplicatiu que contingui l’inventari del patrimoni de béns immobles de la UPC, amb la corresponent informació de cada actiu requerida des d’un punt de vista legal i de gestió.

Descartat

46 Registre d'Activitats de Tractament

L’aplicació ha de permetre a diferents usuaris i segons els rols assignats, donar d’alta les diferents activitats de tractament, així com modificar-les i donar-les de baixa quan sigui necessari. També permet generar un document de les activitats de tractament que s’han inclòs al registre, per poder-lo publicar en format web.

Planificat
No s'ha pogut abordar
81 Entitats UPC. Estudi

L'aplicació actual d'Entitats té algunes mancances i és per això que presentem aquest projecte d’estudi de gestió global de les entitats UPC. D’aquest projecte ha de sortir la proposta de projecte per la Cartera 2022  de gestió d’Entitats UPC.

Planificat
No s'ha pogut abordar

Suport TIC Institucional

CodiProjecteDescripcióEstat
171 ACEL: Aplicació de Censos ELectorals

Definir una eina que permetrà elaborar censos bàsics per sectors filtrats per eliminar duplicitats, segons la normativa, i censos electorals: elaborats per les unitats de forma manual (o Secretaria general en cas dels processos d’Universitat) a partir dels censos bàsics, d’acord amb els criteris dels reglaments (agrupacions de sectors, separació per
departaments, per titulacions, etc.).

Finalitzat (100%)
170 gPeu: nova versió

Renovació total de l’eina amb l’objectiu d’implementar un nou aplicatiu que resolgui les actuals mancances
funcionals i tecnològiques, i s’integri amb la nova urna electrònica.

Iniciat (60%)
166 Òrgans de govern: signat i arxivat de documents

Aquest projecte consisteix en la incorporació de millores a l’eina de gestió dels òrgans de
govern de la UPC (govern.upc.edu). Aquesta plataforma ja està funcionant fa tres anys i s’hi van incorporant noves funcionalitats. De cara al 2021 ens plantegem les següents millores: signat i arxivat de documents.

En espera
Aplicatiu de càrrecs

Sistema de tramitació de nomenaments genèric UPC que permeti configurar diferents processos de nomenament i flexibilitzar els mecanismes de signatura dels mateixos.

Projecte iniciat 2020 que continua

Iniciat (8%)

Àmbit d'Infraestructures i Seguretat

Aplicacions de Gestió de les TIC

CodiProjecteDescripcióEstat
39 Estudi implantació eina de gestió única pels TICs UPC

Realització d’un estudi per implantar un únic gestor de serveis TIC per tots els TICs UPC

Finalitzat (100%)
126 Integració de dades de ProTIC amb el BITIC

Integrar l’eina de gestió de projectes TIC- PROTIC amb el BITIC (sistema Business Intelligent) per disposar d’un sistema (datamart) que permeti a la Direcció TIC obtenir una visió global de l’estat de tots els projectes TIC de la UPC i obtenir la informació necessària per poder fer el seu seguiment i prendre les millors decisions.  

Descartat

38 Estudi evolució Gestor de Servei

Realització d’un estudi per analitzar l’evolució del Gestor de Servei GN6.

En espera
37 Estudi millores portal ServeisTIC (serveistic.upc.edu) per tots els TIC

Estudi de com millorar l’experiència d’usuari a l’hora de cercar la informació desitjada, arran del creixement del nombre de serveis al portal ServeisTIC (serveistic.upc.edu) i de la creació de noves instàncies del portal ServeisTIC per a diferents UTGs. 

En espera
64 Millorar la sincronització entre EquipsTIC i la CMDB

Millorar la sincronització entre EquipsTIC i la CMDB de gn6, per aconseguir una integritat total de les dades d’inventari dels equips de treball de la UPC.

En espera
124
Refactorització gn6

El projecte té com a objectiu portar a terme la migració de  versió del framework de gN6 així com el seu software base. Les versions actuals de l’eina estan totalment desactualitzades i fora de manteniment.

En espera
125
Integració de dades de tiquets (gn6) amb el BITIC

Integrar les dades dels tiquets del GN6 amb un sistema de BI (Business Intelligent).  
Aquest projecte ampliarà la informació que hi ha actualment al BITIC (bitic.upc.edu/eg) que conté només les dades dels projectes de l’encàrrec de gestió d’UPCnet. 

En espera
108
Estudi de la renovació i millora de funcionalitats de gCot

Estudi de la renovació i millora de funcionalitats de gCot. El nou sistema podrà oferir millors funcionalitats pels usuaris i pels gestors del servei.

Cal estudiar si existeix algun producte extern adequat que ens permeti minimitzar els costos de desenvolupament.

En espera

Seguretat TIC

CodiProjecteDescripcióEstat
Sistema de seguretat perimetral

El projecte contempla el subministrament i implantació dels equips necessaris que formen el
sistema de protecció perimetral:
• Un clúster de firewalls en alta disponibilitat de “capa 7”, a nivell d'aplicació, per l'entrada/sortida principal de la xarxa UPC.
• Consola unificada, per al manteniment i gestió de les polítiques corporatives de control d'accés.

Projecte iniciat 2020 que continua

Finalitzat (100%)

40 Logs UPC: Implantació de l'operativa. Solució per Logs (Fase 2)

L'any 2020 s'ha finalitzat un projecte per a la identificació de Logs de seguretat dels  serveis TIC corporatius, i la seva necessitat de preservació. Del treball fet s'han  identificat mancances que cal resoldre per donar resposta als requeriments legals que  obliguen les administracions públiques a poder fer traçabilitat del funcionament dels  serveis i sistemes d'informació que es gestionen. L'any 2021 cal garantir la generació  dels logs identificats, i emmagatzemar-los per a la seva preservació temporal. 

Finalitzat

(100%)

41 Anàlisi de Riscos TIC UPC

Com a continuació del projecte “Implantació del model de gestió de riscos” del l’any 2020, per tal de donar impuls al procés d’anàlisi de riscos TIC a les UTGs, es proposa un projecte que contempla:

 • Pilot de la metodologia d’anàlisi de riscos basada en Magerit i l’eina uPILAR en una UTG. Revisió de la metodologia. Formació en anàlisi de riscos al personal funcional i TIC de la UTG.
 • Suport a les UTG en el procés d’anàlisi de riscos.
Planificat
43 Polítiques i procediments: Avaluació ENS

Per tal de poder realitzar una acreditació de l’adequació al Esquema Nacional de  Seguretat dels serveis i sistemes d’informació de categoria mitja de seguretat a la UPC,  cal prèviament realitzar una avaluació de la maduresa dels controls que es van establir  necessaris l’any 2018 en la implantació de l’ENS a la universitat. 

Planificat
44 Anàlisi gap ENS a UTGs (Fase 1: Pilot 1 UTG)

Per tal de poder realitzar una acreditació de l’adequació al Esquema Nacional de  Seguretat dels serveis i sistemes d’informació de categoria mitja de seguretat a la UPC,  cal prèviament realitzar una avaluació de la maduresa dels controls que es van establir  necessaris l’any 2018 en la implantació de l’ENS a la universitat. 

Planificat
42 Gestió de vulnerabilitats i pentesting

L’objectiu és validar el grau de vulnerabilitat d’una web enfront atacs externs o interns,  amb el descobriment de vulnerabilitats de seguretat en les aplicacions de serveis  corporatius seguint un model de pentesting d’OWASP a serveis web.

Iniciat (50%)
48 Anàlisi de vulnerabilitats en serveis web de les UTGs

L’objectiu és validar el grau de vulnerabilitat d’una web enfront atacs externs o interns,  amb el descobriment de vulnerabilitats de seguretat en les aplicacions de serveis de les  UTGs seguint un model de pentesting d’OWASP a serveis web.

En espera

Serveis de Suport i Infraestructura TIC

CodiProjecteDescripcióEstat
17 Accessibilitat en interfícies Web

Desenvolupar les accions necessàries per complir la legislació vigent sobre accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils del sector públic d’obligat compliment pel Real Decret 1112/2018.

Finalitzat (100%)

32 Racionalització Còpies de seguretat

El projecte analitzarà la possibilitat de deixar de fer backup d’entorns de Test/Pre, portar còpies d’accés molt antic al cloud per tal d’evitar haver d’invertir en la renovació abans d’hora.

Finalitzat (100%)

49 GID com a servei crític 

Gid com a servei crític: es necessita dotar al sistema de gestió de la Identitat Digital UPC d’alta disponibilitat.

Finalitzat (100%)

19 Llicències Office 365 Política

Llicències Office 365 Política: decidir el número de de llicències campus MS a contractar. 

Finalitzat (100%)

50 Consolidar la nova GID 

Millora tecnològica i funcional de l’aplicació encarregada de gestionar la fotografia (gFotos) i del portal d’usuari (myId). També és necessària la integració del servei de Llibreta d’adreces amb la nova Identitat. I, per últim, millorar algunes de les operacions de l’API REST de la nova Identitat per facilitar la integració d’altres serveis d’informació.

Descartat

29 Renovació XSF fase 2021

Instal·lació dels Accés Points (APs) adquirits via contracte plurianual a finals de 2020. L’encàrrec plurianual incloïa els recursos materials, però no els recursos humans que calen per fer aquesta substitució.

Finalitzat (100%)
97 Renovació i rearquitectura de la plataforma de LDAP - Fase 1

Renovació i re-arquitectura de la plataforma de LDAP.
Actualització de la plataforma LDAP a nova versió d’OpenLdap amb una nova arquitectura més resilient i amb suport.

Finalitzat (100%)

25 Servei Grups d'Identitat

Acabar el desenvolupament i posar en explotació el nou sistema de Grups d’Identitats.
El sistema de Grups d’Identitats permetrà crear grups basats en dades d’altres Sistemes d’Informació (Identitat, PRISMA, ATENEA, Personal, etc.) i sempre actualitzats.
Permetrà delegar la creació i l’ús dels grups als TIC de les UTGs (i la seva actualització per qualsevol usuari amb permisos).
Permetrà integrar-se amb el Single Sign On per donar a les aplicacions un primer nivell de control d’accés. 

Iniciat (89%)
18 Política de compra de software docent

Elaborar una política de compra de software docent que ens permeti definir qui ha de participar en la selecció de software docent i com ha de ser el procediment de selecció d’aquest software.

Descartat

30 Nou servei IOT

RRHH per la creació d’un nou servei per connectar els IOT de la UPC a través de la xarxa WIFI. Consultar normativa

Finalitzat (100%)

78 Desplegar el nou servei de xarxa local per a les UTG - Fase inicial 2021]

Desplegar el nou servei de xarxa local per a les UTG - Fase inicial 2021].

Planificat

No s'ha pogut abordar
27 DHCP corporatiu

RRHH per la creació d’un nou servei de DHCP corporatiu.
Actualment existeix la necessitat en moltes unitats de disposar d’un servei de DHCP d’assignació d’IPs d’equips en especial a les xarxes privades.

Descartat

34 Upgrade de versions de servidors addicional a les accions de Basal 

RRHH per l’upgrade de versions de servidors. En els últims anys s’ha produït un deute tècnic en les versions de software base instal·lat en molts serveis, aquest fet afecta a la seguretat dels entorns i cal fer un esforç puntual addicional per abordar en ordre aquestes actualitzacions.

En espera
36 Sistema consolidació de LOGS

Implementació d’un model per a la gestió centralitzada, escalable i segura dels logs del dispositius i aplicacions dintre de l’actual model de gestió de logs.
També permet definir i executar una política de caducitat i arxivat adequada per cada tipus de registre.

En espera
72 Llistes de distribució institucionals

Es tracta d’un servei que cal repensar i mirar de simplificar funcionalment.
També cal avaluar solucions tecnològiques com ara les eines de Google, que podrien suplir moltes de les funcionalitats necessàries. I també, la futura eina de Grups UPC, que podria facilitar molt la creació i el manteniment de les futures llistes de distribució.

En espera
103 Identitat UPC per Alumnis

Actualment els Alumni no formen part de la identitat Digital UPC. 

En espera
99 Sincronització de les credencials amb l’Active Directory UPC

El projecte que es proposa en basa en propagar i sincronitzar a l’Active Directory UPC la creació dels usuaris i les seves credencials.

En espera
33 Sistema de gestió de captura de xarxa per seguretat i diagnosi problemes

L'actual increment de velocitat de tràfic a la xarxa fa que no siguem capaços de processar els events de la xarxa adequadament, requerim d'un sistema de mirror de xarxa, filtratge i processament de les dades que ens ho permeti fer. És convenient per millorar la seguretat dels serveis i la diagnosis de problemes.

En espera
31 Nou UPClink amb els nous FW NG

Nou UPClink amb els nous FW NG.

En espera
23 Identificació d'usuaris externs

Permetre autenticació (Single Sign On) a persones no vinculades actualment amb l’UPC (accés com a ciutadà).

En espera
79 Llibreries reutilitzables per les aplicacions del Marc Tecnològic

Crear components reaprofiables (Software Development Kit, SDK) que es puguin aprofitar a tots els Sistemes d’Informació que segueixin el Marc Tecnològic (https://espaitic.upc.edu/ca/metodologies/marc-de-desenvolupament/marc-de-desenvolupament)

En espera
107 Informació ús/descàrrega de software

Aquest projecte està dividit en dos objectius:
1.- Fer l’estudi per millorar la informació de la descàrregues de software
2.- Recollir indicadors de descàrregues per perfil

En espera
22 Gitlab per estudiants

Posar a disposició dels estudiants una eina de Gitlab.

En espera
88 Millores del catàleg SOA i les subscripcions

El projecte és de millora del Servei de Catàleg de Serveis SOA.

En espera
24 Servei Base de dades

Creació d’un nou servei per proveir de Bases de Dades amb backup.
Orientat als desenvolupadors d’aplicacions: UTGs, Àrea TIC i UPCnet.

En espera
20 Estudi d’ús myVirtual CPD

El projecte té com a objectiu saber l’ús que fem d’aquest recursos, la satisfacció dels usuaris i una comparativa amb altres serveis d’aquest tipus (Amazon, Azure…) per poder decidir el futur d’aquest servei. 

En espera
175 adAS: Control d’accés

L’objectiu d’aquest projecte és fer un estudi per valorar la possibilitat de passar les funcions de control d’accés de les aplicacions a adAS, valorar els possibles guanys i si s’escau fer-ne un pilot.

En espera
Sistema de monitorització 24x7

Sistema de monitorització que permetrà generar alertes i automatitzar actuacions en els sistemes informàtics de la UPC i millorar la seguretat i la disponibilitat dels serveis.

Projecte iniciat 2020 que continua

Finalitzat (100%)

Suport TIC a l'Àrea d'Infraestructures

CodiProjecteDescripcióEstat
168 Projecte xarxa de monitoratge de CO2

Creació d'una xarxa de monitoratge del CO2 als espais interiors de la UPC, compatible amb algun dels sistemes de monitoratge existents a la Universitat (SAUTER, SIRENA...).

Finalitzat (100%)
142 El mòbil: la targeta d'accés als edificis de la UPC 

Mitjançant el mòbil podrem accedir als edificis de la UPC que disposin d'un control d'accés.

Planificat
No s'ha pogut abordar
137 Gestió d'Equipament LAB

El projecte consisteix en la creació d’una eina informàtica, o adaptació d’algun aplicatiu existent per la gestió d’equipament de laboratoris.

Planificat
No s'ha pogut abordar
130 Nou sistema megafonia per IP en Campus Diagonal Nord

Instal·lació de nou sistema de megafonia en emergències en edificis de Campus Diagonal Nord per garantir l' evacuació o el confinament en cas d' emergència.  Canvi a planificat: verificada la disponibilitat de la inversió necessària.

Iniciat (30%)
176 Implantació plataforma mòbil

Proporcionar l’accés via dispositiu mòbil a les funcionalitats de gestió de manteniment. Canvi a planificat: projecte iniciat 2020 que continua un cop verificada la disponibilitat d'hores de l'equip.

Finalitzat (100%)

127 Renovació tecnològica de la infraestructura TIC de Archibus (FACIL)

El projecte consisteix en la creació de nous servidors virtuals i migració de l’aplicació de tots dos entorns (pre i pro) amb sistemes operatius i versions de base de dades nous i compatibles amb l’aplicació. Canvi a planificat: urgència de renovació sistema base per vulnerabilitat crítica de seguretat.

Finalitzat (100%)
201 Virtualització Sistemes Informàtics de suport a l'Àrea d'Infraestructura 

Virtualització i suport bàsic (Sistema Operatiu, Backup y monitoratge) dels equips físics que donen suport a la Videovigilància, Automatització d'edificis i Intrusions HISEC.

En espera
85 Directori Espais (Aplicació i API) 

Desenvolupar una aplicació per mostrar informació dels espais de la UPC (en l’àmbit públic i intranet), similar al que existeix per persones.

En espera
135 Renovació tecnològica infraestructura Omesa

El projecte consisteix en la creació de nous servidors virtuals i migració de l’aplicació de tots dos entorns (pre i pro) amb sistemes operatius i versions de base de dades nous i compatibles amb l’aplicació. 

Finalitzat (100%)

138 Registre de neteja espais UPC. S'ha d'incloure en el ou sistema FACIL

Trobar una aplicació dintre del ARCHIBUS que ens permeti registrar quan es fa la neteja i en quina freqüència en els diferents espais.

En espera
173 Introducció BIM

És proposa fer una prova pilot amb un edifici per valorar la complexitat, establir metodologia i els estàndards del sistema BIM per a l’UPC.
L’objectiu és centralitzar tota la informació d’un edifici en un model d’informació digital.

En espera

Suport TIC al Lloc de Treball

CodiProjecteDescripcióEstat
54 Punt únic d'atenció TIC 

Proveir als usuaris de serveis TIC de la UPC d’un punt únic d’atenció per a comunicar les seves consultes i incidències.

Finalitzat (100%)
95 gOffice - Sistema de gestió dels comptes Office365

L'objectiu del projecte és el d’integrar el servei O365 amb la nova gestió de la Identitat de la UPC.

Finalitzat (100%)
47 Staff APP

Estudi de les funcionalitats i requeriments necessaris per la implantació d’una APP pel col·lectiu de PDI/PAS.

Planificat
No s'ha pogut abordar
75 Estudi tipologia de genèrics

Estudiar la tipologia de genèrics i buscar una solució per cada tipologia.

Iniciat (10%)
93 Correu gmail - Dominis UPC a Google

Treure dominis UPC dels relays; per tal de que el correu UPC es dirigeix directament a Google.

Finalitzat (100%)

77 Ravada Escriptoris Virtuals UPC

Ravada Escriptoris Virtuals UPC.

Iniciat (45%)
52 Millora del suport ET per teletreball. Definir imatge portàtil teletreball

Millora del suport d'Estacions de Treball per teletreball. Definir imatge portàtil per teletreball.

Finalitzat (100%)

158 Escriptoris virtuals amb altes capacitats gràfiques

Amb aquest projecte es pretén fer possible el desplegament d’entorns de treball virtuals amb potència gràfica aportada per GPUs mitjançant Ravada VDI.

Iniciat (63%)
101 Repositori de fitxers institucional

El projecte consisteix en: anàlisi de riscos per saber si G Suite o Office 365 compleix amb els requisits de seguretat necessària per poder custodiar els documents que la UPC emmagatzema en el Repositori de fitxers.

Iniciat (40%)
35 Estudi d’alternatives a l’actual servei de reserva de recursos

El projecte consisteix en l’avaluació d’alternatives existents (gSuite, Booked scheduler, etc.) de sistemes de reserves de recursos.
Les alternatives proposades han de permetre substituir, d’una banda, l’actual sistema de Reserves de recursos, de desenvolupament propi i de tecnologia obsoleta.

Planificat

No s'ha pogut abordar
73 Serveis bàsics: Eines TIC a les persones: crear un servei per atendre les necessitats que plantegen O365 i gSuite

Serveis bàsics: Eines TIC a les persones (crear un servei per atendre les necessitats que plantegen O365 i gSuite).

En espera
53 Nou model de gestió ETs

Amb la posada en producció del nou entorn M365 i el nou model de llicenciament de Microsoft, cal redefinir i implementar com s’han de gestionar les ETs en l’entorn GET.

En espera
51 Extensió GET a tot el PAS UPC

L’objectiu del projecte és definir i posar en marxa un servei homogeni de gestió i administració d’equip tipus PC per a tot el PAS de la UPC.

En espera
123 Estudi de solucions per la implementació d'una interfície web per demanaUPC per millorar la usabilitat i la unificació de instàncies

Estudi de solucions per la implementació d'una interfície web per demanaUPC per millorar la usabilitat i la unificació de instàncies.

En espera
128 Estudi: migrar myList a G Suite

El projecte consisteix en estudiar si el servei de llistes de distribució de G Suite podria substituir myList i el servei llistes.

En espera
76 Renovació del servei WebRTC

Renovació, per obsolescència tecnològica, del servei WebRTC que provoca problemes de seguretat, utilitzant una solució alternativa que permet la integració d’UPCconnect amb les eines del Gsuite, i més concretament amb el Gmail i contactes de Google.

Iniciat (70%)
70 Comunitats UPC / Gengrup UPC. Varis equips implicats

Estudi del futur de les Comunitats UPC i la seva relació amb les noves plataformes i amb el Repositori de fitxers Institucional.

En espera
87 gCorreu - Dominis alternatius

gCorreu - Dominis alternatius

En espera
86 Actualització tecnològica de gCorreu

gCorreu és el sistema d’informació encarregat de la creació dels comptes de la suite de Google i de les bústies de correu @upc.edu. 

Actualment donat un perfil i una unitat, només es pot definir un domini de correu. Però hi ha la necessitat de poder triar dominis alternatius.
Aquesta proposta de projecte desenvolupa aquesta funcionalitat.

En espera
71 Baixes a GSuite

L’objectiu del projecte es gestionar adequadament les baixes d’usuaris a Gsuite per evitar l’esborrat de documentació associada a l’usuari donat de baixa, que pot estar compartida i fent servir per altres membres de la comunitat UPC.

En espera
74 Estudi, passar myEnquesta a G Suite/Office365

El projecte consisteix en estudiar el futur de myEnquesta com a autoservei.

En espera
96 Estudi de l'evolució de la telefonia fixa

Per un altre costat, cal estudiar la possible integració de la telefonia amb els nous serveis de Google i de Microsoft que s’estan desplegant a la UPC.
Finalment cal definir la política de l’evolució del servei i establir criteris per la compra i l’assignació de terminals o altres dispositius.

En espera

Darrera actualització: 26-01-2022