Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Organització / Coordinació TIC UPC / Consell Tècnic de les TIC (COTETIC) / 1.- Organització i atribucions del Consell Tècnic de les TIC

1.- Organització i atribucions del Consell Tècnic de les TIC

1.1 Naturalesa


• El Consell Tècnic de les TIC és una agrupació de persones de l’àmbit TIC de la UPC que assessoren i donen suport al Vicerectorat amb responsabilitats en l’àmbit TIC pel que fa a les línies estratègiques relacionades amb la informàtica i les comunicacions.

1.2. Atribucions


• Correspon al Consell Tècnic TIC el debat i la proposta al Vicerectorat amb responsabilitats en l’àmbit TIC en relació de les polítiques i les directrius a adoptar pel Consell de Direcció en l’àmbit de la informàtica i les comunicacions d’abast global de la universitat.
• Correspon al Consell Tècnic de les TIC donar suport al Vicerectorat amb responsabilitats en l’àmbit TIC en l’anàlisi i l’estudi dels afers que, quan s’escaigui, s’han de sotmetre a l’aprovació del consell corresponent entre els esmentats a l’article 63 dels Estatuts de la UPC.

1.3. Composició

 

1.3.1.El Consell Tècnic TIC està integrat per les següents persones:

 

 • Vicerector amb responsabilitats en l’àmbit TIC, que el presideix.
 • Director de l'Àrea de Sistemes d'Informació que n’exerceix la Coordinació.
 • El titular del suport administratiu a la Oficina de Sistemes d’Informació, que n’exerceix la secretaria.
 • El Cap de la Oficina de Sistemes d’Informació.
 • Els Caps de Sistemes Informàtics i de Comunicacions.
 • El responsable dels serveis informàtics del Servei de Biblioteques i Documentació.
 • El director general i els coordinadors d’UPCnet S.L..


El Coordinador del Consell pot acordar l’assistència a aquestes reunions de personal d’entitats adscrites, vinculades o relacionades amb la UPC, a l’efecte d’assessorar o d’informar d’assumptes de la seva competència.

1.3.2 El Coordinador


Correspon al Coordinador/a:

 • Presidir en absència del Vicerector amb responsabilitats en l’àmbit TIC, obrir, suspendre, reprendre i aixecar les sessions del Consell Tècnic de les TIC.
 • Convocar les reunions, tant ordinàries com extraordinàries, i establir i aprovar l’ordre del dia corresponent.
 • Dirigir i ordenar les deliberacions i el torn de paraules a les persones membres del Consell Tècnic de les TIC i altres assistents.
 • Retirar de l’ordre del dia, amb deliberació prèvia del Consell, aquells assumptes que exigeixin el compliment de tràmits legals previs, un estudi més profund, o bé que al seu criteri han de passar directament al Consell de Direcció de la universitat.
 • Exercir les altres funcions que li atribueix aquest document.

1.3.3. La secretaria


Correspon a la secretaria:

 • Estendre els resums de les sessions, amb el vistiplau de la presidència, lliurar, si escau, els acords.
 • Custodiar la documentació del Consell.

1.4. Obligacions de les persones membres del Consell Tècnic de les TIC


• Les persones membres del Consell Tècnic de les TIC han d’assistir a les seves sessions, tret que excusin la seva assistència quan aquesta no els sigui possible. En aquest cas, poden encomanar la seva representació a una altra persona membre del Consell.
• Totes les persones membres del Consell Tècnic de les TIC han de guardar secret sobre les deliberacions i les opinions emeses en les sessions del Consell.
• Hauran d’informar dels acords adoptats, per tal de fer-los efectius, als membres de la universitat que correspongui.

1.5. Grups de treball


El Consell pot acordar la creació de grups de treball temporals per a l’estudi de determinats temes.